Drie kandidaten Zuidgebouw gaan voor woningen

In Nieuws door HB1 Reactie

Met de planvorming van het Zuidgebouw – het gebouw dat op de plaats komt waar ooit de fietsenflat was gepland – worden gestaag stappen gezet. De gemeente experimenteert met een nieuwe aanpak. Het programma van het gebouw (waar het voor gebruikt zal worden) wordt aan de markt overgelaten. Geïnteresseerde partijen mogen zelf aangeven wat ze daar het beste kunnen realiseren. De gemeente toetst op verdiencapaciteit, stedenbouwkundige randvoorwaarden en op de samenhang met de bouw van de HOV naar de Uithof, wat ook extra kosten met zich meebrengt. (Zwaardere fundering en betonplaat boven het HOV-station.) Wat ook nieuw is, is de tijdige bemoeienis van omliggende bedrijven en bewoners. Al vanaf november denkt een groep geïnteresseerden mee met de projectmensen van POS en draagt eisen en wensen aan die aan de aanbesteding kunnen worden toegevoegd.
Inmiddels zijn er drie marktpartijen door de eerste ronde gekomen. Namen zijn niet bekend, maar naar verluidt heeft NS al eerder afgehaakt. Deze partij was aanvankelijk in beeld.
De ontwikkelaars willen vooral woningen realiseren, 3500 vierkante meter meer dan de 15 duizend die oorspronkelijk was voorgesteld. Ook hier is weer duidelijk de drang van de markt om zich vooral te concentreren op woningbouw en de kantorenmarkt te laten voor wat deze is. De gemeente heeft daarom besloten het beoogde programma kantoren toe te voegen aan de oorspronkelijk locatie voor de nieuwbouw van Holland Casino, aan de Croeselaan. De parkeerbehoefte van het Zuidgebouw moet worden gedekt door de Jaarbeurspleingarage. Voor de eigenaren is dit contractueel af te dwingen, bezoekers zullen ongetwijfeld willen parkeren onder Hoog Catharijne, wat om de hoek ligt.


Het feit dat men nu neigt naar een groter programma woningbouw (25% meer) kan op gespannen voet staan met de wens van de direct omwonenden van de Moreelsepark-appartementen die geen hoog gebouw aan de overkant willen.

Het contrast met het Noordgebouw is opmerkelijk. Daar is ook met inbreng van een consortium gekozen voor een gemengd programma van wonen, hotel, kantoor- en vergaderfuncties, ondersteunende horeca en retail – in totaal 22.700 vierkante meter bvo. Dat gebouw zou naar verluidt in 2017 opgeleverd moeten zijn. Aangezien het bestemmingsplan en het voorlopig ontwerp nog niet zijn gepubliceerd, lijkt dit niet zo realistisch.
Voor het Zuidgebouw zou de bouw in 2017 kunnen beginnen. Zodra er een go is kan BAM de betonplaat boven de perrons construeren, in samenhang met de Uithoflijn. Deze fase loopt voor op de realisatie van het gebouw zelf. Eind 2015 wil de gemeente een ontwikkelaar gekozen hebben.

Vorige week kwam de gemeente met dit persbericht:

Vastgoedlocatie Zuidgebouw is in trek

De belangstelling voor het bouwen van het toekomstig Zuidgebouw is groot. Ontwikkelaars zien boven op het toekomstige bus- en tramstation aan het Stationsplein oost naast Utrecht Centraal, vooral meerwaarde voor woningbouw, aangevuld met andere functies. Hoewel het Zuidgebouw pas in 2017 gebouw wordt, moet nog dit jaar het contract getekend zijn. Dit omdat bij de bouw van het toekomstig bus-, tramstation, hier rekening mee moet worden gehouden.

De gemeente heeft na een eerste ronde drie ontwikkelaars geselecteerd die meedoen aan de tweede ronde. In de visies van de marktpartijen staat dat zij in plaats van kantoren meer mogelijkheden zien voor woningen op deze locatie, aangevuld met andere functies. De komst van woningen op deze plek zorgt voor meer levendigheid en veiligheid in het gebied, met name buiten kantoortijden. Ontwikkelaars hebben ook aangegeven graag de vierkante meters voor woningbouw uit te breiden ten opzichte van de huidige opgenomen 15.000 m2. Het gaat om maximaal 3.500 m2. Dit past binnen het Stedenbouwkundig Plan. De parkeerbehoefte van het nieuwe Zuidgebouw, ook van de eventuele extra vierkante meters, wordt ingevuld door de Jaarbeurspleingarage. Het college vraagt de raad om de gevraagde uitbreiding mogelijk te maken.

Wensenlijsten van de omgeving
Gelijktijdig met het selectietraject heeft de gemeente bijeenkomsten gehouden met belanghebbenden uit de omgeving van het toekomstige gebouw. In die bijeenkomsten zijn twee wensenlijsten opgesteld: over het gebouw en over de relatie met de omgeving met de toekomstige ontwikkelaar. Aan de ontwikkelaars wordt gevraagd deze wensen zo goed mogelijk te verwerken in hun schetsontwerp. Of en hoe deze wensen zijn meegenomen in het ontwerp, is een van de onderdelen waarop de gemeente de uiteindelijke ontwikkelaar selecteert. Meer informatie over de omgevingsparticipatie is te vinden op www.cu2030.nl/meedenkenoverhetzuidgebouw.

Bouwen aan gezonde toekomst
Het college laat verder weten dat de ingediende visies blijk geven van de ambities van de gemeente voor een toekomstbestendige, duurzame aanvulling voor het Stationsgebied. Een voorbeeld hiervan is om het ontwerp van het Zuidgebouw op duurzame wijze uit te werken zodat het een certificering kan krijgen door energiezuinige concepten en het toevoegen van groene daken.

[einde citaat]

Hier is het bestuursadvies over het grotere woningbouwprogramma en de verplaatsing van het kantorenprogramma.

 

 

Reacties

  1. Stan

    Ik ben toch wel verbaasd over het invullen van de parkeerbehoefte door de jaarbeurspleingarage. Het begint erop te lijken dat alles wat er in het stationsgebied nog gaat gebeuren ‘mede mogelijk gemaakt wordt’ door de jaarbeurspleingarage. Terwijl deze in dat geval een redelijk pittige wandeling vergt over de winderige ‘interwijkverbinding’, terwijl er nu 5, straks 6 parkeergarages dichterbij zijn ….

Reageer