Bouw Megabioscoop stapje dichterbij

In Nieuws door HB12 Reacties


Een verzoek tot voorlopige voorziening dat SSLU tegen het bestemmingsplan Megabioscoop bij de Raad van State had ingediend, is afgewezen. Lees de volledige uitspraak in de doorlees.

Raadsman Van Oosten had namens SSLU beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan om het NSL exceptief te kunnen toetsen. Tijdens een raadsinformatieavond over dit onderwerp zei hij dat hij niet tegen de bioscoop is maar dat hij een principiële uitspraak wilde: of het NSL in strijd is met een hogere wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel. Dat hij bestemmingsplan en principekwestie toch niet los van elkaar ziet, toont het verzoek tot voorlopige voorziening aan.

In het kort komen de standpunten hierop neer. De gemeente toetst een gebouwontwikkeling op verslechtering van de luchtkwaliteit en kijkt of deze nog binnen de normen van NSL valt. Dat is in veel gevallen zo, want “geen verslechtering in betekenende mate”. SSLU stelt dat deze methode fundamenteel niet klopt omdat de optelsom van alle bouwprojecten een substantiële verslechtering met zich meebrengt.

De voorzieningenrechter stelt echter dat SSLU met het aanvoeren van haar rapportages (die op uitstoot van bussen en de Bijenkorf-zaak betrekking hebben) niet heeft aangetoond dat de conclusies van de rapportages van Tauw en CSO over verkeer en luchtkwaliteit van de Megabioscoop niet juist zouden zijn. Met andere woorden, geen reden tot schorsing. Over de principekwestie moet dus nog een oordeel worden geveld in een bodemprocedure.

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning zijn gecoördineerd. Met deze uitspraak zou Jaarbeurs kunnen beginnen met bouwen.

Misschien kan een bestuursrechtelijk onderlegde lezer van BU de uitspraak nader duiden. Heeft deze precedentwerking voor het stationsgebied?

Kinepolis Jaarbeurs is een ontwerp van Snelder Architecten

Kinepolis Jaarbeurs is een ontwerp van Snelder Architecten

Momenteel is er rond de bouwplaats van de megabioscoop een hoge schutting geplaatst. Kijk je bij de ingang, aan de zuidzijde, is te zien dat er alleen nog maar grondwerk heeft plaatsgevonden.

Eerder schreven we er dit over. Jaarbeurs gaf aan dit gebouw volgend jaar in gebruik te willen nemen.

Tijdens de raadsinformatieavond over de parkeergarage Jaarbeursplein kondigde Van Oosten aan ook beroep aan te tekenen tegen dat bestemmingsplan. Bovendien wil hij namens een de stichting Utrechtse Rekenkamer strijden tegen de hoge investering (50 miljoen) voor deze ondergrondse garage.

[quote uit de uitspraak:]

Uitspraak 201407513/2/R6

Datum van uitspraak: vrijdag 28 november 2014
Tegen: de raad van de gemeente Utrecht en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht
Proceduresoort: Voorlopige voorziening
Rechtsgebied: Ruimtelijke-ordeningskamer – Bestemmingsplannen Utrecht
201407513/2/R6.
Datum uitspraak: 28 november 2014

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb)) in het geding tussen onder meer:

de stichting Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, gevestigd te Utrecht (hierna: de SSLU),
verzoekster,

en

1. de raad van de gemeente Utrecht
2. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht,
verweerders.

Procesverloop

Bij besluit van 17 juli 2014 heeft de raad het bestemmingsplan “Stationsgebied Megabioscoop, Jaarbeursterrein” vastgesteld.

Bij besluit van 31 juli 2014 heeft het college een omgevingsvergunning verleend op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het bouwen van een megabioscoop met foodcourt en een omgevingsvergunning voor de wijziging van de geldende omgevingsvergunning milieu.

Deze besluiten zijn gecoördineerd voorbereid en bekendgemaakt met toepassing van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening.

Tegen deze besluiten heeft onder meer de SSLU beroep ingesteld.
Bij dezelfde brief als waarmee beroep is ingesteld heeft de SSLU de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jaarbeurs Ontwikkeling B.V. en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wolff Megabioscoop Utrecht B.V. hebben een schriftelijke uiteenzetting ingediend.

De voorzieningenrechter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 4 november 2014, waar de SSLU, vertegenwoordigd door drs. C. van Oosten, en de raad en het college, vertegenwoordigd door T. Brouwer, werkzaam bij Rechtsom, en drs. A.M.M. Baggen, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. Tevens is daar Jaarbeurs Ontwikkeling, vertegenwoordigd door mr. M.T.H. de Gaay Fortman en mr. G. Aarts, beiden advocaat te Amsterdam, als partij gehoord.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2. Wat betreft het betoog van de raad, Jaarbeurs Ontwikkeling en Wolff Megabioscoop dat de SSLU geen spoedeisend belang heeft bij haar verzoek, omdat het zich slechts richt tegen het gebruik van de bioscoop en niet de bouw ervan, overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

Weliswaar richt het verzoek zich tegen het gebruik van de megabioscoop, maar ten behoeve van het gebruik voorzien het bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunningen in bouwmogelijkheden die dit gebruik mogelijk maken. De bestreden besluiten kunnen derhalve feitelijk onomkeerbare gevolgen hebben, waardoor de SSLU een spoedeisend belang heeft bij haar verzoek.

3. Wat betreft het betoog dat de SSLU geen belanghebbende is, omdat zij geen feitelijke werkzaamheden meer ontplooit, overweegt de voorzieningenrechter dat de SSLU ter zitting heeft toegelicht dat zij nog steeds activiteiten verricht ter verwezenlijking van haar doelstelling. Zo heeft zij in 2012 een lezing georganiseerd voor de gemeenteraad, heeft zij in de afgelopen jaren huis-aan-huis enquêtes gehouden onder bewoners en heeft zij aandacht gevraagd voor het gebruik van tweetakt bladblazers en een voetgangersoversteekplaats. Gelet daarop verwacht de voorzieningenrechter niet dat in de hoofdzaak – anders dan in de uitspraak van de Afdeling van 14 januari 2009, in zaak nr. 200803292/1 – geoordeeld zal worden dat de SSLU geen belanghebbende is in de zin van artikel 1:2 van de Awb.

4. De SSLU betoogt dat de raad en het college zich niet op het standpunt hebben mogen stellen dat de eisen voor de luchtkwaliteit niet aan het plan in de weg staan, omdat met het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (hierna: NSL) niet tijdig aan de grenswaarden voor zwevende deeltjes (PM10) en stikstofdioxide (NO2) kan worden voldaan. Zij verzoekt de Afdeling het NSL exceptief te toetsen. In dat kader voert zij aan dat de negatieve effecten van de projecten die in betekenende mate bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit niet of onvoldoende in de monitoringstool voor het NSL zijn verwerkt. Ook voert zij aan dat de maatregelen die in het NSL zijn opgenomen voor het centrum van Utrecht nauwelijks effectief zijn gebleken.

4.1. De raad en het college stellen zich op het standpunt dat het NSL is gericht op het bereiken van de grenswaarden en dat dit programma daarvoor geschikt is, zodat de omstandigheid dat het plan gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit niet aan de vaststelling ervan in de weg kan staan. Voorts wijzen de raad en het college erop dat uit het onderzoek “Onderzoek luchtkwaliteit Megabioscoop Utrecht”, van 28 maart 2014 door Tauw (hierna: het luchtkwaliteitsonderzoek van Tauw) volgt dat het plan niet in betekenende mate bijdraagt aan verslechtering van de luchtkwaliteit. Ook wijzen de raad en het college op het rapport “Megabioscoop Utrecht, beyond a refreshing breeze”, van 23 mei 2014 van CSO (hierna: het luchtkwaliteitsonderzoek van CSO), waaruit volgt dat wordt voldaan aan de wettelijke luchtkwaliteitseisen.

4.2. De raad en het college hebben ter zitting nader toegelicht dat uit de Monitoringstool voor 2015, waarin de IBM-projecten zijn verdisconteerd, volgt dat geen overschrijding van de grenswaarden in het centrum van Utrecht zal plaatsvinden. Uit het luchtkwaliteitsonderzoek van Tauw volgt dat het plan niet in betekenende mate bijdraagt aan verslechtering van de luchtkwaliteit en uit het luchtkwaliteitsonderzoek van CSO volgt dat aan de wettelijke luchtkwaliteitseisen wordt voldaan. De SSLU heeft vooralsnog niet aannemelijk gemaakt dat de conclusies van deze onderzoeken onjuist zijn. De door haar overgelegde onderzoeken “Variatie in NO2 uitstoot van bussen in Utrecht” van 28 oktober 2014 van Geetacs en “Parkeerkundige onderbouwing auto+fiets BP Bijenkorf” van 13 oktober 2014 van Stratus Lucht&Geluid acht de voorzieningenrechter daartoe onvoldoende toegespitst op hetgeen het plan mogelijk maakt. Gelet op het voorgaande verwacht de voorzieningenrechter niet dat in de hoofdzaak aanleiding zal worden gezien voor het oordeel dat de eisen voor de luchtkwaliteit aan de vaststelling van het plan in de weg staan. Aan een beoordeling of het NSL in strijd is met een hogere wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel komt de voorzieningenrechter niet toe, nog daargelaten dat deze procedure zich bezwaarlijk zou lenen voor een dergelijke beoordeling.

5. Gelet op het voorgaande bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

7. Beslissing

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. M.G.J. Parkins-de Vin, als voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. Y. Verhage, griffier.

w.g. Parkins-de Vin w.g. Verhage
voorzieningenrechter griffier

Uitgesproken in het openbaar op 28 november 2014

[einde quote]

Reacties

 1. Tjekken

  Ik vraag me toch sterk af hoe ze vlakbij het station 2 enorme bioscopen vol gaan krijgen…
  Wat als straks blijkt na een jaar dat De Kade en de Jaarbeurs bioscoop enorme verliezen draaien en de gebouwen leeg komen te staan?

  1. Auteur
   HB

   Megabios is een wat misleidende naam. Jaarbeurs bouwt deze bioscoop annex congrescentrum. Kinepolis huurt. Mocht het met de films niet goed lopen zal de Jaarbeurs het sowieso kunnen inzetten voor eigen gebruik. Verder omvat het gebouw een foodcourt, restaurant in gewone taal, ook voor gebruik door beursbezoekers. Dit gebouw ligt tegen de toekomstige oostelijke ingang van de Jaarbeurs en is ermee verbonden.

  2. WS

   Er gaan straks in Utrecht heel wat oude bioscopen dicht. Daarbij komt dat er best veel Utrechters zijn die nu naar Pathe Arena gaan (met de auto, da’s ook goed voor de luchtkwaliteit Van Oosten…), omdat daar grotere en modernere zalen zijn, met imax bijv. Ik neem aan dat dit ook in deze bios zal komen?? Verder vind ik het overigens een buitengewoon lelijk gebouw, zeker in vergelijk met de veel mooiere plannen voor De Kade. De Kade zal overigens geen concurrent zijn voor de Jaarbeursbios door het andere aanbod van films. Er is eerder concurrentie van de bios in Leidsche Rijn.

   Ik vind het trouwens niet echt heel erg voor de hand liggen dat er heel veel verkeer bijkomt. Merendeel komt wel op de fiets. Als je met de auto gaat zal je eerder naar Leidsche Rijn gaan lijkt me… (Die is nu trouwens al in aanbouw)

   Van Oosten moet zich eens druk maken over het verkeer in West, waar nog steeds door het missen van de toe- en afrit bij de gele brug een enorm infarct van verkeer plaatsvindt. Er gaat een ‘shit load’ aan verkeer dwars door een woonwijk heen die daar niet op ontworpen is…

   1. Auteur
    HB

    Wat bij het verkeer ook een rol speelt – maar dat komt in deze kwestie helemaal niet aan bod – is de drukte op de Van Zijstweg. Het hele idee van parkeren over het Merwede-kanaal is voor iedereen het ei van Columbus, helaas treedt dit pas over vele jaren (2023?) in werking, pas dan kan P3 worden opgeheven. Tot die tijd wordt de wegreconstructie Van Zijstweg naar 2×1 nog een pittige opgave, als de megabios zowel overdag als ’s avonds (auto)bezoek zal aantrekken.

   2. A. Vlaming

    Ik denk dat het parkeren over het Merwede kanaal de oplossing is alleen op papier. Ik kan mij herinneren dat er in het eerste gemeentelijk persbericht over de ondergrondse parkeergarage Jaarbeurs stond, dat die bedoeld is voor onder andere Megabioscoop bezoekers. Dan is dit regeltje snel weggehaald.

 2. Atilla Vigh

  van Oosten is een luis in de pels. Iemand die alleen maar procedeert en een ondernemer van niets. Laat hem lekker met pensioen gaan. Ik word doodziek van dit gedrag. Het doet me denken aan de tijden dat Groninger bouwtrajecten tegen hielden omdat er een of ander bijzonder vogeltje zich op de bouwplaats had verschanst. Dat is gelukkig door de noodwet van Balkenende weggenomen.
  Ik geloof best in inspraak, maar zodra burgers of organisaties er een hobby van gaan maken, neem ik het niet meer serieus.

 3. WS

  @HB,

  afgezien van het feit dat het een goed idee is om te parkeren aan de westkant van de Merwedekanaal is toch ook het verbreden van de Van Zeistweg een goed idee. Met de tijdelijke knip van de Croeselaan bij de Rabobank en straks de definitieve bij het Jaarbeurs mag je als buurtbewoner van dat gebied al buitengewoon blij zijn. De verkeersdruk is hierdoor zo ontzettend veel minder geworden. Nu komt er echter nog wel verkeer van de Rabo en andere organisaties aan de Croeselaan. Dat is zeker in de spits niet weinig, maar dat wil je dus zo snel mogelijk weg hebben, dus meer rijstroken. Er wonen bovendien praktisch geen mensen aan de Van Zeistweg. De mensen die in de buurt wonen, wonen aan de Groenmarktstraat en tussen die straten zit heel wat ruimte tussen.
  Het parkeren bij de Rabo wordt overigen behoorlijk gedestimuleerd, daar er veel te weinig plekken zijn voor alle medewerkers. Ik denk wel dat je het nog wel meer kunt stimuleren voor de werknemers in het stationgebied om met het OV te komen, dat is immers ook de reden waarom je je daar zou willen vestigen… Maar je de heilige koe he… Daarvoor moet er echter wel meer geïnvesteerd worden in trams in Utrecht.

 4. Remco

  Mooi dat deze hobbel is genomen, eindelijk! Leven in dit dooie gebied. En nu BAM BAM Bouwen, 1e zaal gereed met filmfestival, hoppa! Super dat het flexibele, multifunctionele ruimten zijn die ook door de jaarbeurs zelf te gebruiken zijn.

 5. Stan

  AD meldt nu dat er eerst archeologisch onderzoek moet plaatsvinden voor ze gaan bouwen. Geplande bouwstart: voorjaar 2015. Af na een jaar. Eindbaas Jaarbeurs zegt dat eerste zalen wellicht met NFF af zijn …. maar daar twijfelt ie zelf duidelijk over … niet dus!

 6. ThaFizzy

  Deze rechtszaak gaat over een verzoek dat de Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) heeft. Ze wil een besluit aanvechten. Maar ze wil voorkomen dat er ondertussen al werk wordt uitgevoerd. Daarom wil de stichting eventuele uitvoeringshandelingen stil laten leggen door de rechter totdat er een uitspraak ligt over het besluit waartegen ze wil gaan procederen. Dat besluit is gemaakt door (zowel Raad als B&W van) de gemeente Utrecht.

  In dit artikel zal ik verschillende aspecten van de recente uitspraak (ECLI:NL:RVS:2014:4388) bespreken.

  1. Is de SSLU wel een belanghebbende? (Overweging 3);

  Om klager/verzoeker bij de bestuursrechter gehoord te worden zul je belanghebbende moeten zijn.

  De Raad van State heeft het niet zo met procedeerclubjes die alleen maar bezig zijn met procedures tegen de overheid te voeren. Dat heeft ze gedaan in het arrest Stichting Openbare Ruimte (ECLI:NL:RVS:2008:BF3911). In dat arrest zegt de Afdeling (als hoogste bestuursrechter) dat een stichting voldoende belanghebbende moet zijn om tegen een besluit in het geweer te komen.

  De Afdeling heeft daarvoor een criterium opgezet. Het is vereist dat de stichting een algemeen of collectief belang behartigt dat rechtstreeks bij de besluiten is betrokken. Dit belang blijkt volgens de hoogste bestuursrechter niet uit de statutaire doelstelling en evenmin uit de feitelijke werkzaamheden van de stichting.

  De bestuursrechter concludeert dat SSLU waarschijnlijk wel belanghebbende is. Als onderbouwing:
  “Zo heeft zij in 2012 een lezing georganiseerd voor de gemeenteraad, heeft zij in de afgelopen jaren huis-aan-huis enquêtes gehouden onder bewoners en heeft zij aandacht gevraagd voor het gebruik van tweetakt bladblazers en een voetgangersoversteekplaats.”

  2. Is het gevraagde ‘spoedeisend’ (Overweging 2)
  Spoed is in het bestuursrecht een behoorlijk relatief begrip. SSLU heeft een voorlopige voorziening aanvragen. Een vereiste voor een voorlopige voorziening is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Dat is er volgens de rechter:

  “Weliswaar richt het verzoek zich tegen het gebruik van de megabioscoop, maar ten behoeve van het gebruik voorzien het bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunningen in bouwmogelijkheden die dit gebruik mogelijk maken. De bestreden besluiten kunnen derhalve feitelijk onomkeerbare gevolgen hebben, waardoor de SSLU een spoedeisend belang heeft bij haar verzoek.”

  3a. Luchtkwaliteit (Inleiding)
  In het kader van verplichtingen die Nederland zelf is aan gegaan (en notabene zelf heeft voorgedragen) ter verbetering van de luchtkwaliteit in Europa. Doel van de richtlijn is dat de lucht (op elk willekeurig punt) voldoet aan redelijk strenge normen. Omdat de Staat der Nederlande in de gaten kreeg dat het niet ging lukken om dat tijdig te realiseren hebben ze gebruik gemaakt van een soort ‘escape’ mogelijkheid in die Europese richtlijn. Door een project te maken waarin aangegeven wordt hoe alsnog binnen 10 jaar aan de vereisten wordt voldaan is er enig uitstel mogelijk (maximaal 10 jaar dus).

  In het kader daarvan is er in Nederland het ‘NSL’ opgetuigd. Het NSL staat voor Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Vanwege het NSL is ook de Wet Milieubeheer (Wm) aangepast. Een activiteit of project mag niet doorgaan als dit te negatief uitpakt voor de luchtkwaliteit. Op grond van de wet (art. 5.16 Wm) mag het wel doorgaan als het overduidelijk geen invloed heeft (of voldoende gecompenseerd wordt). Dat wordt de ‘a-grond’ genoemd. Iets mag ook doorgaan als het ‘niet in betekenende mate bijdraagt’ aan de reeds bestaande uitstoot. Dat is de ‘c-grond’.

  3b. Luchtkwaliteit (NIBM)
  Sindsdien is in nagenoeg elke juridische procedure waarbij de luchtkwaliteit (ook) onderwerp van geschil was het begrip ‘Niet In Betekende Mate’ (NIBM) of ‘In Betekende Mate’ (IBM) gevallen. Heel kort door de bocht komt het op het volgende neer: stijgt de concentratie stikstof of fijn stof met 3% of minder, dan draagt het project NIBM bij aan het probleem en mag het uitgevoerd worden. Stijgt de concentratie stikstof of fijn stof met meer dan 3% (3,00000001% is meer dan 3; 3,00000000 niet) dan draag het IBM mee aan het probleem en mag het niet worden uitgevoerd.

  3c. Luchtkwaliteit (onderzoek)
  De gemeente Utrecht heeft uitgebreid onderzoek laten doen naar de luchtkwaliteit. Er is een onderzoeksrapport van Tauw, dat zegt dat het project NIBM is (de ‘c-grond’). Er is ook een rapport van CSO waaruit blijkt dat er voldaan wordt aan de luchtkwaliteitseisen (helaas wordt niet duidelijk of hier de ‘a-grond’ of de ‘c-grond’ wordt bedoeld).

  Dit zijn twee onafhankelijke onderzoeken, weliswaar betaald door de gemeente Utrecht, maar er heeft geen inhoudelijke beïnvloeding van de onderzoeken plaatsgevonden door de gemeente. De gemeente Utrecht heeft dus duidelijk moeite genomen om zeker te zijn van haar zaak.

  3d. Luchtkwaliteit (de rechter)
  Samengevat zegt SSLU dat de gemeente niet voldoet aan de luchtkwaliteitseisen. De gemeente zegt dat ze wel voldoet en voert de zojuist genoemde twee onafhankelijke rapporten aan. SSLU heeft twee onderzoeksrapporten waaruit zo blijken dat het niet voldoet.

  De rechter is er snel klaar mee. De twee rapporten die SSLU inbrengt gaan niet specifiek over de locatie waar het hier om gaat. De rapporten van SSLU zijn “onvoldoende toegespitst op … het plan” van de gemeente. Ze leggen niet uit waarom de gemeente geen gelijk heeft. Omdat het vrij zeker lijkt dat het project NIBM is gaat het zeer waarschijnlijk voldoen aan de wetgeving.

  Omdat het project zeer waarschijnlijk NIBM is, ook in een bodemprocedure, is er dus geen aanleiding om de gevraagde voorziening (niet beginnen met bouwen) toe te wijzen.

  4. NSL voldoet niet aan Richtlijn
  Verkapt heeft SSLU ook nog gesteld dat het NSL niet voldoet aan hetgeen wat de Europese richtlijn zegt. SSLU lijkt hier mee te wijzen op het ‘Kraaijeveld-arrest’ van het Europees Hof van Justitie. In dat arrest is bepaald dat een burger zich mag beroepen op waardes in een richtlijn als deze niet tijdig, niet op een juiste wijze of niet volledig geïmplementeerd is door (in dit geval) Nederland. De Nederlandse rechter zou dan moeten toetsen aan de hand van de richtlijn en niet aan de hand van het NSL/de Wet milieubeheer.

  Deze stelling van SSLU is heel technisch, en lijkt niet echt onderbouwd te zijn door de SSLU. Om enigszins succesvol een beroep daarop te kunnen doen ligt het heel erg voor de hand dat SSLU zelf zeer aannemelijk maakt dat de luchtkwaliteit daar naar realisatie van het project niet aan de vereisten voldoet die volgen uit de Europese Richtlijn Luchtkwaliteit. Onderaan dit artikel staat een link* met alle huidige waardes op dat vlak. Hoewel ik het niet geheel kan uitsluiten, ik ben geen deskundige in het maken van modelen voor de luchtkwaliteit, lijkt het mij zeer onwaarschijnlijk dat het plan de waardes overschrijdt. Wanneer twee onafhankelijke onderzoeksbureau’s, waarvan één (Tauw) ook zeer bedreven is in het Europees recht, zeggen dat het binnen de wettelijke kaders kan… …dan zal dat zeer waarschijnlijk ook wel zo zijn. Deze bedrijven lopen het risico op zeer hoge schadeclaims van de gemeente Utrecht als dit overduidelijk niet juist zou zijn. Dat is een risico wat zulke bedrijven doorgaans niet nemen.

  De rechter zegt dat een dergelijk beroep thuishoort in een bodemprocedure (technisch, veel werk, bijzonder lage waarschijnlijkheid) en niet in bij een spoedzitting waarbij een voorlopige voorziening wordt gevraagd.

  5. Samenvatting
  SSLU is niet specifiek genoeg geweest in waarom de luchtkwaliteit zou verslechteren ter hoogte van de bioscoop, althans heeft niet voldoende duidelijk kunnen maken waarom de de onderzoeken van de gemeente niet kloppen op dat vlak.

  Er mag dus gebouwd worden.

  6. Precedentwerking
  Er bestaat in de Nederlandse rechtspraak niet zoiets als precedentwerking. Elke rechter zal, wanneer gevraagd, elke situatie apart beoordelen, naar de stand van het recht op dat moment en alle beschikbare feiten en omstandigheden zover die relevant zijn.

  Het ligt wel voor de hand dat SSLU duidelijker en met specifiek voor die locatie gerichte argumenten moet komen als het weer gaat procederen, omdat het anders (zeer) weinig kans van slagen heeft. Procederen is leuk, maar je moet wel met een relevant verhaal voor de kwestie komen die je bespreekbaar wilt maken. Dat bleef hier uit.

  Recent is de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State weer een stapje strenger geworden. Eerder deden ze dat al met ‘Stichting Openbare Ruimte’ (zie 1). Dat kwam omdat allerlei milieuclubjes heel druk bezig waren met procederen tegen de overheid zonder dat ze zelf echt een belang bij dat procederen hadden. Soms was het procederen een doel op zichzelf geworden om besluitvorming en uitvoering zo te treiteren of te stagneren. Nu, recent, heeft de Afdeling geoordeeld dat er ook sprake kan zijn van ‘misbruik van recht’ (zoals bedoeld in art. 3:13 BW) wanneer er bewust een (juridische) trucendoos wordt opengetrokken om bijvoorbeeld schadevergoeding (dwangsom niet tijdig beslissen) van de overheid te krijgen.

  De Afdeling (ECLI:NL:RVS:2014:4129) zegt dat wanneer iemand er op uit is om met rechtsmiddelen (bezwaar, dwangsommen, voorlopige voorzieningen) het recht in zijn (of haar) voordeel te ‘buigen’ zonder dat het daarmee het eigenlijke doel van die rechtsmiddelen wordt bereikt ‘misbruik van recht’ pleegt; en dat de zaak dus niet inhoudelijk behandeld hoeft te worden. Een interessante uiteenzetting daarover kunt u vinden bij deze link.** Het ging hier om WOB-verzoeken, maar het is niet uit te sluiten dat deze lijn ook wordt doorgezet richting milieuclubs. Er moet dan gedacht worden aan milieuclubs die doelbewust (toch) gaan procederen terwijl ze op basis van eigen kennis en ervaring hadden moeten (en kunnen) weten dat dit geen enkele zin had.

  Mocht die lijn verder op deze wijze worden uitgewerkt door de Afdeling dan doet de SSLU er verstandig aan om vantevoren te bedenken of het echt wel zinvol is wat ze vraagt aan de rechter. Een bestuursrechter kan namelijk ook beslissen dat de burger (SSLU) misbruik maakt van het recht en dan ook de proceskosten moet betalen.

  * http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0237-Nationale-luchtkwaliteit%3A-overzicht-normen.html?i=14-65
  ** http://www.omgevingsweb.nl/nieuwsomgevingsweb/templates/default.aspx?a=5799&template=print-article.htm

 7. kees van oosten

  WS wijst er terecht op dat er heel wat verkeer dwars door Utrecht West rijdt door het ontbreken van op- en afritten bij de gele brug. Tegen het besluit om de op- en afritten A2 bij de Vleutenseweg op te heffen heb ik destijds in opdracht van Ronduit Weg (Oog in Al) beroep ingesteld. Dat beroep is door de Raad van State verworpen (staatsraad Ettekoven). De gemeente en de RvS waren van oordeel dat er door het ontbreken van die op- en afritten geen extra (vracht)verkeer zou plaats vinden in Utrecht-West.

  Overigens, één van de bezwaarmakers tegen de Megabioscoop is het bedrijf dat net een vergunning in de wacht had gesleept voor een megabioscoop in Leidsche Rijn Centrum. Straks zouden er dus drie megabioscopen zijn in Utrecht. Misschien een beetje veel van het goede.

  HB merkt terecht op dat Megabioscoop een misleidende naam is. Tijdens de zitting bij de RvS voerde de Jaarbeurs (de vergunninghouder) vooral aan de accomodatie van de Megabioscoop nodig te hebben voor eigen congresgebruik. De berekeningen van de gemeente van het extra verkeer gaan echter alleen uit van aantallen bioscoop bezoekers. Aangenomen dat er sprake zal zijn van congresbezoekers én bioscoopbezoekers zal het extra verkeer dus het dubbele zijn van wat de gemeente heeft beweerd.

  Tenslotte: dat de Megabioscoop gebouwd kan worden staat allerminst vast, het beroep (de ‘hoofdzaak’) moet nog behandeld worden. Mogelijk zal dat in maart 2015 het geval zijn. Dan zal ook het beroep van Corio tegen het besluit aan de orde komen. Ook Corio zal waarschijnlijk aanvoeren dat de verkeersaantrekkende werking van de Megabioscoop door de gemeente wordt gebagatelliseerd.

Reageer