HOV Sijp mag door, half jaar vertraging

In Nieuws door HB1 Reactie

Zicht op de toekomstige HOV-baan richting Leidseveertunnel

Zicht op de toekomstige HOV-baan richting Leidseveertunnel

“De koning is dood, lang leve de koning”, zo klinkt de (snel gekomen) uitspraak die de Raad van State gisteren deed inzake het bestemmingsplan Sijpesteijnkade en HOV-viaduct. Het bestemmingsplan is vernietigd, de vergunning ook, maar de rechtsgevolgen blijven in stand. Want de beroepen op alle andere gronden (aangevoerd door Park Plaza, NH Hotels en ProRail) zijn ongegrond verklaard. De gemeente moet binnen vier weken een “kleine reparatie” aan het bestemmingsplan uitvoeren en dan is hij rechtsgeldig. Echter door de schorsende werking door de voorlopige voorziening, eerder dit jaar, is er zeker een half jaar vertraging opgetreden. Wel is de druk eraf ten aanzien van de stevige schade-eisen die met name de eigenaar van Park Plaza stelde. Het liefst wilde dat bedrijf dat de gemeente hen volledig zou uitkopen. Deze uitkomst is gunstig voor de portemonnee van de Utrechtse burger, om maar het maar eens populair uit te drukken. Ondertussen is de verkeerssituatie daar ter plaatse door alle grondwerkzaamheden tamelijk dramatisch. Maar dat is een heel ander onderwerp.

In de doorlees de brief aan het college met de hoed en de rand. Door de hele planning Uithoflijn, busstation, Rabobrug etc een half jaar op te schuiven is er wat lucht ontstaan in de uitvoering, wat voor een aantal aanpalende bouwprojecten voordelen biedt, zowel qua maatregelen als kosten. Groot nadeel: wij zitten weer langer in de bouwrommel en studenten in lijn 12. De omklap van het busstation is nu gepland voor juli 2016. Oplevering Uithoflijn medio 2018. Men verwacht niet te kunnen inlopen op deze planning. Al met al is dat moeilijk voor te stellen, aangezien een groot deel van de infra er al ligt en een tram laten rijden – na 175 jaar spoor in NL – toch geen raketwetenschap meer hoeft te zijn. In minder tijd bouwen de Fransen een HSL van Parijs naar Bordeaux…

Uitspraak RvS 1 oktober 2014

Uitspraak Voorzitter RvS 1 oktober 2014

Uitvoeringsplanning Stationsgebied

[quote college-brief 2 oktober:]

In aanvulling op de informatie in de tweede bestuursrapportage Stationsgebied over de aanpassing van de uitvoeringsplanning1 in het Stationsgebied, berichten wij u het volgende.

De Raad van State heeft op 1 oktober 2014 uitspraak gedaan op:

  • de beroepen die zijn ingesteld tegen het bestemmingsplan Van Sijpesteijnkade, Westflank noord/ HOV en de bijbehorende omgevingsvergunning voor het bouwen van het viaduct over de Leidsche Rijn;
  • het verzoek van de gemeente tot opheffing van de schorsing. De uitspraak is bijgevoegd.Het bestemmingsplan is door een (klein) formeel gebrek vernietigd. De omgevingsvergunning daarmee ook. De Raad van State is evenwel van mening dat de beroepen op alle andere onderdelen ongegrond zijn en ziet dan ook aanleiding “de rechtsgevolgen van beide besluiten in stand te laten”. Dit betekent dat het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk zijn en dat de bouw van het viaduct mag worden gestart.
    De Raad van State draagt de raad op het formele gebrek binnen vier weken te verwerken. Er hoeft geen wijzigingsvoorstel naar de gemeenteraad omdat de Raad van State zelf in de zaak heeft voorzien. De benodigde uitvoeringshandelingen worden opgepakt.Zoals gemeld in de brief van 17 juni 2014 hebben de ingestelde beroepen en het schorsingsverzoek en de afhandelingstermijn van de Raad van State gevolgen voor de voortgang van meerdere met elkaar samenhangende projecten. Door de opgelegde schorsing was het niet mogelijk om werkzaamheden te starten, waarvan bekend is dat die bepalend zijn voor de voortgang van andere projecten.

1 Daarnaast informeerden wij u met de brieven van 17 juni en 18 september 2014

Dit heeft geleid tot het temporiseren van een aantal projecten. De partners in het Stationsgebied zijn, bij het bepalen van de wijze waarop de gevolgen moeten worden opgevangen, nauw betrokken geweest. De planning is nu aanzienlijk robuuster: er is meer zekerheid (bestemmingsplan en omgevingsvergunning zijn onherroepelijk) en is meer ruimte in de uitvoeringsplanning.

Om de gevolgen voor de planning te minimaliseren hebben we enkele werkzaamheden onverkort van start laten gegaan. Ondanks het feit dat deze op de rand van het geschorste gebied liggen.

Door enkele projecten een half jaar op te schuiven, ontstaat ruimte in de totale uitvoeringsplanning en wordt de druk op de uitvoering in het gebied verlicht. Deze robuuste planning komt de veiligheid en bereikbaarheid in het gebied ten goede.
Tegelijk wordt voorkomen dat de gemeente en de partners in het Stationsgebied tussentijds kostbare tijdelijke maatregelen en extra werkzaamheden moeten uitvoeren.
De kans op meerwerkclaims en de risico’s op verdere vertraging is met deze nieuwe uitvoeringsplanning geminimaliseerd.

In bijgaande bijlage zijn de verschillen tussen de planning van mei en oktober 2014 in beeld gebracht. Hieronder gaan we in op de gevolgen van de nieuwe uitvoeringsplanning voor de direct betrokken partijen.

Omklap bussen 1 juli 2016: consequenties voor de direct betrokken projecten:
– Tracé busbaan tussen eindhalte tram en viaduct oost: de ingebruikname van het tracé in december 2015 hebben we uitgesteld naar juni 2016. De omklap van de bussen van oost naar west verschuift daarmee ook naar juni 2016. Dit biedt POS meer ruimte voor de realisatie van het viaduct over de Leidsche Rijn;
– Definitief busstation west: de planning en fasering van het busstation wordt minder complex, omdat er later gestart kan worden;
– Rabobrug: om te voorkomen dat een half jaar vertraging in de omklap tot een (grote) meerwerkclaim leidt hebben we, in de lopende aanbestedingsprocedure Rabobrug geanticipeerd op een half jaar vertraging in de omklap en is de opleverdatum voor de Rabobrug uitgesteld tot 15 december 2016;
– Uithoflijn: de omklap van de bussen ligt op het kritieke pad van de Uithoflijn. Als gevolg van het uitstel van de busomklap komen de werkterreinen voor de realisatie van de Uithoflijn later ter beschikking. Het bus- en tramstation Centrumzijde en daarmee ook de Uithoflijn wordt in dit scenario medio 2018 in gebruik genomen i.p.v. begin 2018. Versnelling in de uitvoering is niet te verwachten. In andere trajecten richting ingebruikname (bouwfasering De Uithof, levering tramstellen) ontstaat nu meer ruimte in de voorbereiding en realisatie om eventuele vertragingen op te vangen. Omdat de planning geactualiseerd is voor gunning van de Tramstellen en Traminfrastructuur zijn er geen nadelige financiële consequenties

– Zuidgebouw: de uitvoering van de tafelconstructie voor het Zuidgebouw moet gelijktijdig gerealiseerd worden met het tramstation voor de Uithoflijn. Door de nieuwe planning voor de uitvoering van het tramstation krijgt het project Zuidgebouw meer tijd om de voorbereidingen zorgvuldig af te ronden het te doorlopen besluitvormingstraject (bestemmingsplan, bijbestelling), Dit leidt wel tot latere opbrengsten in de grondexploitatie.

Bijkomende effecten voor functies / omliggende projecten:

Voordelen:
– Tijdelijke expeditiezone OV-Terminal: de huidige expeditiezone aan de westzijde kan blijven tot 1 september 2015; op dat moment zijn de voorzieningen aan de oostzijde dusdanig gereed dat er vanaf de oostzijde geëxpedieerd kan worden. De verplaatsing is hiermee vrijwel kostenneutraal;
– Sloop Stationstraverse: de sloopwerkzaamheden zijn nu uit te voeren voordat het test- en proefbedrijf van de Uithoflijn start;
– Noordgebouw: er zijn geen veiligheidsmaatregelen meer nodig om een in gebruik zijnde HOV-baan af te schermen;
– Stationsplein Oost: De wand van het stationsplein langs de trambaan is eenvoudiger te realiseren omdat de trambaan later in gebruik komt . Dit betekent een optimalisatie van kostbare faseringsmaatregelen;
– Leidseveertunnel: het weer openstellen van de Leidseveertunnel voor bussen hangt niet samen met de omklap en gaat in december 2015 gewoon door.

Nadelen:
– Kwaliteit openbaar vervoer: naast het uitstel van een betere verbinding naar De Uithof laat het totale eindbeeld voor het OV in het stationsgebied langer op zich wachten. Vanaf december 2016, als station Utrecht Vaartsche Rijn open gaat, start een nieuwe buslijn vice versa vanuit Leidsche Rijn via Vaartsche Rijn naar De Uithof;
– Overlast: door het temporiseren zal de overlast voor verkeersdeelnemers en omwonenden als gevolg van de werkzaamheden misschien minder heftig zijn, maar wel langer duren.

Reacties

Reageer