Overspraak

In Nieuws door HB1 Reactie

In de laatste commissievergadering is het aangeroerd: de consequenties van de geconstateerde overspraak in de lage frequentiebanden van Ronda naar Hertz. Ofwel: de bass drop doet een spontaan cross-overtje met het adagio ma non troppo. Van Schie (VDD) stelde er vragen over en kreeg deze antwoorden van Everhardt, in de doorlees. Overigens kun je dit weekend, als je een van de tickets hebt, zelf constateren hoe erg het is, want er zijn minstens vier concerten simultaan in Hertz en Ronda. Zie ook dit artikel met link naar de brief van het college.

[quote:]

De geluidsoverdracht tussen de zalen, met name tussen de zalen Ronda en Pandora naar de Hertz is zeer zorgelijk daar kamermuziek natuurlijk alleen goed mogelijk is in een zaal die ook echte stilte kan garanderen.

Praktisch:

– welke wethouder is er nu verantwoordelijk voor het oplossen van dit probleem? Is het Jongerius (Cultuur), Everhardt (Stationsgebied) of Jansen (Vastgoed)?

Ik ben eerst verantwoordelijk voor het oplossen van de geluidsproblemen vanuit mijn rol als opdrachtgever voor het gebouw en namens de gemeente als contractpartij van de aannemer en adviseurs. Als vanzelfsprekend doe ik dit in nauw overleg met mijn collega’s vanuit hun rol als gemeentelijk eigenaar van het gebouw (Jansen) en subsidieverstrekker (Jongerius) op basis van prestatieafspraken met TivoliVredenburg.

Inhoudelijk:
– wanneer waren TivoliVredenburg en gemeente voor het eerst op de hoogte van de problemen?
– Is de (mogelijke) geluidsoverdracht bij de oplevering van het gebouw gesignaleerd als probleempunt en zijn daarover afspraken gemaakt? (welke?)
– Wie is er verantwoordelijk voor het oplossen van de geluidsoverdracht? Aannemer? Architect? Stichting Muziekpaleis? UVO? POS?
– zijn er in de ontwerpfase garanties gevraagd en afgegeven over geluidsoverdracht tussen de zalen?

In de ontwerpfase is bijzondere aandacht geweest voor de akoestiek en de geluidsisolatie in het Muziekpaleis. Hiervoor is een apart programma van eisen opgesteld. Bij het verlenen van de opdracht voor het opstellen van programma van eisen “bouwfysica en akoestiek” aan de extern adviseur is de RVOI (regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau) van toepassing verklaard.

De consequenties van het akoestisch en bouwfysisch programma van eisen zijn verwerkt in het bestek, gecontroleerd op het programma van eisen en vervolgens op de markt gezet. Het bestek en gemeld rapport waren beide onderdeel van de aannemingsovereenkomst (en wel als bijlage van de aannemingsovereenkomst). Deze werkwijze is zeer regulier en van alle gebruikelijke juridische waarborgen voorzien.

Bij oplevering is een opnamelijst opgesteld, waarbij diverse punten waren opgenomen die nog van belang waren voor de geluidsisolatie en de verdere afwerking van het gebouw.
Op en na oplevering op 11 december 2013 zijn diverse reeds geplande geluidsmetingen gedaan en rapporten opgesteld, waarin de geluidsoverdracht is geconstateerd en waarbij ook mogelijke oorzaken zijn opgenomen. Omdat, ook voor geluid, nog wezenlijke onderdelen, zoals afstelling van de deuren en liften, na de oplevering moesten worden afgemaakt, zijn tussentijds telkens metingen herhaald en kleine verbeteringen aangebracht. Ook waren waarnemingen tijdens concerten met publiek relevant. Het eerste concert in Ronda was eind april. Helaas moesten we begin mei constateren dat er een geluidsproblematiek resteert.

Op woensdag 21 mei 2014 is daarom een bijeenkomst geweest met topexperts van Nederland, waaronder Level Acoustics uit Eindhoven. Zij hebben nu opdracht gekregen om de geluidsisolatie tussen de zalen in een integraal computermodel te verwerken en daarbij alle bestaande metingen te verwerken en eventueel nieuwe metingen te doen. De kosten hiervoor vallen nog binnen het beschikbare krediet van € 150.000,- euro dat is gereserveerd voor het al voorziene geluidsonderzoek. .

Pas nadat dit onderzoek is afgerond kan worden aangegeven wat de exacte oorzaak is van de geluidsoverdracht en kan worden aangegeven tot wiens risicosfeer de oorzaak behoort en wat de eventuele herstelkosten zullen zijn. De resultaten worden medio september verwacht.

– Er was op 1 januari nog een risicoreserve (€ 2,925 mio) “Muziekpaleis”. Is dit bedrag nog beschikbaar en inzetbaar voor het oplossen van het geluidsprobleem?

Het is niet zo dat het opnemen in het risicomodel leidt tot het instellen van een gelabelde risicoreserve. Binnen het gemeentebreed weerstandsvermogen is een risico van 2,9 miljoen euro opgenomen voor het opvangen van het risico medefinanciering sponsoring bouw Muziekpaleis. Het sponsortraject wordt in 2014 nog voortgezet. Pas wanneer zeker is dat de voor de bouw Muziekpaleis geraamde sponsorbijdrage volledig wordt gerealiseerd, kan dit risico vervallen. Dat kan leiden tot een lager benodigd weerstandsvermogen. Dat vervolgens weer kan leiden tot het vrijval en herbestemming bij de integrale afweging bij de Voorjaarsnota. Of dit gebeurt hangt af van de ontwikkeling van alle risico’s.

– in de brief en in de pers wordt gesproken van de overdracht van lage tonen in het house- spectrum. Lage tonen rond de 63 Hz worden in het pop-spectrum ook veel gebruikt. Komt het probleem alleen voor bij house, of bij alle popmuziek? Is het weg te filteren bij de bron?

Het komt bij alle soorten popmuziek voor. Technisch is het mogelijk om die frequentie er uit te filteren, maar ongewenst in termen van kwaliteit voor publiek en artiesten. Dat laatste kan er toe leiden dat goede artiesten TivoliVredenburg overslaan.

Als vanzelfsprekend is het housespectrum binnen de housemuziek dominanter aanwezig dan binnen de popmuziek. In het programma van eisen is voor Ronda rekening gehouden met geluid in het housespectrum. De eisen van bands worden echter ook jaarlijks hoger wat kwaliteit van het geluid betreft.

– zijn er nu al conflicten in de programmering waarbij concerten in één van de zalen niet door kunnen gaan vanwege programmering in de andere zalen? Zo ja, hoe wordt dit opgelost? Leidt het in dit geval en in de toekomst ook tot financiële schade bij gebruikers en/of exploitatie van TivoliVredenburg?, zo ja, wie draait daar dan voor op?

Tot september loopt de programmering globaal volgens planning. Daarna komen er conflicten qua horizontale programmering. Omdat concerten, met name voor klassieke muziek, ver van te voren worden gecontracteerd zijn er nu al conflicten in de programmering.

Na alle openingsfestiviteiten gaat TivoliVredenburg deze volledig in kaart brengen en per geval bepalen wat de meest verstandige oplossing is; financiële schade is daarbij één van de belangrijkste factoren voor de oplossingsrichting. Over de uitkomsten en oplossingen zal overleg met de gemeente plaatsvinden.
Globaal zijn er drie benaderingen om de problematiek van gelijke programmering in Ronda en Hertz op te pakken, namelijk: het concert in de ene zaal vroeger te laten beginnen dan in de andere zaal, verplaatsen naar een andere zaal, dan wel annuleren. Of er financiële schade is en zo ja hoeveel en hoe die moet worden opgevangen is momenteel nog niet inzichtelijk. Daar ligt immers ook een relatie met de ontwikkeling van de gehele exploitatie.

– begin 2010 is er besloten tot een aanpassing in het bouwprogramma van het Muziekpaleis waarbij gekozen is voor een vereenvoudiging van de techniek voor geluidsisolatie. Kunnen wij een duiding krijgen van deze aanpassingen in relatie tot de nu gesignaleerde problemen bij de ingebruikname.

Dit vraagt om nadere toelichting van de vragensteller. Tijdens de bouw is eerder sprake geweest van verzwaring van de geluidsisolatie van Ronda dan van vereenvoudiging. De vraag wordt dus niet herkend. 

[einde quote]

Reacties

  1. Pieter

    Het muziekpaleis heeft 140 miljoen gekost. Dan is het toch bedroevend dat de overspraak optreedt? Of zie ik dat te simpel? Misschien is het allemaal te compact gebouwd en wilde men teveel op één plek?

Reageer