Jaarbeursplannen stap verder

In Nieuws door HB2 Reacties

Jaarbeurs 3
Jaarbeurs en gemeente zijn een stap verder en hebben afspraken op papier gezet. Tijdens de raadsinfo-avond op 11 februari 2014 heeft Broeders, algemeen directeur van de Jaarbeurs, een nieuwe koers van het bedrijf uit de doeken gedaan. De Jaarbeurs gaat zich weer richten op haar oorspronkelijke doelstelling waarvoor zij in 1916 is opgericht: de bevordering van handel en nijverheid in Nederland. Dat betekent dat er veel keuzes opnieuw gemaakt worden. Er zijn de nodige fundamentele wijzigingen ten opzichte van het Masterplan Stationsgebied.

BU-lezer: vallen je zaken op, reageer ajb. Wij gaan het ook nog bestuderen. A.s. dinsdag buigt de raadscommissie Stad- en Ruimte zich hierover.

[update] We vonden:

– Gemeente neemt eigendom en regie van de kop over: bouwplots hotel/woningen en casino. Deadlines worden ingebouwd.
– Lukt Amrath niet, lukt andere hotelexploitant niet, dan andere bestemming.
– Bouwplot Casino: totaal onduidelijk wat en hoe.
– Onderzoek of casino kan blijven zitten waar het zit.
– Gemeente neemt grond over en gaat aan de slag met ontwikkelingen strook Croeselaan, nu nog P3. Alle opties staan open. Aankoop klein deel woningen Croeselaan van Jaarbeurs.
– Gemeente neemt hal 1 over voor herontwikkeling.
– Onderzoek naar inpandig parkeren Beatrixgebouw: 300 resp. 1000 plaatsen.

– Lukt het om 1000 plaatsen inpandig te parkeren, dan is ondergrondse garage van de baan.
– Jaarbeurs/gemeente bouwen expeditiebrug over Merwedekanaal en betalen beide de helft.
Of de nieuwe verkavelingsconstructie financieel gunstig uitpakt voor de grondexploitatie van stationsgebied fase 2 (waaronder mogelijk een tunnel) is nog onduidelijk. Dergelijke info als altijd geheim. Hopelijk leren we hierover meer aanstaande dinsdag.

Uit de commissiebrief:

Over de hoofduitgangspunten rond de herontwikkeling (het fysieke domein) zijn nu afspraken gemaakt. Dit alles onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad voor wat betreft het nog op te stellen stedenbouwkundig kader op hoofdlijnen en een positief advies over de nog op te stellen bilaterale ontwikkelovereenkomst.
Jaarbeurs en gemeente hebben de afspraken vastgelegd in het Afsprakenkader “Hoofduitgangspunten herontwikkeling Jaarbeursgebied”. Kortheidshalve verwijzen wij u hiernaar met de daarbij behorende achtergrondnotitie.

Op basis van dit afsprakenkader gaan partijen aan de slag. Er moet veel gebeuren: onderzoek, plannen maken en contracten voorbereiden (erfpachtconversie en financiële afspraken). Het is nu ook mogelijk vervolgstappen te nemen voor fase 2.
We komen na de zomer 2014 met een stedenbouwkundig kader op hoofdlijnen voor fase 2 (inclusief de toekomst van het Westplein). Die ligt ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor.

Tegelijkertijd werken we (Jaarbeurs en gemeente) het afsprakenkader uit tot een bilaterale ontwikkelovereenkomst. In die overeenkomst zijn de afspraken uitgewerkt en juridisch vertaald. Die overeenkomst leggen wij – conform de Gemeentewet – aan u voor in het kader van de wensen- en bedenkingenprocedure. Beide producties komen tegelijkertijd ter besluitvorming in uw raad.

Het stedenbouwkundig kader op hoofdlijnen voor fase 2 krijgt zijn juridische vertaling in de Structuurvisie, zoals bedoeld in de Crisis- en Herstelwet. De besluitvorming hierover is gepland voor eind 2014.

Het afsprakenkader is de eerste stap in een lange reeks die moet leiden tot een totale herontwikkeling van de Jaarbeurs in de periode 2015 tot 2023. Daarna kan de gemeente met het dan vrijgekomen oostelijk gebied aan de slag.

Gelet op het feit dat dit afsprakenkader voor een groot deel van de gemeenteraad nieuw is en in verband met de demissionaire status van het college, hebben wij onze besluiten de status van voorgenomen besluit gegeven tot het moment waarop de nieuwe commissie S&R in zijn vergadering kennis heeft kunnen nemen van de collegelijn.

Ter wille van de voortgang van het proces, stellen wij voor in de commissievergadering Stad & Ruimte van 15 april as over het afsprakenkader van gedachten te wisselen.

Bijlage+1+achtergrondnotitie+bij+commissiebrief+Afsprakenkader+Jaarbeurs 
Bijlage+2+Afsprakenkader+Jaarbeurs (deze staat ook hieronder)
Bijlage+3+Besluitenhistorie+Jaarbeurs commissiebrief+afsprakenkader+Jaarbeurs

[in verband met archief en doorzoekbaarheid, een integrale quote van het afsprakenkader:]

Afsprakenkader “Hoofduitgangspunten herontwikkeling Jaarbeursgebied

Demarcatie herontwikkeling en deelgebieden

 1. De herontwikkeling van het Jaarbeursgebied wordt gebaseerd op de zogenaamde Oost-West omklap. Jaarbeurs ontwikkelt het westelijk gebied en de overzijde van het Merwedekanaal en de Gemeente het oostelijk gebied en de Kop Jaarbeurs (m.u.v. de megabioscoop en de Centrumboulevard). De Oost-West Omklap is schematisch op kaartbeeld weergegeven in bijlage 1. Partijen ontwikkelen hun deelgebieden voor eigen rekening en risico, met als uitgangspunt dat alle ruimtevragen binnen de eigen herontwikkelingsgebieden worden opgelost; hierbij gaat het o.a. om inpassing van vastgoed, verkeersruimten t.b.v. expeditie, autoparkeren en fietsparkeren. De fasering van herontwikkeling van de deelgebieden is weergegeven in bijlage 2. Partijen verkennen of integrale oplossingen (bijvoorbeeld gezamenlijke fietsenstallingen) in de tijdelijke en/of definitieve situatie tot meerwaarde voor beide Partijen kan leiden. Indien Jaarbeurs het keren van expeditievoertuigen ten behoeve van hal 7 – 8 aantoonbaar niet op eigen terrein kan oplossen, zal Gemeente Utrecht bij de uitwerking van oostelijk gebied onderzoeken of een 1-richtingsontsluitingsweg ontsloten op de Croeselaan, inpasbaar is direct grenzend aan de Megabioscoop en het “kavel Holland Casino”. De meerkosten hiervan zijn voor rekening van Jaarbeurs. Tot 1 januari 2023 is gebruik door Jaarbeurs van het oostelijk terrein conform het huidige gebruik (parkeerterrein) mogelijk.

Doelen en visie voor Ontwikkelovereenkomst en structuurvisie

 1. Gemeente Utrecht moet voor het Stationsgebied fase 2 een Structuurvisie maken conform de uitgangspunten uit de Crisis-en Herstelwet. Het onderscheid tussen fase 1 en fase 2 stationsgebied is weergegeven in bijlage 3 (in bijlage zijn termen deelgebieden synoniem voor fase). De Gemeente maakt deze Structuurvisie in samenwerking met Jaarbeurs en derden. In deze Structuurvisie worden de kaders uitgewerkt voor de herontwikkeling van de deelgebieden. Onderdeel van deze Structuurvisie is een uitwerking van het westelijk deelgebied met Jaarbeurshallen en het gebied overzijde Merwedekanaal met parkeren. Jaarbeurs verkrijgt in gevolge de Ontwikkelovereenkomst en de daarop volgende grondtransacties een eeuwigdurend recht van erfpacht rustend op het westelijk gebied en is derhalve de partij die binnen publiekrechtelijke en wettelijke voorschriften bepaalt wat men overneemt van de inbreng en adviezen van derden.
 2. Aanvullende ambities van partijen op het Masterplan Stationsgebied voor uitwerking in de Structuurvisie voor fase 2 zijn duurzaamheidsaspecten, zoals vergroening en leefbaarheid van het gebied, toevoegen van langzaamverkeersverbindingen met omliggende (woon)wijken, optimalisatie van de energiebalans van het gebied door energiewinning en opslag en reductie van verkeersbelasting op de omliggende wegen door mogelijke toevoeging van nieuwe distributieconcepten.
 1. Als maatregel voor het verminderen van de verkeersbelasting op de Van Zijstweg en het Westplein realiseert Jaarbeurs een eigen routing voor expeditieverkeer, die wordt ontsloten vanaf de O. den Oudenlaan. Hiervoor is een extra expeditiebrug over het Merwedekanaal noodzakelijk. Partijen werken de kosten en financiering van deze brug uit inclusief verplaatsen van woonboten. De kosten worden 50%-50% verdeeld, tenzij aantoonbaar is dat de verdeling wezenlijk anders moet zijn. Realisatie en ingebruikname van de expeditiebrug gaat vooraf aan het opheffen van de bestaande ontsluitingen van het Jaarbeursterrein aan de zijde van de Van Zijstweg. Gemeente Utrecht blijft binnen de herprofilering van de Van Zijstweg verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van het Jaarbeursterrein t.b.v. nood- en hulpdiensten.
 2. Jaarbeurs houdt de parkeerbalans van 6.500 autoparkeerplaatsen in stand. Jaarbeurs ontwikkelt het deelgebied overzijde Merwedekanaal als een parkeergebied ten behoeve van Jaarbeursdoeleinden, zoals opgenomen in dit afsprakenkader (minimaal 6200 parkeerplaatsen, invulling overige 300 parkeerplaatsen is afhankelijk van onderzoek) en aanvullend een transferiumfunctie voor de binnenstad (aantal parkeerplaatsen nader te bepalen). Het achterliggende streven is om hierdoor de verkeersbelasting op het Westplein en de Van Zijstweg te verminderen. Naast het bieden van extra parkeercapaciteit bovenop het parkeren ten behoeve van Jaarbeursdoeleinden gaat het daarbij om het bieden van overstapmogelijkheden op de bestaande en geplande HOV-structuur evenals het realiseren van een snelle en comfortabele voetgangersverbinding via de Centrumboulevard met de OVT- oplossingen gezocht. Gemeente Utrecht zal zich maximaal inspannen om de publiekrechtelijke procedures benodigd om de uitbreiding te realiseren te bevorderen en de doorlooptijd daarvan zo kort mogelijk houden.
 3. Het gebied overzijde Merwedekanaal krijgt een nieuw front; dit betekent niet de uitstraling van een parkeervoorziening maar een uitstraling van een gebouwde voorziening met ook andere als parkeerfuncties. De primaire functie van dit gebied is entree van Jaarbeurs, waarbij recht wordt gedaan aan de primaire functie van het gebied als ook aan de stedelijke uitstraling welke de entree van de binnenstad markeert. Partijen onderzoeken de toevoeging van functies die het gebruik als parkeervoorziening kunnen versterken.
 4. Partijen werken de programmering van het gebied uit in de Structuurvisie fase 2 Stationsgebied.
 5. Voor de onzelfstandige horecafunctie geldt dat deze functie onder de 155.000 m2 B.V.O. Jaarbeursdoeleinden valt, mits deze horeca qua omvang ondergeschikt is aan de bedrijfsvoering van Jaarbeurs overeenkomstig de bestemming Jaarbeursdoeleinden, zoals opgenomen in dit afsprakenkader. Onder onzelfstandige horeca wordt in deze verstaan; horeca die qua openingstijden afhankelijk is van de hoofdfunctie Jaarbeursdoeleinden en haar entree achter de hoofdentree van Jaarbeurs heeft, zodanig dat er geen zelfstandige entree is. Als zelfstandige horeca worden als nu bekende volumes binnen het Plangebied aangemerkt:
  a. 1000 m2 B.V.O. horeca op of aan de Centrumboulevard als onderdeel van de realisatie van de Centrumboulevard;
  b. 2450 m2 B.V.O. horeca op de begane grond in het Foodcourt als onderdeel van het Vastgoedproject Megabioscoop.

Overzijde Merwedekanaal

 1. Partijen onderzoeken in het kader van de Structuurvisie of de tijdelijke bestemming van Holland Casino permanent kan worden gemaakt en ronden dit onderzoek uiterlijk 1 januari 2015 af.

Oostelijk deelgebied

 1. Partijen spreken af om te onderzoeken of het parkeren ten behoeve van het Beatrixgebouw (onder meer ten behoeve van Trade Mart Utrecht ter grootte van circa 300 parkeerplaatsen) op een ruimtelijk, verkeerstechnisch en financieel passende wijze is in te passen in het Beatrixgebouw. Er worden 2 varianten uitgewerkt: 300 en 1.000 parkeerplaatsen. Het onderzoeken van de maximum variant van 1.000 parkeerplaatsen komt voort uit de optie om eventueel het geplande volume in Jaarbeurspleingarage toe te voegen aan het Beatrixgebouw. Aandachtspunten daarbij zijn tevens de financiën en aanbestedingstechnische mogelijkheden. Jaarbeurs zal uiterlijk 1 april 2014 een onderzoeksrapport aan Gemeente Utrecht beschikbaar stellen waarin deze opties bouwkundig zijn uitgewerkt evenals een raming van de kosten die hiermee gemoeid zijn. Gemeente Utrecht onderzoekt vervolgens de effecten op de belasting op de Van Zijstweg en de Mineurslaan. De eventuele parkeerplaatsen uit het volume van Jaarbeurspleingarage kunnen geen nadelige effecten op de afwikkeling op de Croeselaan en Van Zijstweg hebben, omdat in het verkeersmodel de ontsluiting van Jaarbeurspleingarage op dezelfde wegen is voorzien. Het effect als gevolg van de toevoeging van 300 parkeerplaatsen moet inpasbaar zijn in de bestaande capaciteit van de genoemde wegen. Inpassing in het Beatrixgebouw mag niet ten koste gaan van de bestaande publieksfuncties als theater en horeca.
 2. Parkeervoorzieningen in het herontwikkelingsgebied van Gemeente Utrecht worden zodanig ingevuld dat er geen concurrerende commerciële parkeerfunctie t.o.v. Jaarbeurs ontstaat, hetgeen betekent dat de Gemeente slechts op het gemeentelijke herontwikkelingsgebied te realiseren functies verbonden parkeervoorzieningen mag (laten) realiseren, waarbij conform het Masterplan het principe gevolgd wordt “eerst benutten, dan bouwen”.
 3. Ten aanzien van de overige functies in het gemeentelijk herontwikkelingsgebied, niet gelegen langs de Centrumboulevard, heeft Gemeente Utrecht vrijheid om deze in te vullen. Hierbij mogen de nieuwe functies niet concurrerend zijn met Jaarbeursdoeleinden en geen beperking geven voor de milieuruimte van Jaarbeurs. Voor de formulering van de milieuruimte wordt in dit afsprakenkader verwezen naar het bepaalde daaromtrent in de BOO Jaarbeurs 2006 alsmede het Addendum1. Partijen beogen de herontwikkeling van de Jaarbeurshallen aan de ene kant en het vrijkomende oostelijk gebied voor nieuwe functies aan de andere kant, waarbij partijen zoeken naar een evenwichtige balans tussen het wegnemen van de milieuhinder door de Jaarbeursactiviteiten en de ruimte voor het mogelijk maken van inpassing van nieuwe woon- en werkfuncties in het ontwikkelingsgebied van de Gemeente. De te nemen maatregelen door de Jaarbeurs mogen geen gevaar opleveren voor haar bedrijfsvoering, maar richten zich op alle relevante en betaalbare maatregelen die voortvloeien uit haar bedrijfsvoering en een bijdrage leveren aan een verbetering van haar milieu-aspecten. Voor de beoordeling van de omschrijving concurrerend geldt dat Jaarbeurs de functies wonen, werken, kantoor, gezondheid, onderwijs, kunst, cultuur, leisure, entertainment en zelfstandige horeca als zodanig niet aanmerkt als het nadelig beïnvloeden, in gevaar brengen of concurreren met de bedrijfsvoering van Jaarbeurs. Over de invulling vindt voorafgaand en tijdig overleg met Jaarbeurs plaats.1 Addendum d.d. 26 november 2009, versie 18:35 uur.
 1. Jaarbeurs biedt de door haar verworven woningen aan Gemeente Utrecht aan in het gebied Croeselaan en Van Zijstweg. De gemeente heeft vooralsnog uitsluitend belang bij aankoop van woningen die noodzakelijk zijn voor het doortrekken van de fietsroute Rabobrug en de woningen Van Zijstweg (woningblok hoek Van Zijstweg/Croeselaan) in verband met reconstructie van de Van Zijstweg. Gemeente Utrecht zal uiterlijk per 1 juli 2014 uitsluitsel geven aan Jaarbeurs of zij de hiervoor genoemde woningen wenst aan te kopen, waarna overleg zal plaatsvinden over de voorwaarden waaronder en het tijdstip waarop de overdracht plaatsvindt. De overige woningen kunnen door Jaarbeurs aan derden worden verkocht nadat deze uitgangspunten bestuurlijk zijn bekrachtigd.
 2. Het oostelijk deelgebied wordt door Jaarbeurs vrij van functionele K&L opgeleverd. De kavel waarop het veiligheidsgebouw is gelegen wordt door Jaarbeurs bouwrijp opgeleverd uiterlijk 1 januari 2023.
 3. WKO-bronputten die gelegen zijn binnen bouwkavels worden door Jaarbeurs verplaatst tot in de toekomstige openbare ruimte van de Centrumboulevard en wel zodanig dat er geen hinder voor de vastgoedontwikkeling van de Gemeente is.

Kop Jaarbeurs

 1. De ontwikkelrechten van de Kop Jaarbeurs (zoals gedefinieerd in de BOO d.d. 3 maart 2006, dat wil zeggen inclusief Vastgoedproject Kantoor), m.u.v. Megabioscoop en Foodcourt welke door Jaarbeurs worden ontwikkeld, gaan over naar Gemeente Utrecht. Gemeente Utrecht zal de begane grond van de functies invullen met publieksfuncties, zodanig dat een “levendige plint” langs de Centrumboulevard ontstaat. Dit betreft uitsluitend de functies kunst, cultuur, leisure en entertainment. Ook zelfstandige horeca is passend in deze plint. Voor de overige bouwlagen heeft de Gemeente vrijheid van invulling, mits dit geen concurrentie betekent met Jaarbeursdoeleinden en mits dit geen beperking geeft voor de milieuruimte van Jaarbeurs. Hierbij geldt dat Jaarbeurs de functies wonen, werken, kantoor, gezondheid, onderwijs, kunst, cultuur, leisure, entertainment en zelfstandige horeca als zodanig niet aanmerkt als het nadelig beïnvloeden, in gevaar brengen of concurreren met de bedrijfsvoering van Jaarbeurs. Over de invulling vindt voorafgaand en tijdig overleg met Jaarbeurs plaats.
 1. Jaarbeurs heeft een inspanningsverplichting om in de periode tot 1 januari 2023, of zoveel eerder als Partijen overeenkomen, te zorgen voor verlevendiging van de Kop Jaarbeurs door inpassing van tijdelijke publieksfuncties in de omgeving van de Prins van Oranjehal, zonder financiële verplichtingen voor Gemeente Utrecht. Gemeente Utrecht spant zich in voor een snelle afronding van vergunningaanvragen. Gemeente Utrecht heeft vanaf 1 januari 2023, of zoveel eerder als partijen overeenkomen, een inspanningsverplichting te zorgen voor verlevendiging van de Kop Jaarbeurs door inpassing van tijdelijke publieksfuncties in de omgeving van de Prins van Oranjehal, zonder financiële verplichtingen voor Jaarbeurs.
 2. De gemeente heeft een inspanningsverplichting om in de kop een hotel met woningen te (laten) realiseren, vanzelfsprekend onder de voorwaarde dat dit publiekrechtelijk mogelijk wordt gemaakt. Op het moment dat het de gemeente niet lukt om binnen een periode van 1 jaar na ondertekening van de Ontwikkelovereenkomst een contract met Amrâth Hotel te realiseren, biedt de gemeente Jaarbeurs de mogelijkheid om binnen 1 jaar met een andere hotelontwikkelaar met een plan voor ontwikkeling van een hotel met woningen te komen. De nieuwe hotelontwikkelaar treedt dan in de positie van Amrâth en de ontwikkelende partij betaalt een marktconforme grondprijs voor de kavel (gebaseerd op een residuele grondwaardeberekening). Het Vastgoedproject Hotel bestaat vooralsnog uit een hotel en woningen gelegen op het perceel, zoals schetsmatig aangegeven op de in bijlage 2 opgenomen tekening. Het indicatief volume van het Vastgoedproject Hotel-Woningen is:
  1. Hotel: 12.000-15.800 m2 B.V.O. (ca. 223 kamers),
  2. Woningen: 20.000-24.150 m2 B.V.O. (ca. 180 appartementen)
 3. Op het moment dat er geen overeenstemming met Amrâth Hotel en vervolgens via Jaarbeurs ook niet binnen de genoemde tijdkaders met een andere hotelontwikkelaar kan worden bereikt, dan is Gemeente vrij om binnen de volumes als voornoemd andere exploitanten/beleggers voor het Vastgoedproject Hotel-Woningen te contracteren of een andere invulling aan het Vastgoedproject Hotel-Woningen te geven met dien verstande dat de milieuruimte van Jaarbeurs niet mag worden beperkt en de Gemeente geen met Jaarbeursdoeleinden concurrerende activiteiten mag ontwikkelen. Hierbij geldt dat Jaarbeurs de functies wonen, werken, kantoor, gezondheid, onderwijs, kunst, cultuur, leisure, entertainment en zelfstandige horeca als zodanig niet aanmerkt als het nadelig beïnvloeden, in gevaar brengen of concurreren met de bedrijfsvoering van Jaarbeurs.
 4. Het Vastgoedproject Holland Casino bestaat uit een of meerdere vastgoedprojecten gelegen op het perceel, zoals schetsmatig aangegeven op de in bijlage 2 opgenomen tekening. Op het moment van ondertekening van dit Afsprakenkader is nog onzeker of Holland Casino als gerechtigde/gebruiker een positie in het vastgoedproject Holland Casino zal krijgen. Jaarbeurs kan geen rechten ontlenen aan de toekomstige positie van Holland Casino in het Vastgoedproject Holland Casino. Indien en voor zover Holland Casino niet als gerechtigde/gebruiker in het Vastgoedproject zal komen, dan is de Gemeente vrij om voor de invulling van de kavel andere partijen en/of functies te contracteren binnen dezelfde restricties zoals gegeven bij de kavel Hotel-Woningen.
 1. De Centrumboulevard (CB) krijgt de vorm van een kralensnoer waarbij het plein voor de hoofdentree van Jaarbeurs een breedte krijgt van 55 m. Schetsmatig aangegeven op kaart in bijlage 2. De CB tussen het hotel en de kavel Holland Casino wordt 30 m breed. De Centrumboulevard wordt aangelegd door Jaarbeurs en komt in eeuwigdurend erfpacht bij Jaarbeurs.
 2. De kavels voor de Vastgoedprojecten Hotel-Woning en Holland Casino worden door Jaarbeurs vrij van K&L opgeleverd. De enige mogelijke uitzondering hierop kan een transportleiding van WKO betreffen, die voor rekening en risico van Jaarbeurs onder de bouwplot Holland Casino kan blijven liggen. Partijen zullen in de Ontwikkelovereenkomst nadere afspraken maken over de risicoverdeling en aansprakelijkheid.
 3. WKO-bronputten die gelegen zijn binnen bouwkavels worden door Jaarbeurs verplaatst tot in de toekomstige openbare ruimte van de Centrumboulevard en wel zodanig dat er geen hinder voor de vastgoedontwikkeling van de Gemeente is.

Westelijk deelgebied

 1. Definitie Jaarbeursdoeleinden: het, in het kader van de uitoefening van de functie Jaarbeurs, bedrijfsmatig exploiteren van bedrijfsruimten ten behoeve van veilingen, handelsbemiddeling, vakbeurzen, conferentie- en manifestatieruimten, evenementen en trademarkt, alsmede aan de functie Jaarbeurs gerelateerde ondergeschikte detailhandel.
 1. Het fietsparkeren ten behoeve van Jaarbeursdoeleinden en de Megabioscoop, nu begroot op 1.075 fietsparkeerplaatsen wordt tijdelijk ingevuld op de locatie van het veiligheidsgebouw. Op het moment dat duidelijk wordt welke hoeveelheid fietsparkeerplaatsen nodig zijn voor de functies in de Kop Jaarbeurs, wordt gekeken of een gezamenlijke ontwikkeling en exploitatie van het fietsparkeren ten behoeve van Jaarbeursdoeleinden en de functies in de Kop Jaarbeurs mogelijk is. Uitgangspunt blijft dat iedere functie het fietsparkeren op eigen kavel oplost. De definitieve invulling van het fietsparkeren ten behoeve van genoemde functies is uiterlijk 1 januari 2023 gerealiseerd.
 2. Voor het knelpunt tussen bieden van een 24-uurs toegankelijkheid van de Centrumboulevard in combinatie met de bedrijfsbelangen van Jaarbeurs (gelijktijdige verhuurbaarheid van alle hallen) worden door Jaarbeurs ruimtelijk-functionele oplossingen gezocht.

Financiën

De grondruiling vindt plaats op basis van de Oost-West omklap en na vaststelling van de Ontwikkelovereenkomst, waarbij gestreefd wordt naar ondertekening in Q1 2014, doch uiterlijk 31 december 2014. De financiële afspraken ten behoeve van de Ontwikkelovereenkomst c.q. omklap zijn uitgewerkt in het overzicht als toegevoegd in Bijlage 4.

Biowasmachine

 1. Voor de verbouwing van de hallen 2 t/m 5 is sanering van een ernstige verontreiniging noodzakelijk. Ook op andere locaties zijn saneringen te verwachten. Het nog te verrichten milieuonderzoek zal hierover uitsluitsel moeten geven op basis waarvan in de Ontwikkelingsovereenkomst nadere afspraken worden gemaakt.
 2. Jaarbeurs wil gebruik maken van de biowasmachine Stationsgebied Utrecht en zal hiertoe overgaan tot ondertekening van de voorovereenkomst financiële bijdrage biowasmachine Stationsgebied Utrecht, zoals deze tot stand is gekomen tussen Gemeente, Hoog Catharijne BV, NS Vastgoed BV en ProRail BV.
  1. De vergoeding die Jaarbeurs op grond van deze overeenkomst aan Gemeente Utrecht moet voldoen, bedraagt € 150.000,- per systeem.
  2. Voordelen voor Jaarbeurs zijn het kunnen verplaatsen van vervuiling zonder tegenmaatregelen, het kunnen gebruiken van monitoring van Gemeente Utrecht en een geringere noodzaak van saneringsplannen.

Uit te werken producten

29. De volgende documenten zullen nog nader tussen partijen worden uitgewerkt:

  Faseringsplan (bouwlogistiek, bereikbaarheid, bedrijfsvoering Jaarbeurs en vrijspelen delen herontwikkeling Gemeente);
  Programmatische afspraken voor Oost, West en Kop Jaarbeurs;
  Programma vertalen naar Parkeerbalans met kaart;
  Planning met tijdsloten;
  In Structuurvisie uitwerking eventuele Jaarbeursdoeleinden en herbestemming tijdelijk Casino;
  Kaart met bestaande K&L en Nutsvoorzieningen van Jaarbeurs;
  Milieuonderzoek (Bodem-, hinder/milieubeperkingen, archeologische belemmeringen);
  Ontwikkelovereenkomst;
  Overeenkomst Grondruiling.

Voorbehouden

30. De inhoud van dit afsprakenkader alsmede het eindresultaat van de documenten als bedoeld onder punt 29 zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de daarvoor bevoegde instanties van beide partijen (o.a. RvC Jaarbeurs). Bij de Gemeente betreft dit een positief advies van de gemeenteraad met de nieuwe ontwikkelovereenkomst in samenhang met goedkeuring van de hoofdlijnen van de structuurvisie fase 2.

31. Naast voornoemd voorbehoud bestuurlijke goedkeuringen wordt ten aanzien van dit afsprakenkader en de nog op te stellen Ontwikkelovereenkomst het voorbehoud gemaakt dat:

 1. De financiële afspraken niet in strijd zijn met artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (staatssteun). De Gemeente heeft hiertoe een taxatieopdracht verstrekt.
 2. De afspraken niet in strijd zijn met het aanbestedingsrecht. De Gemeente zal een extern advies inwinnen om de afspraken hierop te laten toetsen.
 3. De afspraken niet in strijd zijn met het mededingingsrecht dan wel de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Status afsprakenkader

32. Met dit afsprakenkader leggen Partijen de gewijzigde uitgangspunten ten behoeve van de nog te sluiten Ontwikkelovereenkomst voor de nieuwe omklap Oost-West vast. Partijen komen overeen dat bij het opstellen van de Ontwikkelovereenkomst zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij de gemaakte afspraken zoals vastgelegd in de BOO Jaarbeurs 2006 en het Addendum als voornoemd. Indien en voor zover deze bepalingen niet meer van toepassing zijn of aanpassing behoeven, dan treden Partijen hiertoe in overleg.

Utrecht, d.d. …….

Gemeente Utrecht               Jaarbeurs
De heer V. Everhardt          De heer H.W. Broeders

Bijlage 1. Kaart demarcatie Oost-West omklap

Bijalge1

Bijlage 2. Fasering herontwikkeling Jaarbeursgebied

Bijlage2

Bijlage 3. Demarcatie fase 1 en fase 2 Stationsgebied

Bijlage3

CU2030 vat het zo samen:

Een ruilverkaveling waarbij Jaarbeurs het westelijke deel en de gemeente het oostelijke deel van het Jaarbeursterrein herontwikkelt. Een tweezijdige ingang voor de Jaarbeurs. Het verplaatsen van de parkeerruimte naar de overzijde van het Merwedekanaal en het vergroenen van het hele jaarbeursgebied. Dat zijn de vier belangrijkste onderdelen voor het nieuw afsprakenkader “Hoofduitgangspunten herontwikkeling Jaarbeursgebied” die de gemeente en Jaarbeurs willen maken. Na de zomer van 2014 wordt de hierop gebaseerde uitgewerkte stedenbouwkundige visie aan de gemeenteraad voorgelegd.
De gesprekken over de herontwikkeling van het Jaarbeursgebied zijn al jaren gaande. Het nieuwe kader betekent een doorbraak en een kwaliteitsimpuls voor het gebied. In 2006 was het nog de bedoeling dat Jaarbeurs zich zou terugtrekken op het zuidelijke deel van het terrein en de gemeente het noordelijk deel zou gaan herontwikkelen. Uiteindelijk bleek voor beide partijen de variant met een oost-westruilverkaveling gunstiger. Voor de gemeente is het aantrekkelijk dat met de nieuwe afspraken het autoverkeer in het centrum teruggedrongen wordt met het verplaatsen van de parkeerplaatsen naar de overkant van het Merwedekanaal. Vanaf 2023 gaat de gemeente de huidige parkeergebieden P1 en P3 en de Prins van Oranjehal op het oostelijke deel van het terrein herontwikkelen. Dat is het deel tegen de Croeselaan aan.

Wat betekenen de nieuwe afspraken?
In fase 1 (kop Jaarbeursterrein) hebben de afspraken tot gevolg dat Jaarbeurs de ontwikkelaar blijft van de megabioscoop, van de Foodcourt en het nieuwe entreegebouw. Maar de ontwikkelrechten van de overige twee projecten in de kop Jaarbeurs, die van casino en hotel, worden overgedragen aan de gemeente. De eerste twee bouwlagen op deze twee kavels worden ingevuld met functies op het gebied van ‘kunst, cultuur, vrijetijdsbesteding en entertainment’.

Voor fase 2, dat is na 2023, verandert het volgende:
Jaarbeurs krijgt iets minder ruimte, waardoor ca. 80.000 m2 vrijkomt voor nieuwe functies.
Minstens 6200 van de 6500 Jaarbeursparkeerplaatsen worden verplaatst naar de overkant van het Merwedekanaal. Dit leidt tot een afname van verkeer op de Croeselaan en de Van Zijstweg. De 300 overblijvende parkeerplaatsen zijn gebonden aan het gebruik van het Beatrixgebouw. Daarom onderzoekt Jaarbeurs of deze parkeerplaatsen zijn te realiseren in het Beatrixgebouw zelf.
Om de Van Zijstweg en Croeselaan zo veel mogelijk te ontlasten, legt Jaarbeurs op eigen terrein een nieuwe ontsluiting aan voor haar expeditieverkeer. Jaarbeurs gaat onderzoeken hoe dit het beste kan, bijvoorbeeld door de aanleg van een extra brug over het Merwedekanaal.
Jaarbeurs en gemeente onderzoeken samen of een transferium aan de overkant van het Merwedekanaal kan bijdragen aan het oplossen van distributievraagstukken in het hele centrumgebied. Doel is verdere vermindering van het autoverkeer.
De vergroening van het gebied is nu een duidelijke ambitie.

Vervolgstappen
Na de zomer van 2014 wordt aan de gemeenteraad een stedenbouwkundige visie op hoofdlijnen voor fase 2 (inclusief de toekomst van het Westplein) en een ontwikkelovereenkomst tussen Jaarbeurs en gemeente voorgelegd. Uiteindelijk zullen de afspraken resulteren in een totale herontwikkeling van Jaarbeurs tussen 2015 en 2023. Daarna kan de gemeente met het dan vrijgekomen oostelijk gebied aan de slag.

Reacties

 1. fred dekkers

  Enkele opmerkingen:
  – Buiten de oost-west omklap i.p.v. de noord-zuid omklap is een belangrijk onderdeel het plan om op de Westoever van het Merwedekanaal een parkeervoorziening te realiseren (die niet de uitstraling van parkeren mag hebben) met extra logistieke functies en goed faciliteiten voor snel vervoer van mensen naar de rest van het stationsgebied (en de oude binnenstad?). Tegelijkertijd vervalt P3 en de aansluiting op de Van Zijstweg wordt onnodig door een extra expeditiebrug en -route op het eigen terrein van de Jaarbeurs. Dit alles moet een 2×1 Van Zijstweg mogelijk maken.

  – De kosten voor de extra expeditiebrug worden nu door Jaarbeurs en Gemeente gedeeld. Ik dacht dat aanvankelijk het idee was dat de Jaarbeurs die kosten volledig zelf zou betalen.

  – Opvallend is dat als toets voor het parkeren in het Beatrixgebouw genoemd wordt de capaciteit van de Van Zijstweg. In de presentaties in januari werd nog duidelijk gesteld: toets is 2×1 Van Zijstweg. Die formulering mag weer terugkomen.
  Parkeren in het Beatrixgebouw als alternatief voor parkeren onder het Jaarbeursplein is misschien vanuit kostenperspectief aantrekkelijk. Het lijkt me een hele uitdaging om het in uitstraling en consequenties voor de openbare ruimte ook aantrekkelijk te maken.

  – De Jaarbeurs gaat de cemtrumboulevard ontwikkelen. In een eerder plan met de oost-west omklap was de centrumboulevard nog een winkelstraat met woningen boven de winkels. In de plannen is überhaupt weinig over woningen te vinden terwijl woningen in het jaarbeursgebied een belangrijke functie voor de leefbaarheid kunnen hebben. Het gebied moet immers een nieuw stuk binnenstad worden en niet een leeg gebied zoals het gebied rondom de Arena in Amsterdam waar weleens naar verwezen wordt.

  – Voor een leefbaar nieuw stukje binnenstad zal ook de wisselwerking met de meer kleinschalige buurt rondom de Jaarbeurs (Veilinghaven, Lombokplein/Kanaalstraat, Merwedezone) van belang zijn.
  De grote uitdaging is dat de Jaarbeurs van een Fremdkörper in de stad dat alleen maar verkeersoverlast veroorzaakt, ontwikkelt tot een nieuw stuk levendige en leefbare binnenstad dat ervaren wordt als behorend bij Utrecht, onder meer door een goede wisselwerking met de omliggende buurten. Dat kun zowel voor het Westelijk stationsgebied als voor de omliggende buurten interessant zijn.

  – Ik zie voor verduurzaming van het jaarbeursgebied veel mogelijkheden voor samenwerking met Utrechtse Initiatieven als Energi U en zonXnet(Lombox).

  – Er zijn ook al suggesties gedaan voor het realiseren van een groene corridor / kralenketting van Merwede/Veilinghaven, door het jaarbeursgebied, via het Westplein/Lombokplein en het Daalsepark naar de Singels/Zocherplantsoen.

  – Het Westelijk stationsgebied moet een levendig en leefbaar ontmoetingsgebied voor voetgangers worden met goede verbindingen voor voetgangers, fietsers en OV. Om overlast van doorgaand autoverkeer naar de oude binnenstad tegen te gaan is ondertunneling van het nieuwe Lombokplein noodzakelijk. Dat kost wat, maar uitstel van kost nog veel meer.

 2. TP

  Deze afspraken die gemaakt zijn hebben een grote impact op de stad, het stationsgebied en eigenlijk op alle westelijke woonwijken. Ik ben blij dat de kansen die er liggen eindelijk benut gaan worden. Complimenten voor POS en de Jaarbeurs.

  Mijn eerste reactie is dus positief hoewel ik hoop, zoals ook Fred aangeeft, dat het gebied de verbinding aangaat met de omliggende kleinschalige woonwijken. Inpassing van water (Merwedekanaal), groen (op de daken) en wonen (sociale veiligheid en draagvlak voor lokale voorzieningen) passen daarbij. Voorkomen moet worden dat er een soort winderige Arenaboulevard ontstaat.

  Gezien de ontwikkelingen op het Jaarbeursplein ben ik hier niet gerust op, omdat de Gemeente hier kiest voor de functies die het meeste opleveren (monocultuur kantoren) en niet datgene wat het gebied nodig heeft en waar vraag naar is (mix wonen-werken-verblijven).

  HKBS heeft ooit een interessante studie gemaakt voor het Jaarbeursgebied, zie
  http://www.hkbs.nl/sites/hkb/files/site136_16_20101101155448_bd_utrecht_jaarbeurspark_v2.pdf

  Het valt me verder op dat er pas in 2023 ontwikkeld gaat worden op de grote nieuw verworven gemeentelijke plekken terwijl het parkeren (P3) dan allang elders is geregeld. Laat de Gemeente hier kansen liggen?

  Tot slot ben ik benieuwd wat dit akkoord voor invloed heeft op het Westplein. Kan de weg straks naar 2 x 1 rijstrook? Onafhankelijk of de tunnel er komt is dat bijzonder positief voor de aansluiting van West op de binnenstad. Tevens ontstaat dan ook hier ruimte voor nieuwe vastgoed ontwikkelingen.

  Ik ben erg benieuwd naar de follow – up

Reageer