RvS wijst HOV-viaduct (voorlopig) af

In Nieuws door HB7 Reacties

SloopSijp 5

Nieuw kadeniveau langs Van Sijpesteijnkade, bomen blijven behouden

Pijnlijk. Op 13 maart heeft de Raad van State het bestemmingsplan Westflank-Noord HOV-west bij de Van Sijpesteijnkade in een voorlopige voorziening geschorst op het onderdeel “verkeer” en “openbaar vervoer”. Er kan niet tot bouw van het HOV-viaduct – onderdeel van het bestemmingsplan – worden overgegaan, want aan het bestemmingsplan is de omgevingsvergunning-aanvraag gekoppeld. En daarmee zijn we er nog niet. Naast Park Plaza heeft ook NH Hotels een bezwaar ingediend op inhoudelijke gronden. Daarover moet de RvS zich nog buigen. Definitieve behandeling van de schorsing zal niet eerder zijn dan augustus. Het kan nog heel lang duren voordat er een bindende uitspraak ligt.

Het HOV-viaduct start bij de Mineurslaan en eindigt bij de Leidseveertunnel. Doorrijdhoogte is 4 meter in verband met nood- en hulpdiensten voor het station.

Locatie van het viaduct.

Hotel Park Plaza is bevreesd voor bereikbaarheid en aantrekkelijkheid en daar zit natuurlijk wel wat in, als iemand zo’n betonnen gevaarte in je voortuin mikt. In een RIA-verslag uit september 2013 lezen we:

Mevrouw Noz, directeur Park Plaza Utrecht, brengt de aanleg van het viaduct ter sprake. Zij wijst op het gevaar dat het Park Plaza Hotel minder aantrekkelijk is. Vanuit de kamers op de 1e en 2e etage is er straks nauwelijks uitzicht, en  het hotel is slechter bereikbaar. Ze pleit ervoor om het Openbaar Vervoer ondergronds af te wikkelen. Ze wijst er verder op dat ze in de afgelopen negen jaar niet door ambtenaren is gekend in de omvang van de plannen.

De consequenties zijn serieus. Voorbereidingen voor de bouw van het viaduct hadden 1 april moeten starten maar staan stil. Start bouw was voorzien voor 1 oktober 2014. Lees de Commissiebrief van 25 maart, die we ondanks BABS toch hebben gevonden via Google. Uitspraak hier. Met dit in het achterhoofd: dan had de pub ook zeker nog wel half jaar kunnen doordraaien! En ook kun je je afvragen wie er allemaal heeft zitten slapen in de gemeenteraad, dat nota bene de SP als enige heeft gesignaleerd dat het hotel mogelijk in de problemen komt. Veel te veel rondgewenteld op de invulling van de Van Sijpesteijnkade, de vierkante meters zus en zo en de onomkeerbaarheid van de NS-deal.

SloopSijp 1

Zinker onder Leidsche Rijn

SloopSijp 4

TN Sloopwerken ontmantelt The Guardian en buurhuis

In de brief stelt de gemeente dat de voorbereidende werkzaamheden voor de bebouwing van de Westflank-Noord doorgaan en dat daarom The Guardian en buurman moeten worden gesloopt. Feitelijk klopt dit niet: deze panden staan op de route van de HOV-baan en dat is de formele reden dat ze moeten wijken. Voor realisatie van de bebouwing van Westflank-Noord zijn nog steeds geen partners gevonden.

Dit is (was) de uitvoeringsplanning.

[quote uit de brief:]

Op 31 oktober 2013 heeft de raad het Bestemmingsplan Westflank Noord- HOV West vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de aanleg van het HOV viaduct West, het doortrekken van Leidsche Rijn, herinrichten van de Van Sijpesteijnkade en de vastgoedontwikkeling van de Westflank Noord (gebied tussen Stadskantoor en Van Sijpesteijnkade) mogelijk. Op 15 november 2013 heeft het college de omgevingsvergunning verleend voor onder meer de bouw van het HOV-viaduct. Tegen deze besluiten konden belanghebbenden beroep indienen bij de Raad van State.

Raad van State
Er is door verschillende partijen beroep aangetekend :

 •  Inhoudelijke gronden: Park Plaza Hotel en NH hotel
 • Schorsingsverzoek van Park Plaza Hotel ivm bereikbaarheid van het hotel

Op 24 februari 2014 is het schorsingsverzoek van Park Plaza Hotel behandeld. De inhoudelijke gronden worden op een later (nu nog onbekend) tijdstip behandeld.

De voorzitter van de RvS heeft een belangenafweging gemaakt tussen de belangen van Park Plaza Hotel en Gemeente Utrecht. Bij uitspraak van 13 maart 2014 (zaaknr. 201311440/2) heeft de Voorzitter het schorsingsverzoek gedeeltelijk toegewezen en het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan “Van Sijpesteijnkade, Westflank Noord-HOV, Stationsgebied” geschorst, voor zover dit het plandeel betreft met de bestemming “Verkeer” met in begrip van de functieaanduiding “verkeer-openbaar vervoer”, zoals nader aangegeven op de bij de uitspraak behorende kaart. De uitspraak is ter informatie bijgevoegd.

Vanwege de samenhang tussen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning (voor het bouwen van een HOV viaduct, kademuren, grondkerende constructies en een overstortput, alsmede het kappen van 12 bomen), is de omgevingsvergunning ook geschorst.
Dit betekent dat voor de gronden ten noorden van de Leidsche Rijn nog het bestemmingsplan “Kanaalstraat e.o.” geldt en dat nog geen gebruik mag worden gemaakt van de omgevingsvergunning.

De RvS heeft dit schorsingsverzoek opgelegd, ervan uitgaande dat de inhoudelijke behandeling door de RvS snel zal plaatsvinden. Echter is de inhoudelijke behandeling nog niet gepland. Zoals het er nu naar uitziet zal deze behandeling niet zijn voor augustus 2014.

Wat betekent de uitspraak voor de uitvoering van de plannen?

De schorsing van het BP is beperkt tot een bepaald gebied (ten noorden van Leidsche Rijn, voor het gebouw van park Plaza Hotel) en geldt daarnaast voor de (voorbereidende) werkzaamheden aan het HOV viaduct.

De Van Sijpesteijnkade en omgeving maken echter deel uit van een gebied waar ook andere ontwikkelingen plaatsvinden dan alleen de aanleg van het HOV-viaduct. Dit betekent dat in de omgeving van het Park Plaza Hotel in de periode totdat de RvS uitspraak heeft gedaan in de bodemprocedure, verschillende andere werkzaamheden (zullen) worden uitgevoerd dan de voor de bouw van het HOV-viaduct benodigde voorbereidende werkzaamheden.

De volgende werkzaamheden zal de POS de komende maanden (in afwachting van behandeling inhoudelijke beroepsgronden) wel laten uitvoeren:

1. Doortrekken deel van de Leidsche Rijn en verbeteren doorgaande fietsverbinding van de Van Sijpesteijnkade

De herontwikkeling van het stationsgebied voorziet onder meer in het weer zichtbaar maken van de Leidsche Rijn tussen de Damstraat en de Van Sijpesteijnkade en het aansluiten van de Leidsche Rijn op de Catharijnesingel (als onderdeel van het herstellen van de historische singelstructuur rond de binnenstad). De hoofdfietsverbinding tussen het stadsdeel Leidsche Rijn en het centrum van Utrecht is direct langs de doorgetrokken Leidsche Rijn voorzien. Voor de aanleg van deze hoofdfietsverbinding zal de Van Sijpesteijnkade gedeeltelijk worden verplaatst en opnieuw worden ingericht.

Vooruitlopend op de daadwerkelijke doortrekking van de Leidsche Rijn worden verschillende voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. In de periode tot juni 2014 zijn dit de volgende werkzaamheden:

    •  het aanbrengen van een zinker onder de Leidsche Rijn;
    •  het verleggen van kabels en leidingen;
    •  het dempen van de Leidsche Rijn in verband met een gedeeltelijke verplaatsing van de Van Sijpesteijnkade;
    •  het realiseren van een ontsluiting van het Park Plaza Hotel voor voetgangers over de gedempte Leidsche Rijn.

2. Vastgoedontwikkeling Westflank Noord en Stadskantoor
In het deelgebied tussen het nieuwe stadskantoor en de Leidsche Rijn zullen woningen en kantoren worden gebouwd. Onderdeel van dit project is het afbreken van de huidige bebouwing langs de Van Sijpesteijnkade (met uitzondering van het rijksmonument op nummer 25). Begin april 2014 zullen ten behoeve van de ontsluiting van het terrein van de Westflank Noord en het Stadskantoor het café The Guardian en het naastgelegen pand worden gesloopt.

Bereikbaarheid Park Plaza Hotel
Park Plaza heeft in haar beroep gronden aangeven dat zij vreest dat het hotel niet meer bereikbaar is voor gasten . Met voornoemde werkzaamheden zal de bereikbaarheid van het Park Plaza Hotel echter niet worden belemmerd. De huidige ingang naar het Park Plaza Hotel vanaf het Westplein en de huidige uitgang via de Van Sijpesteijnkade en het Jaarbeursplein blijven ten alle tijden toegankelijk.

Reacties

 1. R

  Jammer dat The Guardian en het pand ernaast al gesloopt zijn. Men zou toch pas zaken slopen als de volgende gebruiker van datzelfde stukje grond definitief en op korte termijn door zou gaan? Het lijkt net alsof de Gemeenteraad en de NS zich voor geen ene meter druk maken over hoe lang dat gebied er totaal verpauperd uit ziet. Dat de door hun zelf geïnitieerde verpaupering wordt gebruikt als excuus om alles snel te mogen slopen, hoe lang dat gebied er daarna desolaat en verminkt ook uit blijft zien. Alsof niet de bewoners van de stad er toe doen, maar alleen de harde euro’s en gemakzucht. Heel jammer dit.

 2. Apostle

  In hoeverre ligt dit project op het kritieke pad voor andere projecten en gaan deze hier last van krijgen?

  1. Auteur
   HB

   Doortrekken van de Leidse Rijn, maar dat is een boterzachte doelstelling lijkt het soms wel.
   Keuze voor Westplein-tunnel danwel een andere verkeersverbinding is nog open.
   Het synchroniseren van HOV met Smakkelaarsveld is losgelaten, daar zal nu wel een planning zonder realisatie OG in werking zijn getreden. Voordat Stationsplein Oost klaar is duurt ook nog jaren, zelfs nadat OV-terminal is opgeleverd.
   Busstation-West zou al vrij snel in gebruik worden gesteld, maar dat kan ook functioneren met bussen over de bestaande wegen.
   Met ander woorden: zonder dat viaduct gaat het leven voorlopig gewoon verder en blijft Westplein een troosteloos gat in de stad.

 3. Auteur
  HB

  Al nadenkend: als Park Plaza nu van de gemeente de eerste optie krijgt om het hotel op de Croeselaan te ontwikkelen? Het Amrath-plan is al jaren lucht. Dan kan de huidige hotel-locatie in tweede instantie nog wat worden (voor kantoren maakt een fly-over meer of minder niet uit) en is dit nare geschil meteen van de baan. Welke nieuwe wethouder pleegt een paar telefoontjes?

 4. Bram de Goede

  het plan met het aquaduct is nooit besproken en was een echt alternatief voor een tunnel. de Kanaalstraat zou direct aangesloten worden op de binnenstad. de tram en het autoverkeer zou onder de Leidserijn zijn doorgegaan en minder duur als een tunnel omdat je geen vluchtstrook hoeft te maken, maar het is nooit met de bewoners besproken.

 5. fred dekkers

  De Raad Van State heeft uitgesproken dat de Gemeente Utrecht geen voorbereidende werkzaamheden mag uitvoeren t.b.v. het HOV viaduct op het Westplein.(zie commissiebrief + bijlage)
  In de commissiebrief wordt gesuggereerd dat de gemeente alleen voorbereidende werkzaamheden uitvoert voor andere ontwikkelingen in de Westflank Noord.
  De werkzaamheden direct langs de spoorbaan hangen samen met de opgang voor nooddiensten en fietsers richting stadskantoor. Enkele andere werkzaamheden kunnen samenhangen met de herinrichting van de openbare ruimte langs de Van Sijpesteijnkade. Maar de werkzaamheden als slopen van de Guardian, aanpassingen aan de zinker en verlenging van de Leidsche Rijn hangen volgens mij direct samen met aanleg van het HOV viaduct en niet met de andere plannen.
  Zelf heb ik weinig behoefte aan opschorten van de aanleg van het HOV viaduct.
  Ik had enkele jaren geleden liever gezien dat er een ander besluit genomen was (tram na tijdelijke eindhalte rechtsaf i.p.v. linksaf), maar er is een groot belang bij het snel realiseren van de Uithoflijn, verbonden met de de lijn naar Nieuwegein.
  Maar wat er in de commissiebrief staat is pertinent niet waar en conform de uitspraak van de RvS mag de gemeente die werkzaamheden niet doorzetten.
  Het besluit over de route van de HOV baan is overigens enkele jaren zonder enige publieke discussie genomen en Park Plaza heeft nu pas de kans om formeel voor de eigen belangen op de komen.

  Dit creatief omgaan met de waarheid versterkt beslist niet het vertrouwen in de Gemeente Utrecht en de Projectorganisatie Stationsgebied.

  Het is onduidelijk wat in de brief bedoeld wordt met een het realiseren van een ontsluiting van Park Plaza voor voetgangers over de gedempte Leidsche Rijn. Is dat de ontsluiting die inmiddels gerealiseerd is of wordt er iets anders bedoeld?

  Overigens verzwijgt de commissiebrief andere afspraken over de Van Sijpesteijnkade: niet eerder slopen dan dat er een architectonische uitwerking met daarin de opgaaf om een verbinding van oud en nieuw te maken.
  De hekken zouden niet langer blijven staan dan strikt noodzakelijk zou zijn.
  NS zou in overleg met bewonersgroepen in Utrecht West initiatieven nemen voor actief gebruik van de panden op de Van Sijpesteijnkade.
  Ook het weglaten van dit soort afspraken is wat mij betreft ongewenst creatief omgaan met de werkelijkheid.

  1. Auteur
   HB

   Het wekt hogelijk verbazing dat BRU en POS niet bij een stakeholder als het hotel van tevoren de zaak hebben geregeld. Natuurlijk moet er gecompenseerd worden als je bedrijfsvoering zo sterk wordt gehinderd. Regel dat dan eerst onderling, doe dan pas de vergunningaanvraag, en niet via dure en langdurige bestuursrechtelijke trajecten achteraf proberen er nog wat van te maken.
   Vergelijk dat eens met de aankoop van Cranenborch. Die ruim 30 miljoen werd zonder blikken of blozen opgehoest om 20 meter trambaan te kunnen aanleggen.

Reageer