Bieb++-plan kostte 4 mln

In Nieuws door HB3 Reacties

De voorbereidingskosten van het onroerend goed op het Smakkelaarsveld hebben Utrecht al 3,9 miljoen gekost. Verder is er 8 miljoen dekking weggevallen die was uitgetrokken voor de openbare ruimte van het Smakkelaarsveld. De overige gevolgkosten zijn nog in onderzoek. Er wordt geprobeerd met een nieuwe vastgoedontwikkeling ter plaatse nieuwe dekking te realiseren. Verder moet de aanbesteding van de HOV-baan opnieuw. Lees dit en meer in de zojuist verstuurde commissiebrief waarin de consequenties van het afblazen zijn verwoord.

[integrale quote uit de commissiebrief:]

Nu de gemeenteraad op 13 januari j.l. amendement “Alternatieven voor Bieb++ in bestaande panden” (2014, A01) heeft vastgesteld, heeft ons college de gevolgen van het raadsbesluit voor uw raad in eerste aanleg in beeld gebracht. Tevens geven we aan op welke wijze vervolgacties worden ingericht. Daartoe dient deze brief.

1. Inrichting Smakkelaarsveld

Consequenties

Beëindigen GREX
De grondexploitatie voor het Smakkelaarsveld waartoe de raad in 2009 1) heeft besloten, wordt gesloten. De tot nu gemaakte voorbereidingskosten voor de vastgoedontwikkeling (€ 3,9 mio waaronder een deel werkbudget voor de Bibliotheek zal van dekking moeten worden voorzien), daarnaast zullen alle gevolgkosten van het raadsbesluit (op dit moment nog in onderzoek) in beeld worden gebracht. Een belangrijk deel van de gevolgkosten is gelegen in het wegvallen van de dekking (€ 8 mio) voor de inrichting van het Smakkelaarsveld (aanleg Leidsche Rijn, park, terugbrengen kunstobjecten Van der Kop) via de grondwaarden die uit het publieke en private deel van het vastgoed zouden komen. In het toekomstig traject van herontwikkeling Smakkelaarsveld zal opnieuw naar inrichting en dekking van de Openbare Ruimte worden gekeken.

De formele besluitvorming hierover in de raad inclusief dekkingsvoorstellen vindt plaats bij de vaststelling van de Verantwoording 2013 en de Voorjaarsnota (mei 2014).

Tram en busbaan
De aanleg van tram- een HOV baan en de aanbesteding maakten onderdeel uit van de vastgoedontwikkeling. Nu de vastgoedontwikkeling Smakkelaarsveld is gestopt, wordt het tram- en bustracé gehandhaafd.

Het aanbestedingsproces moet opnieuw plaatsvinden. Een stand-alone aanbesteding lijkt daarbij niet efficiënt. Het aanbestedingsproces van Stationsplein oost is inmiddels zover gevorderd dat het onderbrengen van de trambaan en busbaan bij dat project niet meer tot de mogelijkheden behoort.
Er wordt nu onderzocht of het tweede gedeelte ondergebracht kan worden bij de aanbesteding van het projecttrambaan westzijde.

Vervolg Smakkelaarsveld
Komende maanden zullen, onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder stationsgebied, door de Projectorganisatie Stationsgebied onderzoeken worden verricht en marktverkenningen worden gedaan om te bezien of er mogelijkheden zijn om in combinatie met of in vervolg op het realiseren van de trambaan nieuwe vastgoedontwikkelingen op het Smakkelaarsveld op gang te brengen. Juridische, planningtechnische en stedenbouwkundige aspecten worden daarbij in acht genomen.

2. Bibliotheek en Artplex

Vervolg huisvesting bibliotheek en artplex
Beide instellingen zijn zelfstandige stichtingen waarmee de gemeente een beperkte programmatische subsidierelatie heeft (’t Hoogt) of een uitgebreide subsidierelatie (bibliotheek). Beide instellingen zijn in de nu ingetreden situatie in beginsel zelfstandig verantwoordelijk voor hun eigen huisvestingsbeleid. Daartoe ligt het thans voor de hand dat beide partijen, nu een oplossing die gericht was op wederzijdse synergie geen doorgang vindt, elk een nieuwe inhoudelijke visie met bijbehorend Programma van Eisen ontwikkelen in het kader van de zoektocht naar nieuwe panden.

Hierbij zou (aanvullend op de recent verrichte quick scan) ook aandacht moeten worden besteed aan ruimtebehoefte, locatiespecifieke gebruikerseisen, financiën, juridische en fiscale aspecten en het beoogde energielabel.

De (vernieuwde) programmatische ambities zullen worden getoetst aan de beleidsmatige en budgettaire kaders die vanuit de gemeente zullen worden gehanteerd. De beschikbaarheid van budgetten zal dus afhankelijk zijn van de gewenste inhoudelijke ambitie. De dit jaar op te stellen nieuwe bibliotheekvisie kan daarbij, afhankelijk van het tempo waarmee de bibliotheek de nieuwe huisvestingsambities bekend maakt, bij deze toets betrokken worden.

Relevant is nog of de potentiële nieuwe accommodaties al dan niet gemeente-eigendom zijn. Ten aanzien van de private panden ligt het voor de hand dat beide partijen primair zelf de onderzoeken verrichten en onderhandelingen met de private partijen over de nieuwe huisvesting voeren. De gemeente kan hierin in het verlengde van de quick scan zonodig wel een faciliterende rol vervullen. Bestuurlijk ligt de verantwoordelijkheid voor de begeleiding en inkadering van het zoekproces naar nieuwe huisvesting van de twee instellingen primair bij de portefeuillehouders onderwijs c.a. (voor de bibliotheek) en cultuur (voor het filmhuis). Voor zover gemeentelijk vastgoed als potentiële accommodatie in beeld komt is ook de portefeuillehouder die verantwoordelijk is voor UVO betrokken.

noot
1) het raadsbesluit van 11 februari 2010 luidde: op basis van de investeringsanalyse gebieds- en gebouwontwikkeling Smakkelaarsveld (7 december 2009) de grondexploitatie Smakkelaarsveld te openen, deze toe te voegen aan de grondexploitatie Stationsgebied fase 1 en die te regelen (inclusief begrotingswijziging) bij de bestuursrapportage Stationsgebied 2010;

Reacties

 1. Richard

  voor niet realiseren Bieb++ in Utrecht

  Datum: 31-01-2014

  Onderwerpen: Gebiedsontwikkeling, Ontwikkelen
  – De kosten voor het niet realiseren van de Bieb++ op het Smakkelaarsveld in Utrecht worden geraamd op ¤ 12 mln. Daarvan zijn € 3,9 mln zijn voorbereidingskosten.
  # Volgens bovenstaande bericht 8 mln meer. Wat een afgang voor de gemeente politiek.

  1. Auteur
   HB

   Het is maar hoe je rekent. Die 4 miljoen zijn gewoon weg, out of pocket. Die 8 miljoen was een pot die uit de grondopbrengsten kwam om aan te wenden voor de openbare ruimte. In een alternatief plan, bijvoorbeeld bijna geheel woningen, komen die grondopbrengsten alsnog beschikbaar. Het verlies zit vooral in het non-materiele: het wordt nu lastig om voor die locatie een maatschappelijke/publieke invulling te vinden die recht doet aan de locatie. Dat was namelijk altijd het stedenbouwkundige uitgangspunt.

 2. Utrechtse

  Je schrikt natuurlijk van zulke grote bedragen, maar vervolgens vraag je je af hoeveel geld er eigenlijk omgaat in een gemeente als Utrecht. Het is tenslotte geen huishoudboekje van een ZZP-er of van een gezinnetje.

  In die context weet ik niet of ik er zo van onder de indruk moet zijn. Eén blik op een begrotingsoverzichtje voor 2014 plaatst de zaken wel wat in perspectief.

  http://is.gd/wtaFUD

  Eigen grondexploitatie-inkomsten vormen ook al niet de bulk van de gemeentelijke inkomsten. En dat er een bedrag out of pocket is, lijkt me ook al geen groot probleem, er stroomt ieder jaar ook vanzelf weer een heleboel geld de pocket in.

  Een gemeente is immers geen bedrijf, een gemeente is overheid en de belangrijkste inkomstenbron van de overheid bestaat in eerste plaats uit belastingopbrengsten van belastingen die wij allemaal samen betalen aan de Rijksoverheid.

  Niet al het uitgegeven geld is voor 100% weg. Er is immers informatie verzameld, kennis opgedaan en er zijn oplossingen bedacht voor problemen die nu nog niet opgelost kunnen worden. Dat is besluitvorming volgens het Garbage Can Model. Denk hierbij maar eens terug aan het eindeloos aanslepende Utrecht City Projekt, gestart in 1989, nu 25 jaar geleden. Delen van het ‘Projekt’ werden meegenomen naar de “Aanpak Stationsgebied”, dat weer later “CU2030” werd, met de Bieb++ als onderdeel.

  Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd, en hetzelfde zal ook wel voor Utrecht gelden.

Reageer