Voor of na de verkiezingen?

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Dat is de kwestie bij veel dossiers stationsgebied. Hier komen twee antwoorden. Samenvattend: het college wil voor de verkiezingen de financiering rond hebben voor Catharijnesingel Zuid (er is een partner gevonden, scoren!) en de besluitvorming voor stationsgebied fase 2 (structuurvisie fase 2) aan het volgende college cadeau doen (nu al een hoofdpijndossier, laten we wel wezen). In ambtelijke taal klinken deze mededelingen als volgt.

[quote uit de brief van Everhardt van 14 oktober:]

Tijdens de algemene beschouwingen over de programmabegroting 2014 heb ik toegezegd u te informeren over:
1. de verdere gang van zaken met betrekking tot de aanleg Catharijnesingel zuid en
2. het verdere proces van fase 2 Stationsgebied.

ad 1. Financiering Catharijnesingel zuid 1)
De uitruil van van de Catharijnesingel noord (omgezet van fase 2 naar fase 1) met Catharijnesingel zuid, (van fase 1 naar fase 2) is afgelopen jaren op diverse momenten aan de orde geweest.
In de commissievergadering van 11 juni 2013 over de Voorjaarsnota ben ik ingegaan op het ingestelde fonds om te komen tot een sluitende financiering voor de aanleg van het laatste stuk van de Catharijnesingel. Ik heb in die vergadering aangegeven met de partners in overleg te gaan om te bezien of zij geïnteresseerd kunnen worden voor medefinanciering.
Bij de raadsbehandeling van de voorjaarsnota 2013 waarin ook motie 38 (water in de singels) is aangenomen, heeft de raad besloten een eerste storting te doen van € 1,6 miljoen.
Ik heb u toen aangegeven dat het college er zich hard voor zal maken om meer financiering te vinden en de opdracht in de motie ter harte te nemen.
Ik kan u melden dat het college in gesprek is met één van de mogelijke partners waarbij er een relatie wordt gelegd tussen enkele projecten binnen en buiten het Stationsgebied.
Omdat de besprekingen nog gaande zijn, kan ik daar op dit moment geen verdere mededelingen over doen. Wel kan ik u zeggen dat het college er op in zet om nog in deze raadsperiode resultaten te boeken.
Er is overigens nog tijd om financiering te vinden omdat de uitvoering kan plaatsvinden als alle andere werkzaamheden zijn gevoerd. Volgens planning is dat in 2018.

ad. 2 Fase 2 (Jaarbeursterrein en Lombokplein e.o.)
Bij verschillende gelegenheden bent u geïnformeerd over de ontwikkelingen (o.a. de Bestuursrapportage 2013 en de brieven over de Valeriusbaan en de Van Zijstweg). Ik kan u thans het volgende melden. In het licht van het dynamische stedelijk masterplan, is er begin december 2013 in concept een visie op hoofdlijnen voor de structuurvisie fase 2 Jaarbeursterrein 2) en de organische ontwikkeling van het Lombokplein 3) inclusief de daarbij behorende infrastructuur gereed. Die visie op hoofdlijnen is wel afhankelijk van de besluitvorming over de Van Zijstweg en de visie van de Jaarbeurs op de toekomst van het beurswezen.
Met dit concept op hoofdlijnen start nog in december 2013 de participatie volgens de methode van het dynamisch stedelijk masterplan. Vóór december zal de Projectorganisatie Stationsgebied in overleg treden met het comité Van Zijstweg en de Ontwikkelgroep Lombok over hun deelname aan dit participatietraject.
In de maanden daarna vindt de uitwerking plaats tot de structuurvisie fase 2 als bedoeld in de Crisis- en Herstelwet.
Definitieve besluitvorming in het college en de nieuwe gemeenteraad over de structuurvisie fase 2 is gepland in de tweede helft van 2014.

1) Al eerder (bij brief van 22 april j.l.met notitie). informeerde ik u over de mogelijkheden van sponsoring van objecten door derden (met als aanleiding: de Knipstraatbrug).

2)  zie in dat verband ook motie 58 uit 2011 (Structuurvisie fase 2 Stationsgebied)

3) zie in dat verband ook motie 37 uit 2013 (organische gebiedsontwikkeling Westplein)

Reageer