Meerkosten en meer

In Nieuws door HB1 Reactie

StadskantoorVanafKoningsweg
De kostenoverschrijding van 2,5 miljoen bij de bouw van Stationsplein West heeft vorige week wat persaandacht gekregen. Het kwam uit de lijst van toezeggingen die Everhardt aan de raadscommissie Stad en Ruimte heeft gestuurd naar aanleiding van aldaar gevoerde discussies.
De brief met de toezeggingen vind je integraal in de doorlees, omdat het meer interessant nieuws bevat. Daarin ook een stuk over een kennelijke misvatting als zou stedenbouwkundig vastgelegd zijn dat de moskee vanaf Stationsplein West te zien moet zijn. Nergens in de uitwerking van het masterplan is zichtbaarheid van individuele gebouwen – op wat voor afstand dan ook – een eis. Zichtbaarheid is eerder het gevolg van de voorwaarden dat men streeft naar heldere stedelijke structuren en begrijpelijke openbare ruimten, althans op papier. Zo ook hier. Dat laat onverlet dat de moskee door zijn volstrekt afwijkende vorm en oriëntatie bijzonder de aandacht trekt. De moskee heeft echter geen boodschap aan die vermeende, wereldlijke zichtas, hoewel een oppervlakkige beschouwing anders suggereert.

[quote uit de brief van 9 juli met toezeggingen]

Geachte dames en heren,

Hierbij wil ik u informeren over een aantal toezeggingen die ik heb gedaan in verschillende vergaderingen van uw raadscommissie.

Commissievergadering 7 mei 2013

Fietsroutering en het fietsparkeren zowel in de tijdelijke als definitieve situatie

Tijdelijke situatie
Uitgangspunt is de uitvoeringsplanning van april 2013 met daarin o.a.
– oplevering Vredenburgknoop en Vredenburg Noord in 2014
– de aansluiting van de Daalsesingel in de loop van 2015
– start conditionering bouw Bibliotheek eind 2014
– busverkeer tijdelijk over het zuidelijke brugdeel van de Vredenburgknoop
– in standhouding doorgaande fietsverbindingen (Sijpesteijntunnel-) Smakkelaarsveld – Vredenburg vice versa en Leidseveertunnel – Smakkelaarsveld vice versa

– omlegging fietsverkeer van Stationstraat naar Catharijnesingel

In de loop van dit jaar vinden de detailuitwerkingen plaats in overleg en samenwerking met de Fietsersbond.

Definitieve situatie

–     Route Daalsesingel – Catharijnesingel vice versa: twee éénrichtingsfietspaden

–     Route Vredenburg – Smakkelaarsveld-Sijpesteijntunnel vice versa: vanaf de kruising St. Jacobsstraat-Vredenburg richting station aan de zuidzijde een breed tweerichtingsfietspad;

–     Route Vredenburg  – Leidseveertunnel vice versa: deze nieuwe rechtstreekse verbinding bestaat uit een éénrichtingsfietspad aan de noordzijde van de Vredenburgknoop die aansluit op het tweerichtings-fietspad, parallel aan de busbaan Smakkelaarsveld-Vredenburgknoop van/naar de Leidseveertunnel.

–     Route Stationsplein – Smakkelaarsveld. Deze sluit aan op de route van/naar de Sijpesteintunnel.

Op een aantal kruispunten van fietsroutes komen opstelmogelijkheden voor links afslaand fietsverkeer. Zie verder bijgevoegde kaart ( bijlage Fietspadenstructuur).

Commissievergadering 11 juni 2013

Informatie over de trappen bij Stationsplein west (onveiligheid versus comfort en de meerkosten van € 2,5 mio)

In de eerste fase van Stationsplein West is 4 meter (van de 60 meter) trap aangelegd en in gebruik genomen. De ontworpen trap is aangelegd conform het bouwbesluit.
Na de openstelling van dat stuk, bleek het publiek de trap als onveilig te ervaren. Dat heeft te maken met de ruimte-ervaring komende vanuit het station en het hoogteverschil van circa 8 meter tussen Stationsplein west en het Jaarbeursplein. Er vonden enkele kleinere ongevallen plaats.
In overleg met ProRail en NS is afgesproken om na te gaan hoe dit gevoel van onveiligheid kon worden omgezet in meer comfort.
Hieruit zijn aanpassingen gekomen in de vorm van o.a. bredere treden.

De gevraagde extra middelen van € 2.5 mio. zijn voor een deel toe te rekenen aan de aanpassing aan de trappen (ca € 500.000,-); de overige middelen zijn het gevolg van de langere bouwtijd door vertraging in tussenfaseringen van de OVT en van onverwachte funderingsresten van oudere bebouwing bij de sloop van de sporthal.
Volgens de projectovereenkomst tussen ProRail en de gemeente, zijn deze extra kosten voor rekening van de gemeente.

Inzicht in de contracten en afspraken met de Rabobank
Hiervoor verwijs ik graag naar de brieven van ons college van 17 mei iz Verkeersinfrastructuur Westzijde Stationsgebied en 9 juli 2013 iz HOV Zuidradiaal Van Zijstweg/Valeriusbaan.

Informatie over de € 5,4 en € 2.5 mio bereikbaarheidsgelden voor het Stationsgebied
In de Voorjaarsnota is in hoofdstuk 3, par. 3.2.3 bij POS onder ‘verkeersinfrastructuur westzijde’ € 3 miljoen opgenomen. In hoofdstuk 3, par 3.4.4 is bij Bereikbaarheid onder ‘tijdelijke bereikbaarheid westzijde stationsgebied’ € 2,4 mio. opgenomen.
De € 3 miljoen is bedoeld als bijdrage voor het vestigen van opstalrecht over Raboterrein, de overige € 2,4 miljoen bedoeld is voor verkeersmaatregelen westzijde, waaronder knip Croeselaan, aanpassen Overste den Oudenlaan, Van Zijstweg.

Datum rapportage businesscase Fietsparkeren
De uitwerking van de businesscase Fietsparkeren, pilot fietsenstalling Stationsplein west is in het najaar gereed. Ik zal u daarna in gezamenlijkheid met de wethouder Verkeer over berichten.

Inzicht in de meerkosten gemeente aangaande de trappen van de Rabobrug
Hiervoor verwijs ik naar brief van 9 juli 2013 iz DO Rabobrug.

Op de overige toezeggingen in deze vergadering (t.w. Inzet van partners in het Stationsgebied ten aanzien van duurzaamheidsmaatregelen en skate ramp/ speeltuin / leegstandsplekken) kom ik in het najaar 2013 terug.

Marga Klompébrug
Het college staat hier positief tegenover en heeft de straatnamencommissie gevraagd hier een advies over uit te brengen. Ik verwacht u in het najaar verder te kunnen berichten.

De raadsinformatieavond van 9 juli 2013 (Aanpassing Masterplan Van Sijpesteijnkade, VO Jaarbeursplein + Parkeergarage)

In de Ontwikkelvisie Lombokplein en omgeving (mei 2012) zou een zichtlijn richting De Moskee vanaf het vernieuwde station opgenomen zijn.

In de Ontwikkelvisie Lombokplein en omgeving (mei 2012) is inderdaad sprake van een zichtlijn. Deze zichtlijn garandeert de zichtbaarheid van het vernieuwde station (OV Terminal/OVT). Niet van de moskee; “Goede oriëntatie op de binnenstad en het vernieuwde station (zichtlijn station – moskee) zijn daarbij van belang”, (blz.6 – 1.2 Waarden – verbinden).

Bij de in de Ontwikkelvisie onderzochte modellen is veelvuldig sprake van deze zichtlijn tussen de moskee en de OVT. Er wordt echter letterlijk gezegd (en dit komt een aantal maal terug): “Verder is het belangrijk dat de zichtlijn van het Lombokplein en de moskee richting de toegang (trappen) tot de OV-terminal overeind blijft.” De kaarten van de modellen laten bovendien alle drie een, richting het westen, opgedikt Leeuwensteyn-gebouw zien, waarin bij nadere bestudering (zie oranje pijl plaatje 1 bijlage 2) een zichtlijn loopt, tussen de moskee en de trappen. Deze zichtlijn loopt niet door tot aan het verhoogde Stationsplein West zelf. De randvoorwaardenkaart hieronder laat de zichtlijn zien zoals die mogelijk blijft in het SP Van Sijpesteijnkwartier, eveneens tussen de moskee en de trappen (zie oranje pijl plaatje 2 bijlage 2). Dit is nagenoeg dezelfde lijn als mogelijk is in de modellen van de ontwikkelvisie.

Conclusie: er is geen afwijking op dit punt t.o.v. de vastgestelde “Ontwikkelvisie Lombokplein en omgeving” en daarom is er geen reden om het Stedenbouwkundig Plan (SP) aan te passen.

 

Reacties

Reageer