Zorgen om opstart Muziekpaleis

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

CDA en VVD maken zich zorgen over het tempo waarmee de organisatie van de stichting TivolVredenburg wordt opgetuigd en stellen schriftelijke vragen. Ze zijn bang dat het eerste muziekseizoen op de nieuwe locatie niet full swing van start kan gaan. Integraal in de doorlees.

[update:] Barry de Vos van Tivoli maakt zich wel zorgen om exploitatie maar stelt dat de stichting volop draait en dat de muzieksector allang weet dat men er vanaf 2014 terecht kan.

[Schriftelijke vragen van de heer J.J. Rijpma (VVD) en mevrouw C. Hakbijl (CDA):]

Een vliegende of een valse start voor het Muziekpaleis?
Het nieuwe Muziekpaleis in Utrecht, dat op 21 juni 2014 de deuren moet openen, krijgt steeds meer vorm. Zowel binnen als buiten wordt hard gewerkt, zoals de bezoekers van de open dag onlangs met eigen ogen konden waarnemen.
Ondanks de eerdere vertraging in de bouw, lijkt het met de ‘stenen’ dus uiteindelijk goed te komen. De VVD en het CDA maken zich echter grote zorgen over de ‘inhoud’ van het nieuwe Muziekpaleis. In het nieuwe TivoliVredenburg moeten straks 5500 stoelen worden gevuld. Om deze stoelen te vullen en de exploitatie rond te krijgen, moet een stevige programmering worden neergezet. Niet alleen al voor 2014, maar ook voor 2015 en 2016.
Alleen door tijdig met een aansprekende (visie op de) programmering voor de komende jaren aan de slag te gaan, kunnen toonaangevende muzikale ensembles worden geboekt. Diverse partijen in het culturele veld hebben echter laten weten geen idee te hebben in hoeverre ze voor het seizoen 2014/2015 (en verder) in de programmering van het Muziekpaleis terecht kunnen en tegen welke kosten. Met het oog op hun eigen planning zullen zij hun uitvoeringen wellicht al op andere locaties moeten gaan vastleggen.
Bovendien zal TivoliVredenburg voortvarend moeten concurreren met andere toonaangevende podia en concertzalen in het land. Daarom is het noodzakelijk dat er snel duidelijkheid komt over de programmering en moet de kaartverkoop en de verkoop van abonnementen tijdig worden gestart. Alleen zo kan het marktaandeel van bezoekers die de afgelopen jaren naar andere podia, zoals het Concertgebouw in Amsterdam, zijn gegaan voor hun culturele activiteiten, worden teruggewonnen. Dit alles is bepalend voor een vliegende of een valse start van het Muziekpaleis en daaruit voortvloeiend een al dan niet sluitende exploitatie.
Op dit moment, minder dan een jaar voor de opening, is er nog geen nieuwe stichting waarin de samenwerkende partijen kunnen werken aan de programmering en er is nog geen nieuwe directeur die de kar kan trekken.
Omdat een leeg Muziekpaleis niet alleen grote financiële, maar ook grote culturele gevolgen zal hebben voor de stad, hebben de fracties van de VVD en het CDA de volgende vragen:
1) Acht het College het wenselijk dat de samenwerking tussen betrokken partijen bij het Muziekpaleis – ondanks de intenties van de door het College succesvol gepresenteerde samenwerkingsovereenkomst in 2010 – nog steeds vanuit een tijdelijke bestuurlijke inrichting (stuurgroep) wordt verricht? Zo, nee, wat is de reden dat de omvorming naar de definitieve bestuurlijke organisatie met als uitgangspunt een Raad van Toezichtmodel nog steeds niet is gerealiseerd?
Zowel in februari als in april 2013 antwoordt het College op vragen van de Raad over de voortgang van het Muziekpaleis dat gestart is met de werving van een statutair bestuurder/directeur door een extern bureau, op basis van het door het bestuur van de Stichting Muziekpaleis opgesteld profiel. Het College zegt er naar te streven om op 1 januari 2014, een half jaar voor opening, een nieuwe directeur te hebben.
2) Wanneer is de werving van de nieuwe directeur voor TivoliVredenburg precies gestart? Om welke reden is er nu, bijna 4 maanden later, nog steeds geen duidelijkheid over (de werving van) een statutair bestuurder / directeur? En op welke termijn verwacht het College dat de directeur wel kan worden aangesteld?
Hoewel de inrichting van de organisatie en (visie op) de programmering niet aan de Raad is, is het wel van grote invloed op de exploitatie van en de subsidierelatie die de gemeente met de Stichting Muziekpaleis onderhoudt.
3) Wat is de huidige stand van zaken rond de programmering voor 2014? Worden er op dit moment al afspraken gemaakt met de belangrijkste bespelers (zoals de grote orkesten en de Utrechtse festivals?). Wanneer verwacht het College dat met de abonnementenverkoop voor 2014/2015 kan worden gestart?
4) Is het College het eens met de fracties van VVD en CDA dat de nieuwe directeur/bestuurder een grote rol van betekenis speelt bij de vormgeving van de programmering? Zo ja, vindt het College dan niet ook dat het rijkelijk laat is om deze functie pas op 1 januari 2014 in te vullen?
5) Voldoet de huidige subsidierelatie aan de voorwaarden in de ASV? Is het uitblijven van de noodzakelijke aanpassingen op de inrichting van de organisatie van invloed op de subsidierelatie met de Stichting Muziekpaleis? Welke voorwaarden zijn hierover opgenomen?
Begin dit jaar werd de raadscommissie geïnformeerd dat de statuten worden aangepast in het kader van het Cultural Governance model en rond april/mei tot een besluit te komen in het bestuur van de Stichting Muziekpaleis.
6) Zijn de statuten inmiddels aangepast in het kader van het Governance model, en zo, nee, waarom niet? Op welke termijn wordt hierin voorzien? En wanneer kunnen de statuten, zoals toegezegd, aan de Raad worden voorgelegd?
7) Op welke termijn wordt in definitieve invulling van een Raad van Toezicht voorzien? Hoe verhoudt de definitieve invulling van de Raad van Toezicht zich met de werving van een nieuwe directeur?

Reageer