Welstand blij met Rabobrug-ontwerp

In Nieuws door HB4 Reacties

De welstandscommissie is zeer tevreden met de uitwerking van de ontwerpopgave van de Rabobrug door Cepezed tot nu toe. Lees het in het verslag van de vergadering van enkele weken geleden, te vinden in de doorlees. De gemeente heeft sinds de visualisaties van het bureau, toen ze de opdracht kreeg, weinig beelden meer naar buiten gebracht. Het definitieve ontwerp (DO) wordt al enige tijd aangekondigd. Wel weten we dat de aanlandingen in het verlengde van de brug zullen liggen en dat er geen tapis roulants zullen komen. Gebruik bij het lezen van de notulen dus je eigen verbeelding.
De bomen op de brug worden vermoedelijk van de soort Parrotia persica, ofwel Perzisch ijzerhout, afgaande op de aanduiding “ijzerboom” in de notulen.

[quote uit de notulen van 12 maart, collegiaal overleg tussen architect en Welstandscommissie:]

De architecten Schleurholts en Paauwe geven een toelichting. De opgave is een langzaam verkeerroute tussen de Dichterswijk en de binnenstad, die het spooremplacement overbrugt. Randvoorwaarden zijn dat de brug een natuurlijk onderdeel vormt van de stedelijke route, voorziet in een obstakelvrije zone voor perrons en bovenleidingen, het functioneren van busstations en de toekomstige ontwikkeling van vastgoed niet belemmert, icoonwaarde heeft en overzichtelijk, herkenbaar en betaalbaar is. Een eerder ontwerp voorzag in perrontrappen die tevens een functie hadden in de stabiliteit van de brug. Op grond van contractuele afspraken is daarvan afgezien en de steunconstructie gewijzigd, waarbij een toekomstige toevoeging van trappen mogelijk blijft. De brug bestaat uit stalen trogliggers die rusten op V-vormige stalen kolommen. Op het brugdek zijn de fietsers- en voetgangerszone van elkaar gescheiden. In de middenzone zijn alle benodigde installaties en voorzieningen verwerkt, waaronder de bevestiging van de V-vormige dragers, cameratoezicht, een trapverbinding voor spoorwegpersoneel, openingen voor eventuele toekomstige trappen naar de perrons, één van de liften en boombakken. Hierdoor vormen de randen van de brug een rustige, doorgaande lijn, zonder aantastingen of onderbrekingen. Aan de zijde van de Croeselaan gaan de voetgangers- en de fietserszone over in een ruime aanlanding, naast het Rabobankgebouw. De ruimte aan de stadszijde is zeer beperkt. Daar bestaat de aanlanding uit een brede trap die zich vanuit de middenzone onder de brug uitstrekt in de richting van de Mariaplaats. Deze constructie garandeert een aanvaardbare hellingsgraad. In de middenzone op de brug worden op regelmatige afstand ijzerbomen geplaatst, tot op de kop van de brug boven de trap aan stadszijde, ter onderstreping van de icoonfunctie. In de kleurstelling van de liggers wordt aansluiting gezocht bij de (nieuwe) perronkappen. Balustrades, met geïntegreerde led-verlichting, worden strak gedetailleerd, zodat hieraan geen fietsen kunnen worden bevestigd. Het ontwerp geldt als kaderstellend referentieontwerp voor een design&construct-proces.

Reactie van de commissie
Commissieleden reageren enthousiast op het ontwerp. Met relatief eenvoudige architectonische middelen zijn de vele randvoorwaarden verenigd tot een geslaagd ontwerp, dat past in en aansluiting zoekt met de omgeving. Mits zorgvuldig uitgewerkt en verfijnd gedetailleerd zoals gesuggereerd, betekent de brug een aanwinst voor de stad. In dat opzicht dringt de commissie aan op nauwe betrokkenheid van de architect bij het design&construct-proces. De ontwerpkwaliteit van de brug is zodanig, dat zonder trappen naar de perrons of zonder bomen de brug zijn icoonwaarde kan waarmaken.

Conclusie
De commissie heeft waardering voor het gepresenteerde hoogwaardig en samenhangend ontwerp, waarin de randvoorwaarden vernuftig zijn verwerkt en subtiel wordt gereageerd op de bestaande en in ontwikkeling zijnde omgeving. Architectonisch is de brug van zodanige kwaliteit dat deze ook zonder bomenrij en zonder perrontrappen kan. Een zeer zorgvuldige uitwerking en detaillering is essentieel en de commissie adviseert deze aspecten mee te nemen in de kaderstelling. Daarnaast is het zeer wenselijk dat er gezocht wordt naar een vorm van betrokkenheid van de architect in het design&construct-proces. De commissie wacht de uitwerking af.

Reacties

 1. R

  Heel goed dat de optie tot aanleg van de perrontrappen gehandhaafd blijft. Wanneer de hoeveelheid passagiers voldoende is toegenomen, zal de NS vanzelf een keer vragen of deze extra looproute kan worden aangelegd. Dan zijn we wel weer tien jaar verder en heeft de hele discussie wat kunnen bekoelen. Komt vanzelf goed.

 2. Kees Cornelder

  Al vallen er doden in het personen- en fietsverkeer bij Smakkelaarsveld, tunnel en Vredenburg: het blijkbaar almachtige Corio – afzagen tot op de zolen a.u.b. – zal die brug het liefst helemaal NIET of anders zo laat mogelijk willen hebben.

 3. Ed Landsmeer

  In gesprekken tussen Comité vanZijstweg en RABObank bleek nu juist dat het de bedoeling was om ’s nachts het personeel dat naar huis wilde via de Rabobrug en trappen naar de perrons te laten gaan in plaats van een gevaarlijke gang langs de Mineurslaan.
  Ook bewoners west van het station hebben daar dan voordeel aan
  Nu moet de RABOBank busjes laten rijden, en willen ze eigenlijk daardoor ook een vierbaans autoweg lees van Zijstweg.
  Alles omdat Corio het publiek door zijn koopgoot wil laten gaan.

Reageer