Sijpesteijn: dan liever de lucht in

In Nieuws door HB9 Reacties

STBKplanMineurslaanNoord
Gezien het voor velen teleurstellende discussie-verloop en het  ontbreken van een constructieve dialoog met de grondeigenaar rondom dit deelgebied, houden we het hier kort.
Het college heeft een definitief stedenbouwkundig plan voor gebied Mineurslaan-Noord vastgesteld. Hier het verhaal op CU2030 met links. Op 9 april gaat NS Stations het eindelijk aan u, gewone man en vrouw, uitleggen. Infocentrum, 19.30 uur. Op 2 april staat het weer op de agenda van de commissie Stad & Ruimte.
Lichtpuntjes: in tegenstelling tot bijvoorbeeld de ontwikkelingen die op het bordje van de Jaarbeurs liggen, wordt hier wel zichtbaar vooruitgang geboekt in de plannenmakerij. Ook is een deal met Rijksgebouwendienst/NS voor het Knoopterrein in voorbereiding en zal er binnenkort ook iets naar buiten komen over de vernieuwing van kantoor Leeuwensteyn tot WTC.

[uit de begeleidende brief:]

Geachte dames en heren,
Hierbij informeren wij u over ons besluit om in te stemmen met het definitief stedenbouwkundig plan (DSP)/ beeldkwaliteitplan Westflank Noord, inclusief:
1. een aanpassing ten opzichte van het Masterplan en het Structuurplan, namelijk het eerder inzetten van de hoogtemaat L bij het rijksmonument Van Sijpesteijnkade 25 met een setback (in plaats van een geleidelijke overgang met de hoogtemaat M). Een en ander is op verzoek van de gemeente en niet op verzoek van NS. Deze aanpassing is om stedenbouwkundige kwaliteitsredenen. Een dergelijke oplossing is uitdagender, prikkelender dan een geleidelijke opbouw van gevelhoogte. Door de introductie van een “setback” (een stedenbouwkundige term) ontstaat een architectonisch icoon.
2. een beperkte toevoeging van de programmatabel retail en horeca met 1.500 m2 (te weten 1000 m2 voor de Van Sijpesteijnkade en 500 m2 voor het Forum). Ook deze aanpassing is op verzoek van de gemeente doorgevoerd om zodoende een meer levendige plint te krijgen. Vanuit economische zaken, stedenbouw en sociale veiligheid worden dit soort functies toegejuicht.
Deze wijzigingen krijgen hun vertaling in het bestemmingsplan.
De aanpassing van de programmatabel wordt bovendien ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd bij de aanbieding van de bestuursrapportage Stationsgebied (Voorjaarsnota 2013).
Om er zeker van te zijn dat wij hiermee op de goede weg zijn, willen wij u graag deze aanpassingen met u bespreken in de raadscommissie Stad en Ruimte van 2 april a.s.
Het bestemmingsplan kan dan vóór de zomer ter visie en wordt eind van dit jaar voor een besluit aan de gemeenteraad voorgelegd.
In deze brief gaan wij op hoofdlijnen in op de belangrijkste aspecten van deze ontwikkeling. Uitgebreide informatie kunt u vinden in de bijgaande notitie.
NS heeft het DSP bij brief van 21 september 2012 aan ons voorgelegd met het verzoek – conform het toetsingsprotocol in de bilaterale ontwikkelovereenkomst – hierover een besluit in te nemen. Zoals bekend, heeft NS bij brief van 8 februari 2013 deze vraag herhaald en daar de datum van 1 maart 2013 aan gekoppeld.
Na afloop van het debat op 26 februari j.l. zijn met NS praktische afspraken gemaakt over de besluitvormingsdata.
Het gaat hier om een privaatrechtelijke toetsing van het stedenbouwkundig plan aan de gesloten contracten.
NS wil daarnaast zo veel mogelijk zekerheid over het publiekrechtelijke traject, met name over het bestemmingsplan. En de vaststelling daarvan is uw bevoegdheid. Die zekerheid is een voorwaarde om de plannen in de markt te kunnen zetten en om te komen tot feitelijke realisatie.
Om die reden is bij de opzet van de plannen voor het Stationsgebied gekozen voor een stelsel van publiekrechtelijke kaders en privaatrechtelijke contracten (BIO, BOO, BPO1). De absolute zekerheid over het plan verkrijgt NS bij het raadsbesluit over het bestemmingsplan (en ingeval van beroep bij de uitspraak van de Raad van State).
De ontwikkelingsperspectieven voor de Westflank Noord liggen vast in een groot aantal beleidsdocumenten en overeenkomsten tussen de gemeente en NS Stations.
Kortheidshalve verwijzen wij naar de bijgevoegde notitie.

Toetsprotocol
Conform de BOO, is het DSP getoetst aan de kaders (zie notitie). Tussentijds zijn op gemeentelijk verzoek nog aanpassingen gedaan (zie bijlage 3).
De eindconclusie is dat het DSP een goede stedenbouwkundige context is voor de ontwikkeling van woningen en kantoren op dit plangebied. De twee aanpassingen zijn kwalitatieve verbeteringen.
Het atelier stedenbouw heeft zich positief over dit plan uitgesproken.

Financiën
Het woningbouw- en kantoorprogramma zijn conform de privaatrechtelijke afspraken, zoals ze in de BOO vastgoed zijn vastgelegd. De resultaten van de uitvoering van het kantoorprogramma vallen ten gunste van de grondexploitatie van het Stationsgebied. Uitvoering van het woningbouwprogramma levert voor de gemeente geen extra inkomsten op (budgetneutraal).
Er worden nog financiële afspraken met NS Stations gemaakt die worden vastgelegd in de BPO Westflank Noord. Deze BPO is in het 2de kwartaal 2013 gereed en dient als anterieure overeenkomst voor het bestemmingsplan.

Vervolg proces
Het definitief stedenbouwkundig plan wordt omgezet in het bestemmingsplan.
Dit bestemmingsplan regelt ook de openbare ruimte Sijpesteijnkade en het HOV-viaduct.
Bij het bestemmingsplan komt een BPO die als anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan wordt gevoegd. NS zal verder stappen nemen in het ontwikkelingstraject gericht op realisatie van fase 2 in 2014.

Bestuurlijke planning
– juni 2013: ter visie legging bestemmingsplan Westflank Noord/HOV en voorlopig ontwerp openbare ruimte Van Sijpesteijnkade
– oktober 2013 collegebesluit over bestemmingsplan en anterieure overeenkomst
– december 2013: raadsbesluit over bestemmingsplan.

Tenslotte
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wij en NS zijn uiteraard bereid indien u daarop prijs stelt een presentatie te geven van het definitief stedenbouwkundig plan.

Reacties

 1. R

  Zoals ik elders ook al zei: de Sijp nummer 25 wordt zo niet meer dan een luxe entree voor een woontoren…. De grootkapitaalhouders laten duidelijk zien echt helemaal niets op te hebben met al wat niet direct hun financiele doelen dient. Zelfs een rijksmonument is zo ongewenst, dat het wordt weggemoffeld in de plint van een fantasieloos stukje hoogbouw, wat daar volgens de hoogbouwnota niet eens mag staan. Maar het aanpassen van een hoogbouwnota is wat de vrienden van de grootkapitaalhouders wel even zullen regelen, net zoals ze ook de sloop van de al wat Utrecht lief is tot nu toe regelen. :-/

  Bij deze gun ik dan ook elk bouwbedrijf en aandeelhouder/opdrachtgever die bijdragen aan deze door de inwoners van Utrecht zo sterk ongewenste ontwikkeling om failliet te gaan.

 2. richard

  Voor mij persoonlijk ziet het plan er echt prima uit. Ondanks al die (iets overdreven) sentimenten worden de druiven niet zo zuur gegeten. Helaas laat de uitvoering lang op zich wachten.

 3. Gr.R.

  Dit ziet er al beter uit dan het lullige rijtje, dat ik eerder deze week op de luchtfoto zag. Het was al niet veel, die hele Sijp, maar toen viel het helemaal in het niet…

 4. Jan-Kees Verschuure

  Afgaand op kaartje p. 51 in dit plan (link op CU2030.nl) heeft de fietsroute van Utrecht Centrum naar Stadskantoor/Stationsplein West nog veel aandacht nodig. Bevreemdend,er moet toch ruimte zijn voor een korte route als de Sijp is gesloopt, temeer de Verlengde Graadt van Roggenweg achter het NH-hotel langsgaat en er geen zicht is op een definitieve situatie Westplein.

 5. R

  Ik zie na lang kijken gelukkig ook een plusje: in de render zijn veel meer bomen te zien dat het gebied had voordat men met vernieuwen begon.

 6. Lars

  Het lijkt werkelijk in niks meer op het open, ruime gebied dat we in 2002 met z’n allen kozen. Zie die enorme torens op het Jaarbeursplein – onvoorstelbaar.

 7. ramon

  Ik vind het een prachtig plan, heerlijk de hoogte in. Ik hoop echt dat er stiekem een 150+ er tussen komt. (Ijdele hoop,ik weet het)
  En Lars we hebben niet met zijn allen gekozen…30% opkomst….en zoals bij elk referendum komen eigenlijk alleen de tegenstanders. Juist het jaarbeurs plein is uitermate geschikt voor dit plan. Niet in of gelijk aan de binnenstad en toch ongelovelijk centraal gelegen, zowel in de stad als landelijk.

 8. Marco Knol

  Dus, we kopen voor dik 200 miljoen een iconisch stadskantoor om vervolgens het uitzicht daarop te blokkeren met blokkendozen?
  Ik vraag mij trouwens ook af hoe ik als fietser in dat plaatje pas als ik door de van Sijpesteijn-tunnel wil.

Reageer