Stationsplein oost naar volgende fase

In Nieuws door HB2 Reacties

Mijlpaaltje. Gisteravond heeft de gemeenteraad zich voorlopig voor het laatst gebogen over het stedenbouwkundig ontwerp van Stationsplein Oost en ingestemd met het collegevoorstel, met aanpassingen weliswaar. (Tegenstemmen door PvdA, VVD, SP en SLU.) Het nu aangenomen plan behelst een plein met een geïntegreerde fietsenstalling van 12500 plaatsen en is sterk afwijkend van de ideeën zoals verwoord in het Masterplan.

De belangrijkste discussieonderwerpen waren de fietsenstalling en de sociale veiligheid van de (doorgaande) fietsroute, het zuidgebouw in combinatie met het laten vervallen van de reservering voor de fietsflat en de maximale bouwhoogte van het noordgebouw.
Een amendement van de PvdA, met een gedetailleerd plan voor een doorgaande fietsroute om de sociale veiligheid te verbeteren, kon op weinig steun rekenen. Daarvoor zou het ontwerp flink aangepast moeten worden. Men was bang voor vertraging en ook had men twijfel of dit plan echt voor meer sociale veiligheid zou zorgen. (Overigens is sociale veiligheid in de openbare ruimte moeilijk kwalificeerbaar en meetbaar. Kenniscentrum CROW werkt momenteel aan objectieve maatstaven.)

Een amendement van de VVD met titel “Stationsstraat niet te hoog” is overgenomen. Volgens de wethouder heeft deze aanpassing geen consequenties voor de commerciële mogelijkheden. Dat betekent dat het Noordgebouw niet hoger zal worden dan 38 meter (was 45 meter) met een gemiddelde bouwhoogte van 25 meter.

Met de ontwikkeling van Stationsplein Oost is een investering gemoeid van naar schatting 60 miljoen euro, deels te betalen door Corio. In antwoorden van het college op vragen gesteld in een vergadering van de commissie Stad en Ruimte blijkt dat door de veranderingen van de plannen de loopstromen op het plein veranderen ten gunste van Hoog Catharijne. Dit is positief voor de grondopbrengsten voor de gemeente. (Misschien kan dit feit nuttig ingebracht worden bij onderhandelingen met Corio over de wens om trappen naar de perrons te maken vanaf de Rabobrug.)

Voorbereidingen voor de bouw beginnen dit jaar door sluiten van het tramstation, busstation noord en sloop van het taxiplateau. Voor de grond is uitgebreide conditionering noodzakelijk. De bouw zal gefaseerd plaatsvinden, omdat de loopverbinding tussen station en binnenstad in bedrijf moet blijven.

[quote uit de brief van het college over loopstromen en fietsenstalling:]

Conform toezegging in de raadscommissie Stad en Ruimte van 29 januari j.l., verstrekken wij u hierbij nadere informatie over twee onderwerpen:
1. Kwaliteit en sociale veiligheid van de fietsroute.
2. Wijziging van loopstromen als gevolg van het aangepaste plan Stationsplein oost.

1) Kwaliteit en sociale veiligheid fietsroute door de stalling
Verschillende commissieleden maken zich zorgen over de kwaliteit van de fietsroute door de nieuwe fietsenstalling en de sociale veiligheid in deze stalling. Op zich kunnen wij ons die zorg goed voorstellen. Fietsroutes in de open lucht hebben de voorkeur.

Bij de oorspronkelijke planvorming – conform Masterplan – is ingezet op open lucht routes. Na intensieve studies met veel varianten is evenwel de conclusie getrokken dat een dergelijk plan om stedenbouwkundige, verkeerstechnische, expeditielogistieke en financiële redenen niet haalbaar was. Alle noodzakelijke functies moeten hun plaats krijgen in dit gebiedje en dat betekent passen en meten. Hoewel de fietsroute over de nieuwe Stationstraat geen onderdeel is van het hoofdfietsnetwerk van Utrecht, hebben wij daarbij vastgehouden aan een doorgaande fietsroute door de nieuwe Stationstraat.

De raadscommissie is bij de omzetting van de planvorming intensief betrokken geweest. Wij hebben u daarover meermalen en bij verschillende gelegenheden geïnformeerd.

Het huidige plan met een combinatie van comfortabele fietsenstalling voor 12.500 plaatsen op het drukste stationknooppunt van Nederland en met een doorgaande fietsroute, heeft naar de mening van de rijksbouwmeester en de spoorbouwmeester een bijzonder geslaagde oplossing opgeleverd. Dit standpunt delen wij.
In het definitief ontwerp van de fietsenstalling is rekening gehouden met een doorgaande fietsroute volgens onderstaande figuur.

Fietsenstallingzichtlijn

Deze doorgaande fietsroute heeft een breedte van 2.5 meter per rijrichting; ter weerszijden van het fietspad bevinden zich schrikstroken van 0.5 meter breed. De voorgeschreven breedte van de hoofdfietspaden bedraagt
2 meter. Daarnaast is aan de fietsenstallingzijde nog een op- afstapstrook ingepast met een breedte van 1 meter. Opgeteld is de breedte per rijrichting 4 meter.

De stalling heeft een doorgaande vrije zichtlijn in het midden van de stalling. Deze zichtlijn is te benutten voor voetgangers door de stalling.

Op vijf punten in de stalling is er door middel van vides, ruime daglicht toetreding. Daarnaast zijn de zijwanden van de fietsenstalling transparant en is er veel daglichttoetreding vanuit de grote vide in het plein voor de OVT. Verder zal de binnenverlichting bestaan uit aangenaam kunstlicht. In het DO openbare ruimte Stationsplein oost wordt een uitgebreid verlichtingsplan opgenomen.

Er is alles aan gedaan om de sociale veiligheid zo groot mogelijk te krijgen: veilige en overzichtelijke routes, open verbindingen met de omgeving, vriendelijke inrichting, bewaakte stalling met een beheerdersruimte en een fietspoint op het maaiveld niveau. Er loopt nog een onderzoek naar bewegwijzering met Utrechtse iconen.
Bijgaande impressies geven een goed beeld hoe de fietsenstalling eruit komt te zien.

2) Wijzigingen van de loopstromen als gevolg van de aangepaste plannen
Hoewel het plan in de loop van de tijd ingrijpend is veranderd, is de basisstructuur van de ontsluiting van de OVT en Hoog Catharijne uit het Masterplan overeind gebleven:
– zijuitgang van de OVT sluit aan op een verhoogd plein;
– via trappen aan weerszijden kan men het maaiveld niveau bereiken;
– op het verhoogde niveau is de verbinding tussen de OVT en Hoog Catharijne.

Op deze punten zijn de loopstromen op het plein richting Hoog Catharijne gelijk gebleven.
De komst van de fietsenstalling onder het plein (in plaats van een fietsflat) heeft wel verandering van loopstromen op het plein tot gevolg. In de nieuwe situatie zullen meer voetgangers van het plein gebruik maken.
Deze verandering is betrokken in de onderhandelingen met Corio over de afkoopsom voor de grondposities op en rond Stationsplein oost. Wij verwachten u daar in het voorjaar 2013 over te kunnen informeren. Bijgevoegd treft u het meest recente loopstromenonderzoek aan: bijlage 2 Eindfase 2020 Simulatie Oostplein

 

Reacties

    1. Auteur
      HB

      De wethouder heeft in antwoord op de discussie kort gewezen op de schalenkaart met de aldaar geldende maximale hoogte van 90m, maar het is verder niet aan de orde geweest.

Reageer