Verkeersmaatregelen

In Nieuws door HB2 Reacties

In het Ontwerp Uitvoeringsprogramma Gezonde lucht, dat momenteel voor reacties open staat, vinden we de volgende passages over verkeersmaatregelen in het stationsgebied die wel of niet genomen worden in de komende twee jaar.

[Additioneel aan de knip op het Paardenveld, waarbij doorgaand verkeer vanaf de tunnel naar Oudenoord geblokkeerd wordt, pag 38:]

Ontmoedigen doorgaand verkeer Amsterdamsestraatweg/Daalsetunnel

Ondanks dat uit het onderzoek blijkt dat het verkeerseffect en luchtkwaliteiteffect erg beperkt tot nihil zijn, zal het college het afslaande verkeer van de Daalsetunnel richting de Amsterdamsestraatweg door het realiseren van één afslagstrook, vanaf de tunnel richting de Amsterdamsestraatweg en vanaf de Amsterdamsestraatweg richting de tunnel, zodat dit verkeerskundig geen doorgaande route lijkt. Dit is
in lijn met het Ambitiedocument Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar (UAB), waarin is opgenomen dat doorgaand verkeer door de centrumzone (A-zone) moet worden voorkomen.
In combinatie met de Paardenveldknip zal de doorgaande verkeersrichting vanaf de Daalsetunnel gericht zijn op de parkeergarages in het stationsgebied en vice versa. De Paardenveldknip uit het ALU 2009 zal technisch worden uitgevoerd op het kruispunt  Oudenoord/Jacobstraat/Weerdsingel, door de wegstructuur zo vorm te geven dat de verbinding Oudenoord/Weerdsingel in beide richtingen niet meer mogelijk is. De planvoorbereiding en besprekingen met omwonenden zijn gestart, mede om het sluipverkeer door de aangelegen wijken onmogelijk te maken.
Conform planning uit het ALU 2009 zal de knip eind 2014 gerealiseerd zijn. De maatregel om het doorgaande verkeer tussen de Daalsetunnel en de Amsterdamsestraatweg te ontmoedigen zal worden meegenomen in de definitieve vormgeving van de herinrichting van het Paardenveld, zodat de maatregel vóór 2015 is gerealiseerd.

[Niet uitgevoerd zal worden, op pag 39:]
Optimalisatie verkeerslichten Catharijnesingel

De Catharijnesingel valt in het in het kader van UAB onder het Centrumzone, waar de gemeente streeft naar het voorkómen van doorgaand verkeer en de fiets en de voetganger optimaal worden gefaciliteerd. De in het ALU 2009 geplande shared space draagt hieraan bij. Toch blijft de Catharijnesingel, ondanks het relatief grote effect van de generieke bron-en volumemaatregelen, een kwetsbare locatie. Daarom zijn, naast de geplande shared space op de Catharijnesingel, aanvullende verkeerskundige maatregelen wenselijk. Onderzocht is of de stagnatie gereduceerd kan worden door middel van verfijning in de afstelling van de verkeerslichten en eventuele verplaatsing van het verkeerslicht. Echter, de verkeerskundige situatie op de Catharijnesingel is te complex om de verschillende weggebruikers (motorvoertuigen, waaronder bussen, fietsers en voetgangers) optimaal te kunnen faciliteren. Dit vormt een belemmering voor verdere optimalisatie. Zodra in 2018 de Uithoftram in gebruik wordt genomen zal het aantal bussen drastisch afnemen, waardoor er een nieuwe verkeerssituatie ontstaat. Pas dan zal een optimale verkeersituatie passend bij de UAB-centrumzone realiseerbaar zijn.

Extra maatregelen Oudenoord

Omdat de knip Paardenveld wordt uitgevoerd door de verkeersverbinding tussen de Oudenoord en de Weerdsingel te verbreken voorspelt het dynamische model dat de stagnatie op de Oudenoord aanzienlijk minder zal zijn dan in eerdere modellen is aangenomen. Naar verwachting zijn aanvullende maatregelen hier niet nodig.
Over Croeselaan lezen we niets en Westplein wordt alleen maar even aangestipt om aan te geven dat de tunnelplannen sowieso niet van invloed zijn op het halen van de luchtkwaliteitsnormen voor 2015.

Reacties

  1. Remco

    Bedankt voor de samenvatting. Bijzonder hoe een integraal ambitie document ‘aantrekkelijk en bereikbaar’ toch iedere keer zo eenzijdig over alleen de luchtkwaliteit gaat. Hoe bedoel je alleen doen wat moet? Het college mag wel wat meer daadkracht voegen bij visie’s over aantrekkelijkheid van de openbare ruimte. Ben benieuwd waar het college mee komt voor het Westplein. Een rapport uit de oude doos die gaat over leefkwaliteit misschien maar eens goed afstoffen!! http://www.utrecht.nl/images/DSO/DSOmilieu/Leefkwaliteit.pdf

  2. Martijn

    Welke verkeerslichten Catharijnesingel zijn dat? Aangezien het over bussen gaat, zal het niet die bij de Mariaplaats of die bij de Smeestraat zijn, maar misschien die op het Vredenburg? Dan zal het met name gaan om minder bussen 11 als de tram eenmaal rijdt, of niet?

Reageer