Radboudveste tegen bouwvergunning NHC

In Nieuws door HB7 Reacties

We voorspelden dat de procedures voor bestemmingsplan en bouwvergunning voor het nieuwe HC poortgebouw en omgeving een stroom van bezwaren zal opleveren. De bewoners van Radboudveste hebben vorige week bezwaar gemaakt en de inhoud ervan met BU gedeeld, zie doorlees.

We hebben gevraagd wat ze hiermee willen bereiken. Het eerste is beperking van de bouwhoogte van het poortgebouw tot de naastgelegen kantoorverdiepingen, in totaal 36 meter, in plaats van de geplande 43 meter. Het tweede grote bezwaar is de lange overkapping van de Catharijnesingel, die als een tunnel oogt. Men wil twee kleinere corridors van het Masterplan, met een grote opening ertussen, zodat deze tunnel wordt vermeden. Men voert aan dat met de huidige plannen de Radboudtoren niet langer bereikbaar zal zijn met een kraan, voor bijvoorbeeld onderhoud aan de gevel, en hun woongenot wordt aangetast doordat alle wegen rondom hun centrale ingang tot tunnels worden omgebouwd. Andere grieven hebben betrekking op verwachte geluidoverlast van luchtbehandelingssystemen en dakterras-horeca.

De bewoners zullen niet aarzelen om hiermee naar de Raad van State te gaan, als het nodig is, zo zegt een weerbare VVE-voorzitter Vergeer. “Vernieuwing akkoord, maar wel in overleg met ons en niet, zoals nu weer gebeurt zonder overleg, gewoon over ons heen.” Hij merkt op dat de enige manier om met Corio effectief te onderhandelen werkt via juridische dwang. Het contract dat de VVE met Corio heeft afgesloten over het overbouwen van de Stationsstraat wordt in de ogen van de bewoners ook niet goed nageleefd.

[quotes uit het bezwaarschrift van Radboudveste]

Bezwaren i.v.m. strijdigheden van bestemmingsplan Nieuw Hoog Catharijne en Bouwplan Poortgebouw-bruggebouw-stadskamer met bestaande geldende plannen:

1 Bezwaren tegen bestemmingsplan Nieuw Hoog Catharijne

1.1 Bezwaar: Wij maken bezwaar tegen de overschrijding van de basishoogte tot 45 meter.

1.1 Motivatie:

Strijdigheden t.a.v. Structuurplan dec. 2006:

Het Structuurplan stelt in Art. 2.3.3. Maat schaal en hoogte: “ voor belangrijke publieke ruimten geldt dar de hoogte van de wanden in beginsel gelijk is, grotere hoogte is alleen toegestaan in een tweede teruggelegen lijn”

Het bouwplan voor het Poortgebouw is hiermee is strijd, de omringende hoogte aan de bestaande stationszijde is 28,40 m (+NAP) en nieuwe entreegebouwzijde is niet meer dan 27 m volgens het geldende bestemmingsplan Entreegebouw. De bebouwing van het poortgebouw zou hiermee de gemiddeld ca 27,5 meter niet horen te overschrijden.

1.2 Bezwaar: Wij maken bezwaar tegen de vergaande aantasting van de openheid van het Singelprofiel dor de bouw van het Poortgebouw en het Bruggebouw.

1.2 Motivatie:

Strijdigheden t.a.v. Structuurplan dec. 2006:

Het Structuurplan stelt in Art. 2.6: Stedelijk groen en ecologie: “singelzone:  ……. Naast herstel van bevaarbaar water vraagt ook de laanachtige beplanting om continuïteit. …… Aanvullende bebouwing in het singeltracé blokkeert de ruimtelijke continuïteit en is uit cultuurhistorisch oogpunt niet aanvaardbaar…..”

Het poortgebouw als flat van 138 meter lang, 16 meter breed en 42 meter hoog midden in het open Singelprofiel is hier volstrekt mee in strijd.

1.3 Bezwaar: Wij maken bezwaar tegen de nieuwe toevoeging van hoogbouw, t.w. het Poortgebouw in de zone die volgend de plankaart is begrensd tot een hooge van 25 m en bij uitzondering tot maximaal 45 m..

1.3 Motivatie:

Strijdigheden met het Masterplan:

Plankaart masterplan: het project is gelegen in de zone : “basishoogte 25 meter, soms tot 45 meter…” : binnen deze zone zijn reeds de overschrijdingen van het bestaande appartementengebouw Radboudveste (gebouwd 1976) en van het nieuwe Muziekcentrum (2012 in aanbouw) aanwezig. Toevoegen van opnieuw een gebouw in hoogbouw maakt hoogbouw regel, niet zoals bedoeld een uitzondering.

1.4 Bezwaar: Wij maken bezwaar tegen de overkluizing van het wegtracé met een over meer dan 100 m lengte nagenoeg aaneengesloten overbouwde weg.

1.4 Motivatie:

Strijdigheid met addendum bij het geactualiseerde masterplan:

Geciteerd uit het addendum: “van oost naar west: Visie A en het Masterplan gaan uit van een sterke oost- westverbinding….. De Centrumboulevard krijgt vorm door twee parallel lopende winkelroute’s vanaf het Vredenburgplein naar het nieuwe Stationsplein Oost. Het winkelcentrum steekt de heringerichte Catharijnesingel over via twee voetgangersbruggen zonder winkels, die in de plaats komen van de huidige veel bredere (28 meter) traverse met winkels. De twee nieuwe bruggen worden samen niet meer dan twintig meter breed”

Het bouwplan met een nagenoeg gesloten overbouwing over de gehele weg van de Catharijnesingel waardoor een meer dan 100 meter lange overtunnelde weg ontstaat is hier volstrekt mee in tegenspraak. Deze verkeerstunnel ontstaat doordat behalve de voetgangserstraverse toch 3 lagen winkels/leisure boven de verkeersstrook worden aangelegd.

1.5 Bezwaar:  Wij maken bezwaar tegen de vrijwel volledige afsluiting van de doorsnede van het singelprofiel, versterkt en geaccentueerd door een te lang en te hoog poortgebouw.

1.5 Motivatie:

Open Singelstructuur volgens Structuurplan:

Het uitgangspunt in het structuurplan is de open singelstructuur, bestaande uit water met aan beide zijden aflopende oevers, plantsoen of wegtrace langs de oevers en dan afsluiting met bebouwing. Ter plaatse van de passage met hoog Catharijne is een stedelijke profiel voorgesteld, waarbij de oevers kademuren worden. De openheid van de totale doorsnede van het profiel tussen de gevels van enerzijds de stationszijde van Hoog Catharijne en aan de andere zijde de bebouwing van V&D (met al een bestaande overbouwing over de weg) en de bebouwing van het Entreegebouw (19 meter naar voren gekomen t.o.v. het huidige Peek en Cloppenburg) is al verminderd. De bouw van het poortgebouw, het bruggebouw en de stadskamer laten van de openheid van de huidige doorsnede van 1230 m2 open profiel en 551 m2 bebouwd profiel (bestaande traverse) niet meer dan 132 m2 (op straat en waternivo) en 375 m2 (bovendaks) open profiel over (gemeten tussen bestaande gevels en tot de dakrand van de kantoren op 23 m +NAP); het dichtgebouwde oppervlak van de doorsnede wordt 1274 m2. Dit betekent een volstrekte omkering van de verhouding open- dicht; de keuze voor een “open singel” wordt hiermee volstrekt ontkend.

1.6 Bezwaar:  Wij maken bezwaar tegen de plaatsing van een gebouw op deze plaats resp bezwaar tegen de aantasting van de geldende bestemmingen water en verkeer.

1.6 Motivatie:

Strijdigheid met het bestemmingsplan Catharijnesingel 2011:

Het geprojecteerde “poortgebouw” staat half in het bestemmingsvlak “water” en half op het bestemmingsvlak “verkeer”

Voor de bestemming verkeer gelden de bouwregels dat hier een gebouw van niet meer dan 20 m2 per gebouw en niet hoger dan 3 meter mag worden gebouwd. Het bouwvlak van het poortgebouw is hiermee in strijd.

Voor de bestemming water geldt dat uitsluitend bouwwerken tbv toegangen ondergrondse garages tot 20 m diep mogen worden gebouwd. Het poortgebouw voldoet hier niet aan.

(ter illustratie toegevoegd een projectie van de vlakken van poortgebouw, bruggebouw en stadskamer over de plangebieden verkeer en water uit het bestemmingsplan Catharijnesingel.)

1.7 Bezwaar:  Wij maken bezwaar tegen het opnemen in het bestemmingsplan van meer dan ca 90 % van de in het bijbehorende bouwplan werkelijk aangevraagde bouwhoogte, zodat overschrijding van de in de bouwaanvraag opgenomen hoogte bij voorbaat wordt geblokkeerd. (dit bezwaar laat onverlet de elders genoemde structurele bezwaren tegen een hoogte boven de 27,5 meter bebouwingshoogte.)

1.7 Motivatie:

Hoogtekaart bij bestemmingsplan Nieuw Hoog Catharijne:

In het bestemmingsplan wordt de bouwhoogte ter plaatse van het poortgebouw aangegeven als 45 meter. Volgens de planvoorschriften is 10% overschrijding mogelijk d.m.v. een ontheffing, dit betekent dat 49,5 meter hoogte op deze plaats mogelijk zou zijn; De bouwaanvraag gaat nu uit van 42,8 meter. Optoppen van het gebouw tot 49 meter lijkt met de plankaart en de voorschriften van het bestemmingsplan mogelijk te worden gemaakt.

2 : Concrete bezwaren tegen het bouwplan Bruggebouw:

2.1 Bezwaar: Wij maken bezwaar tegen de aantasting van de leefomgeving en van het woongenot door het volledig overbouwen van de wegen rond ons woongebouw.

2.1 Motivatie:

Door het overbouwen van de Catharijnesingel met het Bruggebouw met een over een lengte van 101,5 meter vrijwel gesloten tunneldak verdwijnt de nieuwe hoofdentree van het appartementencomplex Radboudveste (oorspronkelijke hoofdentree aan zijde Stationsstraat, nu ingang parkeergarages) die bij de overbouwing van de Stationsstraat is verlegd naar de zijde van de Catharijnesingel om hier nog in de open lucht uit te komen opnieuw in een spelonk.

Ter illustratie een fotomontage van de huidige even lange wegoverbouwing langs V en D, d.m.v. fotoshop verbreed tot de breedte van de overbouwing van de Catharijnesingel. (bijlage 1) Met deze overbouwing is al lang duidelijk dat een dergelijke zone geen verblijfswaardig gebied oplevert maar uitsluitend een hangplek voor zwervers en een verzameling fietsen en zwerfvuil.

2.2 Bezwaar: Wij maken bezwaar tegen de versmalling van het wegprofiel voor de nieuwe entree van het appartementencomplex.

2.2 Motivatie:

De veiligheid van bewoners en bezoekers komt in het geding door de voorziene versmalling van het wegprofiel op deze plek in de onderdoorgang onder het bruggebouw: voor de uitgang van het appartementencomplex (met 71 appartementen waarvan een groot deel bewoond door een oudere categorie bewoners) moet een goede en veilige plek voor in en uitstappen en voor uitladen van goederen aanwezig blijven, die in het versmalde wegprofiel niet realiseerbaar lijkt, en al geheel niet in het plan is ingetekend.

2.3 Bezwaar: Wij maken bezwaar tegen de volledige overbouwing van de singel en het blokkeren van elk toekomstig vertikaal transport. De belangen van de VVE radbouveste worden hier geschaad door bouwen van winkels boven het wegtracé, in strijd met het masterplan.

2.3 Motivatie:

Door de overbouwing van de Stationsstraat is de bereikbaarheid van het appartementencomplex al verminderd; toekomstig onderhoud zal de eigenaren/bewoners al met hogere kosten opzadelen.

Door de gesloten overbouwing van de Catharijnesingel met het Bruggebouw wordt het volledig onmogelijk om nog met bouwmaterialen of omvangrijke inventaris bij de appartementen te komen.

Huidige praktijk was het opstellen van een grote bouwkraan op het wegtracé langs de Catharijnesingel om grote gevelelementen of grote interieurstukken tot de 18e verdieping omhoog te kunnen takelen en vervolgens over de balkons horizontaal verder te verplaatsen naar de betreffende woning. (zie foto als bijlage 2 ter illustratie)

Met de gesloten overbouwing van de Catharijnesingel wordt het gebouw onbereikbaar voor elk vertikaal transport via de buitenzijde van het gebouw en wordt een deel van het onderhoud onmogelijk gemaakt. Transport via de goederenlift is slechts deels een oplossing voor kleine en handtilbare elementen, door de structuur van het gebouw met een ontsluitende galerij per 3 woonlagen moeten zaken intern veelal een verdieping omhoog of omlaag via een intern trappenhuis.

2.4 Bezwaar: Wij maken bezwaar tegen de plaatsing van de ventilatie-units op het dak van het bruggebouw.

2.4 Motivatie:

Op de dakverdieping van het “bruggebouw” zijn in totaal 27 stuks luchtbehandelingskasten geprojecteerd welke hun geluid tussen de gevels van de kantoren en het poortgebouw zullen reflecteren naar de balkons, woonkamerramen en slaapkamerramen van de bovenliggende appartementen van de Radboudveste. (zie tekening CAba5-04, Poortgebouw laag 04). De apparatuur komt te staan op een peil van 23 m + NAP en staat daarmee te dicht onder de eerste woonlaag op 36 m + NAP en zal ook zeker op bovenliggende lagen voor ernstige en onaanvaardbare hinder zorgen. Nu al is de belasting van geluid op de gevels door de vele luchtbehandelingskasten die t.b.v. hoog Catharijne op de daken zowel aan de zuidzijde als aan de noordzijde van het appartementencomplex staan een probleem.

3. Concrete bezwaren tegen het bouwplan Poortgebouw:

3.1 Bewaar: Wij maken bezwaar tegen bebouwing hoger dan de 27 meter van de bestaande kantoren.

3.1 Motivatie:

Met een bouwhoogte van 42,8 meter + NAP en een lengte van 138 m1 is dit gebouw een volledige blokkade van alle zicht naar de zijde van het centrum vanuit de woningen gelegen op de lagen 7, 8 en 9 (vloerpeilen 36,0 , 38,8 en 41,6 m + NAP). Op een website is zelfs een artist impression van het uitzicht vanaf de barruimte op de bovenste laag van het Poortgebouw afgebeeld, dit is een “gestolen” uitzicht!

3.2 Bezwaar: Wij maken bezwaar tegen een horecafunctie in een open terras op deze locatie en hoogte op de bovenlaag van het Poortgebouw.

3.2 Motivatie:

In het structuurplan wordt aanwezigheid van dakterrassen toegelaten, behorend bij de gedachte dat het dakterrassen bij woningen zijn. In het bouwplan wordt de bovenste laag kennelijk ingedeeld als zalenruimte, barruimte met bijbehorend buitenterras.

Aanleg van een horecaterras op deze plek en op 18 meter van de gevels en balkons van de woningen is onacceptabel.

[einde quotes]

Reacties

 1. Apostle

  Het is voor de zoveelste keer weer overduidelijk dat Corio geen drol geeft om Utrecht en haar inwoners maar alleen voor eigen gewin gaat. Schandalig!

 2. Jan

  En we kunnen weer een jaar extra wachten tot de grachten weer terug zijn.

  Totaal kansloos dit bezwaar. Het primaat over hoe invulling wordt worden gegeven aan het gebied ligt bij de politiek. De politiek heeft recentelijk besloten dat het ontwerp dat nu in de welstand ligt doorgang moet vinden. Via het democratische proces zijn daarbij alle factoren gewogen; waaronder de belangen van partijen, het masterplan en dat we niet voor de komende 20 jaar de huidige situatie kunnen laten voortbestaan.

  Een bezwaar is bedoeld voor het beschermen van de belangen van een burger, niet om een politieke keuze achteraf alsnog aan te vechten. In dit bezwaar worden echter vooral dat laatste geprobeerd, het grootste deel van de punten gaat immers in op het masterplan (een visie document dat is het democratische proces reeds is meegewogen).

 3. Marco Knol

  Al duurt het 10 jaar langer; liever een fatsoenlijke open singel terug dan dat gedrocht van een stadskamer.

  Ik denk overigens dat een aantal bezwaren bepaald niet kansloos zijn en dat het plan in de huidige vorm derhalve door de rechter zal worden afgeschoten. Een kleinere stadskamer waarin aan aan groot aantal bezwaren tegemoet wordt gekomen zou kunnen slagen. Maar of Corio dat wil bouwen? Ik hoop van niet.

  Overigens kan ik me niet herinneren dat iemand ooit om die stadskamer gevraagd heeft. Een ongevraagd “cadeautje” van Corio. Ze mogen het houden wat mij betreft.

 4. Maarten

  ^^^ eens met marco

  Vooral mbt het punt van die enorme, 100 meter brede overkluizing. Ik heb dat eens opgemerkt in het infocentrum van CU2030 en kan me herinneren hoe de betreffende gids nogal in de verdediging schoot; het zou allemaal wel meevallen. Maar een tunnel blijft een tunnel, mooier wordt het niet. Hebben we dan helemaal níks geleerd van de jaren ’70? Je kan toch op je klompen aan voelen dat dit een lelijk, donker tochthol wordt? Of ben ik nu gek….,.

  @Bouwpututrecht: jullie schrijven over en overkluizing “die als een tunnel oogt”. Dat is semantiek, het effect is hetzelfde 🙂

  Verder moeten die bewoners niet zeuren 😉 De boel wordt aardig opgeknapt in hun omgeving.

  1. Auteur
   HB

   De bewoners ageren tegen de overkluizing van de weg en niet zozeer tegen de overkluizing van het water, waar de publieke opinie nogal tegen is. De overkluizing van de weg heeft tunnelachtige proporties, omdat in het huidige ontwerp in het midden slechts een kleine daglichtopening is ingebouwd. Vandaar deze manier van uitdrukken.

   1. Marco Knol

    De bewoners ageren in directe zin tegen de overkluizing van de weg, wegens onderhoud en zware spullen niet meer kunnen takelen en zo.
    Ze ageren echter ook tegen het gebouw dat op de singel komt te staan, want te hoog, geluidsoverlast veroorzakend via de airco en inkijk via de hoger gelegen gedeelten. En daarmee m.i. ook in indirecte zin tegen de overkluizing van de singel. Maar dat is semantiek. 😉

 5. Casper

  Wel grappig dat door heel europa bij steden de singels juist in volle glorie worden teruggebracht, en in utrecht juist weggestopt. Als ze het echt goed zouden doen, zou ik het zocherpark idee doortrekken langs de gehele singel, en geen (extra) bebouwing hierover toestaan.

  Maar goed, de gemeente heeft haar ziel toch al verkocht aan corio, want anders hadden ze wel aandacht gegeven over de reactie van
  T. Spit (of Zoete, weet niet meer wie het was) over de “onderwereld” van HC die nu alleen maar groter wordt.

  ik zeg… referendum!

Reageer