Kostbaar explosievenonderzoek

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Het speuren naar eventuele oorlogs-explosieven in het stationsgebied is zeer kostbaar. Voor het Overste Den Oudenterrein wordt daarvoor maar liefst 1 miljoen euro uitgetrokken. Voor het Smakkelaarsveld en Stationsplein is meer dan een half miljoen euro nodig. Bij Stadskantoor en OV-terminal is al gezocht maar niets gevonden.
De gemeente hoeft deze kosten gelukkig niet geheel zelf te dragen en kan daarvoor bij het rijk aankloppen. Het college wil voor dit gemeentefonds binnenkort een aanvraag doen bij het Ministerie van BiZa. Individuele stationsgebiedprojecten moeten nog wel zelf 30 procent van de kosten dragen, de rest doet het gemeentefonds. In de doorlees wat meer achtergronden over dit nogal ongebruikelijke aspect van de gehele herontwikkeling.

 

[selectieve quotes uit de tekst voor de aanvraag]

Aanvraag bijdrage gemeentefonds t.b.v. explosievenonderzoek Stationsgebied 2013

Context
Vanaf 1 oktober 2009 is de specifieke uitkeringsregeling voor de opsporing en ruiming van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog omgezet in een algemene uitkering aan gemeenten in het gemeentefonds.

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ontvangen vanaf die tijd een vast bedrag. Voor een aantal gemeenten, de zogenaamde veelgebruikers is er een aparte regeling getroffen. De overige gemeenten waaronder de gemeente Utrecht kunnen vanaf die tijd per locatie een verzoek indienen bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om een aanvulling op het gemeentefonds van 70% van de gemaakte en nog te maken kosten. Gemeenten die kosten (gaan) maken, kunnen jaarlijks vóór 1 maart een aanvraag indienen bij het Ministerie van BZK. In de regeling staat dat de gemeenteraad het aanvraagbesluit dient te nemen. Dit is een standaard procedure en is ook toegepast in voorgaande jaren.

In voorgaande jaren is separaat door verschillende diensten een raadsvoorstel ingediend. Op verzoek van het ministerie van BZK zijn dit jaar alle projecten binnen de gemeente Utrecht van verschillende diensten in één raadsvoorstel gebundeld. Aangezien een groot deel van het onderzoek binnen het stationsgebied worden uitgevoerd heeft de Projectorganisatie Stationsgebied (POS) dit raadsvoorstel gecoördineerd en is de POS penvoerder van dit raadsvoorstel.

Voor de volgende projecten dient explosievenonderzoek te worden uitgevoerd, de kosten voor dit onderzoek zijn per project weergegeven. Het betreft hier kosten van uitgevoerde werkzaamheden in 2012 die nog niet eerder zijn opgevoerd en geraamde kosten voor 2013:
– Smakkelaarsveld, Stationsstraat en Stationsplein Oost (EUR 520.000,-)
– OV-Terminal (EUR 37.625,-)
– HOV Zuidradiaal (EUR 50.000,-)
– Busbaan Kruisvaart (EUR 10.000,-)
– Baggerwerkzaamheden Kruisvaart (EUR 217.595,-)
– Defensieterrein Overste Den Oudenlaan (EUR 1.000.000,-)
Alle bedragen zijn exclusief BTW.

De kosten voor het in 2013 uit te voeren explosieven onderzoek zijn op in totaal EUR 1.835.220,- (excl BTW) geraamd. De werkzaamheden worden voor 70% gedekt (EUR 1.284.654) uit de ophoging van het gemeentefonds. Het overige deel (30%, EUR 550.566) dient per project uit het eigen projectbudget te worden gedekt. Dit betekent dat de overige kosten uit respectievelijk de grondexploitatie Stationsgebied, defensieterrein Overste Den Oudenlaan en de projectbudgetten van HOV Zuidradiaal, Busbaan Kruisvaart en baggerwerkzaamheden Kruisvaart worden gedekt.

Argumenten
1.1 Het explosievenonderzoek wordt uitgevoerd voor diverse projecten.
Binnen de gemeente Utrecht wordt voor het opsporen van conventionele explosieven bureauonderzoek, detectie- en benaderwerkzaamheden uitgevoerd. Hiermee is een bedrag gemoeid van EUR 1.835.220,- (excl BTW). Indien er explosieven worden gevonden, worden deze – in samenwerking met de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) en de hulpinstanties – onschadelijk gemaakt en afgevoerd.

1.2 Gemeenten die kosten (gaan) maken voor onderzoek naar de aanwezigheid van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, kunnen jaarlijks vóór 1 maart een aanvraag indienen bij het ministerie van BZK.
In de zogenaamde Bommenregeling staat dat de gemeenteraad het aanvraagbesluit dient te nemen.

Kanttekeningen
1.1 Om de aanvraag voor 1 maart 2013 te kunnen indien bij het Ministerie van BZK is besluitvorming in de raad van januari 2013 noodzakelijk.
Indien de aanvraag niet voor 1 maart 2013 wordt ingediend, ontvangt de gemeente geen bijdrage over 2013.

1.2 Bijdrage van het Rijk is 70% in de kosten van explosievenonderzoek.
De overige 30% dient per project uit het eigen projectbudget te worden gedekt waarbij niet voor alle projecten een grondexploitatie is vastgesteld.
Dit betekent dat de overige kosten uit respectievelijk de grondexploitatie Stationsgebied, defensieterrein Overste Den Oudenlaan en de projectbudgetten van HOV Zuidradiaal, Busbaan Kruisvaart en baggerwerkzaamheden Kruisvaart worden gedekt.
Voor het defensieterrein aan de Overste Den Oudenlaan is van belang dat de bijdrage van het Rijk in 2013 beschikbaar komt ten einde het onderzoek te kunnen doen. De ruimtelijke en financiële kaders voor een toekomstige herontwikkeling zullen in de loop van 2013 afzonderlijk ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. De dekking van de overige kosten van het explosievenonderzoek zal daarin worden meegenomen.

Reageer