Bibliotheek, wat nu?

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Wat is hier afgebeeld?
[] Een pop-up store
[] Een fietsenstalling
[] De centrale bibliotheek van kandidaat Culturele Hoofdstad 2018 en vierde stad van Nederland

Met deze retorische quizvraag is in één oogopslag duidelijk dat Utrecht echt stappen moet gaan zetten. Op 18 mei maakten we de balans op naar aanleiding van een zeer lange radiostilte over de Bibliotheek++ op het Smakkelaarsveld die nog steeds voort duurt. Tot nu toe proberen we er vergeefs achter te komen hoe de vlag erbij hangt. Het enige nieuws is dat het college binnen twee weken een brief over deze plannen aan de raad zal sturen. Vandaag volgt naar verluidt een brief over de verzelfstandiging.

[update] Lees hier de stukken over de verzelfstandiging per januari 2013. In het bedrijfsplan staat dat volgens de huidige planning contractering en gronduitgifte met een ontwikkelaar van de nieuwbouw op het Smakkelaarsveld uiterlijk mei 2013 zal zijn afgerond. Geen vuiltje aan de lucht, zou je denken.

Langs verschillende kanten bereiken ons onheilspellende geruchten en ook het feit dat het zo lang stil blijft nadat POS zijn werk heeft gedaan stemt tot nadenken. Ondertussen is de bibliotheekorganisatie begonnen met een opsplitsing en verzelfstandiging.

We hebben Ton van Vlimmeren, directeur van Bibliotheek Utrecht, benaderd voor een toelichting.
“In algemene zin kun je stellen dat verzelfstandiging en Smakkelaarsveld onderscheiden trajecten zijn die niet aan elkaar gekoppeld zijn. Je kunt wel stellen dat ze beide bijdragen aan dezelfde doelstelling, namelijk het in stand houden van een florerende, toekomstbestendige bibliotheekvoorziening voor alle Utrechters. De verzelfstandiging doet dat door de bibliotheek meer armslag te geven in bedrijfsvoering en door ruimte te bieden om als cultureel ondernemer samen met anderen die bibliotheek ook in de toekomst gestalte te geven. De nieuwbouw op het Smakkelaarsveld creëert daarvoor de noodzakelijke huisvesting en faciliteert die samenwerking en vernieuwing. En is daarmee een belangrijke vernieuwingsimpuls omdat deze nieuwbouw nadrukkelijk dwingt tot het zoeken naar vormen van bibliotheekwerk in de toekomst.”

Wanneer wordt over de verzelfstandiging een besluit genomen?
“Het besluit tot verzelfstandiging is voorbereid door een eerste oriëntatie die zomer 2011 is uitgevoerd, leidend tot de opstelling van een Businesscase die in maart is vastgesteld en in april is besproken op een Raadsinformatieavond en wordt nu afgerond met de besluitvorming over de oprichting van een stichting en de vaststelling van het Bedrijfsplan daarvoor. Besluitvorming in het college is deze maand, zoals gepland.”

Is dit van invloed op de verhuizing van Oudegracht naar Smakkelaarsveld?
“Nee, huisvesting en verzelfstandiging van de bibliotheek zijn twee aparte zaken.”

In het geval van uitstel of afstel van de verhuizing naar het Smakkelaarsveld, wordt dan het stadskantoor weer een kandidaat voor huisvesting?
“Het stadskantoor kent een eigen invulling en is geen kandidaat geweest voor huisvesting van de bibliotheek. Er wordt door allerlei partijen hard gewerkt aan de verdere, stapsgewijze realisatie van de Bibliotheek++ op het Smakkelaarsveld. Deze vraag is nu niet aan de orde.”

Hoe verklaart u het dat de totstandkoming van de Smakkelaarsveld-plannen zo traag gaat? Staan de neuzen nog wel dezelfde kant op?
“Ik heb daar geen eenduidige verklaring voor. De planning en de regie daarop berust bij de POS. U begrijpt dat het voor de bibliotheek overigens veel sneller mag gaan. Ik ervaar, ondanks de complexiteit en de uiteenlopende opgaven die daar uit voortvloeien, bij de betrokken partijen een gedeeld gevoel van urgentie.”

Navraag bij wethouder Everhardt leert dat het college binnen twee weken een brief over het Smakkelaarsveld aan de raad zal sturen.

Om nu met een positieve noot te eindigen, hier een artistiekerige film over de vernieuwing van de prachtige universiteitsbibliotheek aan de Drift. Klarinetliefhebbers mogen de speakertjes nu wat harder zetten. Hier een link naar wat foto’s.

Reageer