Ontwerp Jaarbeursplein

In Nieuws door HB1 Reactie

Ruim een week geleden is de aanbesteding voor het integraal ontwerp van het Jaarbeursplein met de onderliggende auto-garage (max. 1000 plaatsen) publiek gemaakt. De eerste fase is om te komen tot een uitnodiging aan geselecteerde architecten. Uit de beschikbare documenten hebben we onderstaande – ook voor de buitenwacht relevante – tekst gekopieerd, leesbaar na de klik.

Van het plein zijn overigens al schetsen gemaakt, als onderdeel van het IPvE stationsgebied West, dat in september 2009 is vastgesteld. De opdracht voor het maken van het ontwerp wordt eind van het jaar gegund.

quote commissiebrief:

Bij brief van 1 april 2011 informeerden wij u over ons besluit om de planontwikkeling van de ondergrondse parkeergarage Jaarbeursplein te starten met de volgende uitgangspunten:

– de garage heeft 800 (tot maximaal 1000) parkeerplaatsen;
– de garage is financieel haalbaar waarbij er tevens een oplossing is voor eventuele aanloopverliezen;
– de gemeente is initiatiefnemer en ontwikkelaar van de garage.

De omzetting van een bovengrondse in een ondergrondse parkeergarage, is een kwaliteitsdrager van het Nieuwe Sleutelproject en randvoorwaardelijk om de andere ontwikkelingen in de Jaarbeursplein-omgeving mogelijk te maken.

Nevenstaande afbeelding geeft de ligging van de garage ten opzichte van de omgeving weer.

Wij kunnen u nu berichten:
–    het functioneel programma van eisen, de businesscase/investeringsanalyse en de ontwikkelstrategie voor de
Jaarbeurspleingarage te hebben vastgesteld en
–    het voorlopig ontwerp van de garage als richtinggevend ontwerp in te brengen in het integraal voorlopig
ontwerp voor het Jaarbeursplein.

De garage is financieel haalbaar. De garage genereert een zodanige grondwaarde waarmee de kosten van de grondexploitatie Stationsgebied én de aanvangsverliezen kunnen worden gedekt. Om drie redenen is het van belang dat de gemeente initiatiefnemer en ontwikkelaar blijft van de garage, ook in de volgende planfases.

De markt kan de ontwikkeling nu niet oppakken omdat met name de afzetrisico’s groot zijn, waarmee dit geen reële optie is. De gemeente kan de afzetrisico’s beter beheersen dan de markt omdat de gemeente kan sturen op flankerende maatregelen zoals meervoudig gebruik van de garage door meerdere omliggende functies op loopafstand zoals Jaarbeursterrein, Noordgebouw en Bibliotheek. De insteek is daarom een gebiedsgerichte garage.

Voortgang van het project heeft een belangrijke uitstraling naar de markt; de gemeente laat zien vertrouwen te hebben in de potentie van het gebied.

De planontwikkeling van de garage is gericht op een zo snel mogelijke realisatie van de garage gekoppeld aan de voortgang van de vastgoedontwikkelingen op het Jaarbeursplein. De kosten van de planontwikkeling voor de parkeergarage tot en met het integraal voorlopig ontwerp Jaarbeursplein bedragen €€ 0,25 miljoen en zijn opgenomen in de grondexploitatie.

De vervolgplanning ziet er globaal als volgt uit:
–    2e helft 2012: uitwerken integraal voorlopig ontwerp Jaarbeursplein (openbare ruimte en garage)
–    3e kwartaal 2012: start bestemmingsplanprocedure (ter visie legging)
–    1e kwartaal 2013: uitwerken definitief ontwerp garage inclusief financiering en aanbestedingsstrategie
–    2e kwartaal 2013: voorbereidende werkzaamheden Jaarbeursplein (obstakelvrij maken)
–    3e kwartaal 2013: raadsbesluit over bestemmingsplan en realisatie van de nieuwe garage (inclusief
kredietbesluit)
–    1e kwartaal 2014: start bouw nieuwe garage
–    2016: oplevering nieuwe garage.
Bij de uitwerking van het integrale VO voor Jaarbeursplein en garage worden in de 2e helft van 2012 diverse partijen betrokken. Zo komt er een bijeenkomst voor o.a. ontwikkelende partijen en eigenaren van het omliggende vastgoed waar zijn hun wensen kenbaar kunnen maken (niveau participatieladder: raadplegen). Verder wordt het concept-VO besproken in de vergadering met de wijkraden binnenstad/west/zuidwest (niveau participatieladder: adviseren) en met de belangengroepen op het gebied van toegankelijkheid (niveau participatieladder: raadplegen).

quote inleiding aanbesteding:

De gemeente Utrecht is voornemens één overeenkomst af te sluiten met betrekking tot het ontwerp en bestek van het Jaarbeursplein en de onderliggende parkeergarage. De opdracht behelst verschillende stappen. In eerste instantie gaat het om een integraal VO voor Jaarbeursplein en parkeergarage. In tweede instantie om een integraal DO voor Jaarbeursplein en parkeergarage. De derde stap is het bestek van de parkeergarage en de vierde is het bestek van het Jaarbeursplein. De gemeente Utrecht is voornemens om aan één inschrijver de opdracht te gunnen. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving.

quote project aanbesteding:

Een beeldbepalend onderdeel van het nieuwe Stationsgebied is het Jaarbeursplein. Het Jaarbeursplein is het knooppunt in de openbare ruimte tussen station, Jaarbeursterrein en westzijde van het Stationsgebied met belangrijke voetgangers- en fietsverbindingen, de tramhalte, kiss en ride en taxi- standplaatsen. Het nieuwe Jaarbeursplein wordt een plek voor grootschalige en kleinschalige evenementen, maar ook voor dagelijks gebruik in de vorm van transfer en verblijf. Gekoppeld aan vrijetijdsfuncties als het theater, het casino en de bioscoop wordt het Jaarbeursplein meer dan alleen een transferruimte en entree van de OV-terminal.

Rondom het Jaarbeursplein vinden de komende jaren verschillende vastgoedontwikkelingen plaats waaronder vooral kantoren met ondersteunende horeca en retail, maar ook bioscoop, hotel, casino en woningen. Voorwaarde voor deze vastgoedontwikkelingen is de realisatie van een parkeergarage. Onder het Jaarbeursplein is een ondergrondse parkeergarage voorzien. De garage is publiek toegankelijk en is primair bedoeld voor de gebruikers en bezoekers van het gebied en de toe te voegen nieuwe vastgoedfuncties.

Voor meer informatie wordt u verwezen naar de website van de Projectorganisatie Stationsgebied; www.cu2030.nl.

1.5    Aard van de opdracht
Door middel van deze aanbesteding wordt een partij gezocht voor het opstellen van een integraal ontwerp voor het Jaarbeursplein en de onder het Jaarbeursplein gelegen parkeergarage. Aangezien de inrichting van het Jaarbeursplein invloed heeft op de parkeergarage en de parkeergarage invloed heeft op de inrichting van het plein is het essentieel beide zaken integraal te bezien (architectonisch, functioneel, constructief, installatietechnisch, etc.). Daardoor kunnen afwegingen beargumenteerd en expliciet worden gemaakt en ontstaat er een uitgebalanceerd gebied. Voor de parkeergarage is reeds een richtinggevend VO afgerond. Om tot een integraal ontwerp te komen moet echter ook meer inzicht worden verkregen in de inrichting van de openbare ruimte en de inpassing van de parkeergarage daarin. Alleen zo kunnen onder- en bovengrond op elkaar worden afgestemd. Daarnaast moeten de diverse raakvlakken met andere projecten worden onderzocht en consequenties van de inrichting inzichtelijk worden gemaakt.

In deze paragraaf volgt nadere informatie over het project en de te verrichten werkzaamheden. Hierbij wordt de volgende indeling gehanteerd:
– beschrijving project – gevraagde werkzaamheden – indicatieve projectplanning
Beschrijving project Het projectgebied is weergegeven in figuur 1 en 2. Het betreft een gebied met een omvang van circa 23.000 m2. In het IPvE/FO openbare ruimte stationsgebied west (te vinden op de website www.cu2030.nl) is een schetsontwerp voor het nieuwe gebied opgenomen. Hieronder volgt een korte omschrijving van de opgave.

Jaarbeursplein
Het Jaarbeursplein beslaat circa 14.000 m2. In het schetsontwerp van het nieuwe Jaarbeursplein dat is opgenomen in het IPvE/FO openbare ruimte stationsgebied west is de ruimtelijkheid en relatieve leegte van het plein de belangrijkste karakteristiek. Ruimtevragende functies zoals de fietsenstalling hebben een plek gekregen rondom het plein (onder de trap van het Stationsplein West) waardoor een autovrij en nagenoeg obstakelvrij plein ontstaat. Het nog te ontwikkelen Jaarbeurspleingebouw aan de noordzijde vormt de belangrijkste wand van de pleinruimte. De ontwikkeling van het gebouw Leeuwensteyn/WTC vormt de oostelijke wand. De trappartij aan de oostzijde van het plein naar het station is een zachtere begrenzing, die de overgang vormt van het hoge niveau van Stationsplein West naar het plein.

Parkeergarage Jaarbeursplein
De parkeergarage wordt onder het Jaarbeursplein gerealiseerd en moet plek bieden aan 800 tot maximaal 1000 auto’’s. Voor de parkeergarage is reeds een programma van eisen, een business case en een VO opgesteld. Dit VO is richtinggevend voor het integraal ontwerp van het Jaarbeursplein. Aanpassingen aan het ontwerp zijn mogelijk mits wordt voldaan aan de eisen en randvoorwaarden gesteld in het programma van eisen en de business case van de parkeergarage. Het is niet de bedoeling om het VO van de parkeergarage opnieuw op te stellen, maar om te komen tot een optimalisatie van het ontwerp van de parkeergarage geïntegreerd in zijn directe omgeving.

Inrichting Croeselaan (vanaf Mineurslaan tot en met aansluiting Westplein) inclusief verkeerskundige knip Croeselaan
Onderdeel van het integraal ontwerp is de inrichting van de Croeselaan inclusief de verkeerskundige knip. De Croeselaan wordt ter hoogte van het Jaarbeursplein afgesloten voor doorgaand snelverkeer, dit is de zogenaamde ‘‘knip’’ in de Croeselaan. Autobewegingen buigen ter plekke van het plein af of leiden naar de ondergrondse parkeergarage onder het Jaarbeursplein. De openbaar vervoerbewegingen worden afgewikkeld via de Verlengde Graadt van Roggenweg. De aansluiting van de Croeselaan op de Graadt van Roggeweg krijgt daarmee een totaal ander karakter. Daarnaast is de verkeersentree van de parkeergarage in de Croeselaan een aandachtspunt.

Raakvlakken met omliggende deelprojecten
Naast de herinrichting van het Jaarbeursplein wordt gewerkt aan plannen voor de openbare ruimte en verkeersinfrastructuur in de directe omgeving van het Jaarbeursplein. Dit betreft de projecten Westplein, de HOV-baan tussen de OVT-west en de Leidseveertunnel, de Mineurslaan, de Croeselaan tussen Mineurslaan en Asselijnstraat en de inrichting van de Centrumboulevard op het grondgebied van de Jaarbeurs. Bij het opstellen van het integraal ontwerp en de uitvoeringsfasering zal aangesloten moeten worden op de op dat moment bekend zijnde ontwerpen voor deze projecten.
Indicatie van de gevraagde werkzaamheden Om een indicatie te geven van de opdracht treft u onderstaand een niet limitatieve opsomming van de belangrijkste werkzaamheden. In de offerteaanvraag zullen deze definitief en nader gespecificeerd worden.

Stap 1:
– het opstellen van een integraal VO voor het Jaarbeursplein en de onderliggende parkeergarage
inclusief een integraal afwegingskader;
– de investerings- en exploitatiekosten van de parkeergarage en de investeringskosten in het
openbaar gebied;
– bijkomende kosten om de parkeergarage te kunnen bouwen en exploiteren in de tijdelijke situatie(s) (gebied moet blijven functioneren, adequaat bouw- en werkterrein, kosten tijdelijke maatregelen);
– een faseringsplan en BLVC-plan1 om te komen tot de realisatie van het Jaarbeursplein en de parkeergarage in verschillende fasen, rekening houdend met de ontwikkelingen van de openbare ruimte en verkeersinfrastructuur direct grenzend aan het plangebied;
– het opstellen van een beheer en veiligheidsparagraaf;
– het opstellen van een risicoanalyse met bijbehorende beheersmaatregelen.

Stap 2:
– het opstellen van een integraal DO voor het Jaarbeursplein en de onderliggende
parkeergarage;
– het opstellen van een kosten raming voor de inrichting van het plein;
– het opstellen van een raming en overzicht van exploitatiekosten van de parkeergarage;
– het opstellen van een uitvoeringsfasering en BLVC-plan inclusief tijdelijke maatregelen tijdens
de bouwperiode;
– het opstellen van een beheer en veiligheidsparagraaf;
– het opstellen van een risicoanalyse met bijbehorende beheersmaatregelen.

De realisatie van de Knip Croeselaan en de realisatie parkeergarage zijn leading in het tempo. De inrichting van het Jaarbeursplein volgt op de realisatie van de parkeergarage. Derhalve kan de definitieve onderverdeling naar elementen (Jaarbeursplein en parkeergarage) nog wijzigen. De gemeente Utrecht behoudt het recht voor de werkzaamheden horizontaal en verticaal te scheiden.

Stap 3:
– het opstellen van een bestek voor de parkeergarage en een directieraming.

Stap 4:
– het opstellen van een bestek voor het Jaarbeursplein en een directieraming.

De te sluiten overeenkomst betreft de werkzaamheden die hierboven staan vermeld. De intentie van opdrachtgever is om alle beschreven werkzaamheden aan opdrachtnemer op te dragen, echter in alle gevallen is sprake van opdrachtverlening per stap. Dit is ook afhankelijk van de aanbestedingsstrategie van de opdrachtgever voor de realisatie. Mogelijk dat het opstellen van het DO en bestek komt te vervallen omdat er wordt gekozen voor het apart op de markt zetten van een design en construct of engineering en construct contract. Aan het eind van elke stap bepaalt de opdrachtgever of van opdrachtverlenging sprake is en voor welk deel.

Gemeente Utrecht houdt zich het recht voor om na de voorselectie de aanbesteding zonder opgave van reden geheel of gedeeltelijk te stoppen zonder recht op reclamatie van de aanmelders.

Van de opdrachtnemer worden alle werkzaamheden verwacht die nodig zijn voor het succesvol opleveren van bovengenoemde gedragen producten, zoals ook het ontwerpmanagement, de ontwerpintegratie en het deelnemen en organiseren van benodigde overleggen.

Het projectmanagement voor het gehele project wordt verzorgd door POS. De projectmanager van POS fungeert als opdrachtgever en verzorgt de coördinatie met de diverse interne en externe stakeholders. Van de aanmelder wordt verwacht dat hij actief participeert en acteert in dit proces van afstemming en overleg en daarbij het projectmanagement actief ondersteund.

Projectplanning
Integraal VO gereed in Q1 2013. Het streven is om de realisatie van de parkeergarage in 2016 gereed te hebben.

 

Het pdf-doc met de selectieleidraad vind je hier. Dit is de nota van inlichtingen naar aanleiding van vragen van ontwerperbureaus. De commissiebrief hier.

Verder relevant in dit verband (van cu2030.nl):

Aankondiging collegevoornemen.

Vaststelling van de plannen door het college in december 2009.

Integraal Progamma van Eisen Dit document geeft de uitgangspunten, eisen en randvoorwaarden aan die nodig zijn voor de verdere uitwerking van de openbare ruimte in Stationsgebied-west. Het borduurt voort op het Masterplan en Structuurplan.

Impressie  Dit is de ‘test’ hoe alle eisen uit het Programma van Eisen in de praktijk eruit komen te zien.

Reacties

  1. R. Koek

    Bij pogingen uw website cu2030 te bezoeken wordt door ons beveiligingsprogramma de volgende melding gedaan:

    Access has been blocked as the threat Troj/ObfJS-BU has been found on this website.

    Dit betekent dat uw website waarschijnlijk besmet is. Kunt u mij bevestigen of de site schoon is?

Reageer