Vredenburgplein verandert

In Nieuws door HB2 Reacties

Vorige week stuurde het college een brief over de aanstaande tijdelijke herinrichting van het Vredenburgplein voor de diverse markten, met name in verband met verschuivingen van de bouwwerkzaamheden. We hebben de hele tekst inclusief een besluitenlijst voor je hier online gezet omdat er een aantal relevante zaken in staan rondom besluitvorming en planningen van de vernieuwing van Hoog Catharijne.

[Citaat uit brief van het college van 10 juli:]

De situatie van het Vredenburgplein gaat in de zomer 2012 veranderen als gevolg van de oplevering van het woonwinkel gebouw De Vredenburg. Begin volgend jaar komt er nieuwe bouwplaats aan de westkant van het Vredenburgplein.

In verband hiermee verdwijnen er tijdelijk verschillende functies op het plein en zijn er wijzigingen nodig van de indeling van het marktterrein.
Corio is verantwoordelijk voor het vrijmaken van de winkelpanden en de terrassen aan het Vredenburgplein. Conform de marktverordening zijn wij verantwoordelijkheid voor (de inrichting van) het marktterrein.
Met deze brief informeren wij u over wat er komende tijd te gebeuren staat.

Nieuwe situatie
Rond 10 juli 2012 verandert de bouwplaats voor het woonwinkelgebouw De Vredenburg door afbraak van de schutting. Komende maanden wordt de winkelruimte opgeleverd. De oplevering van de appartementen vindt eind van dit jaar plaats. De nieuwe fietsenstalling onder het woonwinkelgebouw gaat in oktober 2012 in gebruik.

Corio start – afhankelijk van de voortgang van twee bestemmingsplannen – daarna met de sloop van het bestaande Entreegebouw, een gedeelte van het Ellinggebouw en de parkeergarage onder het Vredenburgplein.
Tegen het eerste bestemmingsplan Entreegebouw is bij de Raad van State beroep aangetekend. Naar verwachting doet de Raad van State eind 2012 uitspraak in dit beroep
Het tweede bestemmingsplan Nieuw Hoog Catharijne gaat direct na het zomerreces 2012 ter visie. Volgens planning wordt dit bestemmingsplan eind 2012/ begin 2013 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Afhankelijk van eventuele bezwaar- en beroepsprocedures, is dat bestemmingsplan eind februari 2013 onherroepelijk. Als dat het geval is, volgt de sloop en ontstaat er een nieuwe grote bouwplaats.
De nieuwe bouwplaats ligt aan de westkant van het Vredenburgplein en bestaat uit de sloop van het Entreegebouw (Peek&Cloppenburg), een gedeelte van het Elling of Prenatalgebouw en onderliggende parkeergarage en vervolgens de bouw van de nieuwe parkeergarage Vredenburg en het nieuwe Entreegebouw.

De uitgangspunten
Aanvankelijk was ervan uitgegaan dat de markt in de tijdelijke situatie geheel of gedeeltelijk zou moeten wijken voor de bouwwerkzaamheden. Wij hebben na uitvoerig onderzoek in oktober 2006 hiervoor het Jacobskerkhof aangewezen.
De praktijk is dat het aantal marktkramen vanaf de bouw van het Muziekpaleis en het woonwinkelgebouw Vredenburg is verminderd waardoor er geen gebruik is gemaakt van het Jacobskerkhof als uitwijkmogelijkheid.

In de afgelopen maanden zijn met de marktmeester en Corio de mogelijkheden onderzocht voor de opstelling van de markt in komende tijdelijke situatie.
Leidende uitgangspunten zijn daarbij: een veilige en bereikbare situatie voor nood- en hulpdiensten, een logische indeling van de markt, de afspraken in de BOO/ BPO Vredenburg en het vastgestelde voorlopig ontwerp Vredenburgplein. Zie daarvoor de bijgevoegde besluitenhistorie.
De Hollandse Toren speelt hierin een cruciale rol. Zowel in de plannen als in de BOO/ BPO is ervan uitgegaan dat dit straatje vrij blijft van kramen.
Voor de zaterdagmarkt in de tijdelijke situatie is dit stukje evenwel nodig om alle kramen die momenteel hun nering hebben, te kunnen plaatsen. Die situatie duurt totdat in september 2013 de kiosk is gesloopt en er voldoende ruimte ontstaat om ook die kramen op het plein onder te brengen.
Corio wil in beginsel vasthouden aan de vastgelegde contractuele afspraken maar stemt ermee dat de 6 kramen in de Hollandse Toren tot september 2013 worden geplaatst.

De nieuwe tijdelijke situatie
Deze gaat in op 1 september 2012 en duurt naar verwachting tot medio 2017. In september 2013 wordt de kiosk midden op het plein gesloopt en vindt er een herschikking plaats.
In de tijdelijke situatie is er plaats voor 70 kramen. De marktmeester verwacht dat dit aantal geen problemen hoeft op te leveren.

De nieuwe tijdelijke situatie is vastgelegd op bijgaande tekeningen.
Deze zijn van toepassing op de volgende markten:
De algemene warenmarkt:
– Vredenburg op woensdag
– Vredenburg op vrijdag
– Vredenburg op zaterdag
– Vredenburg op koopzondagen (elke eerste zondag van de maand) van maart tot en met december en twee extra zondagen voor Sinterklaas (de laatste zondag voor 5 december) en Kerstmis (de laatste zondag voor 25 december)

Het aantal plaatsen wijkt af van eerdere besluitvorming waarbij werd uitgegaan van 83 standplaatsen. De marktkooplieden geven de voorkeur aan een kleinere markt in plaats van tijdelijk te verhuizen naar het Jacobskerkhof.

Vergunningen
Omdat het marktterein verandert, worden de huidige standplaatsvergunningen ingetrokken. De marktkooplieden worden hiervan op de hoogte gesteld en meteen geïnformeerd over de procedure tot uitgifte van de nieuwe vergunningen. De marktkooplieden zijn er overigens al van op de hoogte dat het huidige marktterrein een tijdelijke situatie is en dat deze verandert als gevolg van de werkzaamheden.

Definitieve situatie
Bij brief van 15 januari 2008 informeerden wij u over het voorlopig ontwerp van het Vredenburgplein. Het marktterrein krijgt daarbij een centrale positie waarbij ten opzichte van de omliggende bebouwing 10 meter ruimte is open gelaten. In het definitieve ontwerp is er ruimte voor 73 standplaatsen op het plein. Omdat de gewenste omvang van de markt uit 83 plaatsen bestaat, hebben wij aangegeven in de omliggende straten 10 standplaatsen te willen plaatsen. Hierbij is gedoeld op het voorplein van het Muziekpaleis en de toekomstige Catharijnesingelstraat.
Deze uitwaaiering wordt door alle partijen als minder wenselijk beschouwd. Vanuit inrichtingsprincipes, beheer en commercie bestaat de voorkeur voor een markt in een rechthoek midden op het plein.

Marktontwikkelingen
Alle partijen zien mogelijkheden de markt te “upgraden” waarmede een toekomstbestendige situatie is te bereiken. Er worden op diverse plaatsen in den lande nieuwe succesformules toegepast. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende ambtelijke diensten (Stadswerken, EZ en POS) en Corio zullen de komende tijd de mogelijkheden onderzoeken. De marktmeester is de contactpersoon voor de marktkooplieden.

[einde citaat]

Link naar de besluitenhistorie over de markt op het plein.

Reacties

  1. Martijn

    Zijn de “bijgaande tekeningen” ook beschikbaar? Vooral die Hollandse Toren is mij nog niet helemaal duidelijk…

Reageer