Kantoren en woningen

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

De gemeente heeft recentelijk de Nieuwe Ruimtelijke Strategie voor Utrecht vastgesteld. Het is resultaat van een “stadsbrede herprioritering op de thema’s wonen, kantoren, detailhandel en bedrijven tegen de achtergrond van de financiële crisis en andere ontwikkelingen in de markt”. Binnenkort zal het worden besproken in de commissie Stad en Ruimte. We hebben in de documenten even gespiekt wat er voor het stationsgebied te verwachten is in de komende jaren. Quotes na de klik. Overigens, de voorjaarsnota, met daarbij vermoedelijk weer een voortgangsrapportage stationsgebied, is aanstaande, 4 juni wordt genoemd.

[uit de begeleidende commissiebrief:]

Ten aanzien van de Kantorenstrategie Stad Utrecht geldt dat de ontwikkelpotentie van het Stationsgebied een hoge prioriteit krijgt, de mogelijkheden om daar recht aan te doen in beeld zullen worden gebracht en de aanpak van incourante, leegstaande kantoren waar mogelijk zal worden geïntensiveerd;

[notitie, par 5.2.2 Stationsgebied:]

Wij zullen in beeld brengen onder welke condities beter op de marktpotentie van deze OV-knoop kan worden ingespeeld, door overheveling van kantoorvolume uit Leidsche Rijn naar fase 2 van het Stationsgebied. De mogelijkheden om in fase 1 van het Stationsgebied nieuw kantorenmetrage toe te voegen zijn beperkt, doen afbreuk aan de stedenbouwkundige opzet en de leefbaarheid en doen zich bovendien voor op gronden die eigendom zijn van NS, Jaarbeurs respectievelijk de RGD. De mogelijkheden om Leidsche Rijn vanuit extra opbrengsten Stationsgebied te compenseren zijn daarmee beperkt tot nihil.

Het is theoretisch denkbaar een hoeveelheid kantoormeters op gemeentegrond toe te voegen op het Jaarbeursplein. Dat gaat echter ten koste van de openbare ruimte. Bovendien staat in fase 1 toevoegen van kantoormeters te zeer op gespannen voet met de uitkomsten van het referendum.

Dat geldt niet voor het realiseren van kantoormetrage aan fase 2 van het Stationsgebied. Dit betreft de nog te programmeren invulling van het gebied Jaarbeurs-noord. Met respect voor de regionale afspraken en op basis van uit Leidsche Rijn over te hevelen metrage is het denkbaar de marktpotentie van het Stationsgebied beter te benutten. Daarbij hoort wel een nauwkeurige bepaling van het type producten waar de markt dan behoefte aan heeft (rekening houdend met vooral het nieuwe werken en de OV-potentie). Het terrein komt medio 2019 vrij van erfpacht en is van zodanige omvang dat inclusief de te programmeren kantoren een gemengd stedelijk milieu kan worden gerealiseerd.

[bestuursadvies Prioritering Woningbouw, deel Stationsgebied:]

Het hele POS-programma is een grex-programma. Er is een sterke verwevenheid in de uitvoering tussen het woningbouwprogramma en het overige programma, waardoor het woningbouwprogramma niet solitair doorgeschoven kan worden. Het programma in het stationsgebied heeft dan ook hoge prioriteit.
Het programma in het stationsgebied bestaat in het geheel uit appartementenprogramma. Oorspronkelijk bestond het programma grotendeels uit middeldure en dure koopsegment. Inmiddels wordt ook programma omgezet naar huur om de afzet te garanderen.

In de jaren 2014 en 2015 zitten er in totaal maximaal 400 appartementen in de programmering. De betreffende projecten zijn:
– Entreegebouw (Corio): dit project van 75 koopappartementen is gecontracteerd met Corio en zit in de DO fase. Dit programma is niet meer te beïnvloeden.
– Het programma woningen op Smakkelaarsveld (150 koopappartementen boven Bieb++) is nog niet gecontracteerd en derhalve nog stuurbaar. Deze 150 woningen op het Smakkelaarsveld/ Bieb++ kunnen worden omgezet van koop naar huur, wat wel een negatief financieel effect genereert
– 50 tot 75 appartementen in de gevelplint van de V&D; vooralsnog gaat het om een combinatie van beleggershuur appartementen, met een aantal koopappartementen.
– Verder is het streven om het woonprogramma voor Hotel-Woningen (150 – 200 koopappartementen) in deze periode va start te laten gaan.

Gezien de complexiteit van een aantal van de bovenstaande projecten: soms moet definitieve overeenstemming nog worden bereikt met betrokken partijen, afhankelijkheden met andere planningen, enz.  wordt bij de reële woningbouwprogrammering niet het gehele volume van 400 appartementen ingeboekt. Voorzichtigheidshalve wordt uitgegaan van 300 appartementen die worden opgestart in genoemde periode.

Reageer