Smakkelaarsveld, wat nu?

In Nieuws door HB2 Reacties


Doodse stilte rond het project bibliotheek/Artplex op het Smakkelaarsveld. Daarom zijn we begonnen met links en rechts wat te informeren. Wat is de laatste stand?

Even een stukje terug in de tijd. Op 20 september vorig jaar is er, na een lange periode van stilte, uitgebreid stilgestaan bij bibliotheek++ in de commissie Stad en Ruimte. Door dit onderwerp met grote tussenpozen te agenderen ontstaat het risico dat telkens wordt teruggekomen op eerdere besluiten. De korte memorie en het opportunisme van de politiek krijgen dan ruim baan. Uiteraard veranderen de externe omstandigheden ook. De optelsom daarvan is verwarring, vertragingen, langebaan schuiven – alles kan. Deze dreiging is hier goed voelbaar.

Terug naar de feiten. Op 20 september vorig jaar is er door het college (check de notulen en ons dossier) aan de raad gevraagd in te stemmen met een programma van :
– nieuwe centrale bibliotheek ter grootte van ruim 14.000 m2
– Artplex ter grootte van ruim 4000 m2 (nu: ’t Hoogt)
– ongeveer 125 woningen
– 260 gebouwde parkeerplaatsen.
Hiermee was ook vastgesteld dat UCK niet langer huurder zou zijn op het Smakkelaarsveld.

Dat leverde deze toezeggingen op van de wethouders Kreijkamp en Everhardt:

– De wethouder verstrekt voor het eind van het jaar inzicht in de situatie rondom het UCK aan het Domplein.
– De wethouder onderbouwt de reservering voor de inrichtingskosten (12,5 miljoen euro) en de besteding van de gereserveerde 3 miljoen euro voor de bibliotheek (plankosten en locatie pand Oude Gracht).
– De wethouder biedt de commissie de mogelijkheid om, voordat het voorlopig ontwerp wordt gepresenteerd, met hem te discussiëren over de definitieve behoefte aan het aantal vierkante meters voor de bibliotheek.
– De wethouder zal na overleg met de marktpartijen de commissie op de hoogte stellen van de wijze waarop e.e.a. in de markt gezet zal worden. De denkrichting van het college daarbij is momenteel de ‘terugkoopvariant’ van het zgn. ‘maatschappelijk vastgoed gedeelte’.
– De wethouder bekijkt nog voor raadsbehandeling of de formulering van het aantal genoemde vierkante meters in het voorstel aangepast dient te worden.
– De wethouder zet de vervolgprocedure en de beslismomenten voor de raad op papier.
– De wethouder optimaliseert de grondexploitaties. Deze stuurt hij vervolgens naar de commissie.
– De wethouder stuurt het voorlopig ontwerp van het gebouw voor het eind van het jaar naar de commissie. Voorafgaand hieraan vraagt hij een raadsinformatieavond aan.

Toen kwam de ingewikkelde raadsvergadering van 24 november die de commissievergadering van twee maand eerder dunnetjes overdeed en bovendien uitgangspunten voor het project (opnieuw) ter discussie stelde. Omwille van de toegankelijkheid hebben we uit de notulen het relevante stuk losgeknipt. Je vindt het hier. Ga er even rustig voor zitten.

In de voortgangsrapportage van december vinden we tenslotte deze passage:

3.8   Vastgoedontwikkeling Smakkelaarsveld
Ter uitwerking van het raadsbesluit van 24 november 2011 worden de volgende vraagstukken onderzocht:
– meerkosten inpassing HOV onder de vastgoedontwikkeling Smakkelaarsveld;
– de parkeervoorziening in de vastgoedontwikkeling Smakkelaarsveld in relatie tot de vastgoedontwikkeling Nieuwe Stationsstraat noord;
– nut en noodzaak van autoparkeerplaatsen voor de woningen (zie ook 3.2).

Daarna is het weer stil geworden. We leven inmiddels zes maanden verder. De crisis ettert voort, het kabinet is gevallen, Utrecht is in alle hoeken en gaten op zoek naar geld. Het voorlopig ontwerp Smakkelaarsveld is gemaakt, in nauw overleg met BRU en Movares in verband met de HOV-baan (grotere bochtstraal, lager viaduct), zelfs in twee varianten en ook beoordeeld door het Stedenbouwkundig Atelier van de gemeente. Het gewijzigde programma van invulling van het gebouw is haalbaar bij een gewijzigd tracé van de HOV en gelijkblijvend contour van het gebouw. Maar hoe het er uit zal gaan zien? Het voorlopig ontwerp is niet, zoals bij Stationsplein Oost, naar buiten gebracht. Het is nog steeds een groot mysterie. POS heeft een marktconsultatie uitgevoerd maar houdt de kaarten voor de borst. Waar is het wachten op?

Ondertussen is een dreiging vanuit de nieuwe wet geluidhinder afgewend, dat in een eerste versie het gebruik van de ‘dove gevel’ voor woningbouw bij drukke infrastructuur zoals spoorwegen verbood. Zou dat zijn doorgegaan, zou dat het potentieel aan woningen langs het Smakkelaarsveld ernstig hebben beknot.

Projectontwikkelaars als ING hebben ook al bij de gemeente aangeklopt om aanschaf van een verplichte parkeerplaats bij woningen in het stationsgebied los te laten. Het zou de verkoopbaarheid van de appartementen hinderen, denk aan De Vredenburg. Niet geheel onverwacht, met zoveel OV om de hoek en de opties om auto’s te delen, waarom dan 60K neerleggen voor een droog plekje voor je C1?

De projectorganisatie stationsgebied wil momenteel niets kwijt over Smakkelaarsveld en verwijst naar de voorjaarsnota, de voortgangsrapportage stationsgebied en de commissiebrief over de bibliotheek die nog voor Pinksteren zullen verschijnen. Als het college de plannen intact laat en de gemeenteraad de voorjaarsnota op 3 juli zijn zegen geeft, kan POS direct verder met het bestemmingsplan en het zoeken van ontwikkelpartijen.

In een persgesprek met de wethouder jl 15 mei bij de presentatie van voorlopig ontwerp Stationsplein Oost, bevestigde hij de plannen om de haalbaarheid van gebouw Smakkelaarsveld door middel van een marktconsultatie te toetsen – zoals de raad toegezegd – en dat dit in een afrondende fase is. De inhoud van de voorjaarsnota zou daarop niet van invloed zijn, zo gaf hij tevens aan.

In de toelichting bij het voorlopig ontwerp Stationsplein Oost lezen we dat de ontwikkeling van het Smakkelaarsveld kan starten nadat plein oost stalling fase 1 gereed is. Kijken we in die planning dan zien we dat het op zijn vroegst medio 2015 is. Maar dan moet wel alles in de besluitvorming op groen staan en de markt een beetje welwillend zijn. Het feit dat langs de Nieuwe Stationsstraat Gebouw Noord en Gebouw Zuid, ondanks de crisis, vrij eenvoudig tot ontwikkeling komen vanwege hun gunstige ligging, kan een positief voorteken zijn.

Ondertussen zijn wij, en ongetwijfeld velen met ons, in gespannen afwachting van de aanstaande commissiebrief Bibliotheek++.

[beeld: Rapp+Rapp]

 

 

Reacties

  1. R

    Gezien de kortingen die het rijk komend jaar gaat opleggen aan gemeenten en gezien de vastzittende ontwikkelingen in de huizenmarkt, de schitterende locatie die zowel de bibliotheek aan de Oude gracht en ’t Hoogt bij het Neude hebben, opgeteld bij de tekorten die momenteel in de programmerening van het stationsgebied zitten, denk ik dat dit hele project uiteindelijk niet door zal gaan. Op termijn zie ik een woontoren nog wel zitten, maar het nieuw bouwen van zulke grote bibliotheken werkte voor het laatst in de jaren 1990. Daarnaast is een groot deel van de kracht van ’t Hoogt juist de locatie: zulke sfeer zal nieuwbouw nooit kunnen evenaren.

    Lange tussenpozen in het ontwikkelproces duiden ook op dat het project onvoldoende draagvlak heeft. Alle betrokkenen doen het er een beetje bij; zonder dat het een doel op zich is. Lange stiltes maken ook mogelijk dat je zonder veel ophef een project een stille dood kan laten sterven. En dan ineens staat er een woontoren met fietsenkelder, zonder dat nog vragen worden gesteld.

  2. Martijn

    Nieuwbouw van zulke grote bibliotheken vindt nog steeds plaats – ieders ogen zijn gericht op Amsterdam, waar de OBA het uitstekend doet op het Oosterdokseiland. Voor ’t Hoogt ben ik het wel helemaal met R eens; commerciële bioscopen kun je nieuw bouwen, filmhuizen draaien op sfeer.

Reageer