Snelle aanleg bus Van Zijstweg

In Nieuws door HB5 Reacties

Op de valreep voor de vakantieweek stuurde het college een persbericht over een stuk bus-ontwikkeling aan de westzijde van het stationsgebied waarmee Leidsche Rijn ontsloten wordt. Als Utrechter zegt mijn postduivengevoel dat de snelste weg tussen het centrum en het nieuwe stadsdeel via de Vleutenseweg loopt, waar al een busbaan ligt. In de logica van de Utrechtse verkeersuitvinders niet. Die bedenken een lus langs de Papendorpse mausolea, vervolgens over een viaduct dat om onnavolgbare reden dubbel is uitgevoerd (pardon: v-vormig) over de A2 heen, naar het wilde westen. Als een betere ontsluiting van Leidsche Rijn de inzet is, waarom niet meteen bouwen aan een westelijke tram? Een groot stuk rails ligt er al. Laat deze aftakken op het 5 Meiplein. Wordt het met het P+R Papendorp misschien ooit ook nog eens wat. Als ze tenminste dat volkomen idiote stratenplan van dat kantorenpark een keer herzien.
Lees na de klik in persbericht en commissiebrief hoe er weer een nieuwe busbaan in het stationsgebied bij komt.

[het persbericht:]

Voorrang voor busbaan Van Zijstweg, extra fietstunnel en nader onderzoek autorijstroken

Het College van B&W wil de ontbrekende stukken voor de busbaan tussen het nieuwe busstation aan de westkant van het station en Leidsche Rijn snel aanleggen. Daarom is het bestemmingsplan voor het deel dat langs de Van Zijstweg, Dr. M.A. Tellegenlaan en een deel van de Overste den Oudenlaan loopt vrijgegeven voor zienswijzen. In dat bestemmingsplan is ook ruimte opgenomen voor het afwikkelen van het autoverkeer. Naar aanleiding van reacties uit de buurt wil het college de benodigde hoeveelheid rijstroken nader onderzoeken. Verder wil het college op verzoek van onder andere de Fietsersbond ruimte maken voor een fietstunnel onder de kruising van de busbanen en de Van Zijstweg.

Het onderzoek naar het aantal rijstroken gebeurt in nauwe samenhang met de verdere planontwikkeling van het Stationsgebied West in fase 2. De Contactgroep Stationsgebied West en andere belanghebbenden worden bij de uitwerking betrokken.

Uitkomsten consultatie
Het college heeft de reactie op de consultatie over de reconstructie busbanen en wegen Kanaleneiland, Transwijk, Dichterswijk vastgesteld. Het gaat om de route Churchilllaan – 5 Meiplein – Koningin Wilhelminalaan – Anne Frankplein – Overste den Oudenlaan  –
Dr. M.A. Tellegenlaan – Van Zijstweg tot bij de Croeselaan. De inspraak vond plaats in het najaar van 2011. In totaal zijn 98 inspraakreacties ingediend. De meeste hadden betrekking op het aantal autorijstroken op de Van Zijstweg. Naar aanleiding hiervan heeft het college besloten om, mede op basis van de planvorming voor de Structuurvisie 2e fase Stationsgebied, de benodigde hoeveelheid rijstroken op de Van Zijstwegen en Dr. M.A. Tellegenlaan nader te onderzoeken. De gemeenteraad kan dan in het najaar van 2013 het Definitief Ontwerp voor deze route vaststellen. Ook is op de Kanaalweg een onderdoorgang onder de Dr. M.A. Tellegenlaan voor fietsers en voetgangers aan de plannen toegevoegd.

Bestemmingsplan
In het bestemmingsplan worden de vrijliggende HOV-baan en het vrijliggende fietspad op de Van Zijstweg en Dr. M.A. Tellegenlaan planologisch mogelijk gemaakt.  Er wordt ook planologische ruimte gecreëerd voor aanpassing van de rijbanen voor autoverkeer. Mede op basis van de planvorming voor de Structuurvisie 2e fase Stationsgebied wordt de invulling van het aantal rijstroken op de Van Zijstweg nader bepaald. Totdat de uitkomsten hiervan bekend zijn, wordt alleen verder gewerkt aan de realisatie van de HOV-baan en de fietsroutes. Voor het tweede deel van de HOV-baan Overste den Oudenlaan – Churchillaan is een apart bestemmingsplan in voorbereiding dat naar verwachting na de zomer voor zienswijze wordt vrij gegeven.

[En de commissiebrief van 26 april 2012 integraal:]

Met deze brief informeren wij u over ons besluit tot vrijgave voor zienswijzen van het bestemmingsplan HOV-baan Van Zijstweg  Dr / Overste den Oudenlaan, Kanaleneiland en vaststelling van de Consultatienota voor de HOV Zuidradiaal, traject Croeselaan – Prins Clausbrug.

In het verlengde hiervan hebben wij tevens besloten mede op basis van de planvorming voor de Structuurvisie 2e fase Stationsgebied het aantal rijstroken op de Van Zijstweg en Dr. M.A. Tellegenlaan nader te onderzoeken en de visie van de leden van het Comité Van Zijstweg hierin te betrekken. Tevens hebben wij besloten te starten met het definitief ontwerp voor het gehele tracé behoudens dat voor de auto infrastructuur op de Van Zijstweg en Dr. M.A. Tellegenlaan. Het ontwerp zal op het kruispunt Kanaalweg – Dr. M.A. Tellegenlaan worden uitgebreid met een fietsonderdoorgang in de Kanaalweg. De (georganiseerde) bewoners worden actief betrokken bij de uitwerking van beide onderwerpen.

Bestemmingsplan HOV-baan Van Zijstweg, , Overste den Oudenlaan, Kanaleneiland
Met de vrijgave van het bestemmingsplan wordt een belangrijke stap gezet voor de aanleg van de HOV-baan. Het tijdelijk busstation aan de Westzijde van het station en de route er naar toe zijn begin januari 2013 gereed. Om het busverkeer snel en veilig richting het nieuwe busstation te leiden is het noodzakelijk de HOV-baan langs de Van Zijstweg, Dr. M.A. Tellegenlaan en een deel van de Overste den Oudenlaan (tracédeel Z90) zo snel als mogelijk aan te leggen. Hiernaast moet de HOV-baan eind 2015 zijn gerealiseerd om de subsidiemiddelen veilig te stellen.

In het bestemmingsplan worden de vrijliggende HOV-baan, het vrijliggende fietspad en een fietsonderdoorgang in de Kanaalweg onder de Dr. M.A. Tellegenlaan planologisch mogelijk gemaakt. Tevens wordt planologisch ruimte gecreëerd voor aanpassing van de rijbanen voor het autoverkeer. Deze aanpassing is noodzakelijk om de HOV-baan te realiseren en om te zorgen voor voldoende doorstroming van al het overige verkeer.

Wij geven hoge prioriteit aan de realisatie van hoogwaardig openbaar vervoer. Tegelijkertijdonderkennen we dat voor de autobereikbaarheid een aantal ontwikkelingen spelen die tot meer onderzoek nopen ten aanzien van 2×1 of 2×2 autorijstroken op de Van Zijstweg. Een belangrijk deel van de maatschappelijke reacties heeft betrekking op de vormgeving van deze weg. Ook staan de plannen rond de Knoopkazerne ter discussie. Wij hebben besloten om de definitieve keuze voor de inrichting van de autoinfrastructuur Van Zijstweg ter besluitvorming aan u voor te leggen, in combinatie met de kredietaanvraag voor dit onderdeel.

Mede op basis van het programma, op te stellen bij de planvorming van de Structuurvisie 2e fase Stationsgebied, zal het aantal rijstroken op de Van Zijstweg en Dr. M.A. Tellegenlaan nader worden onderzocht. De inhoudelijke voorstellen en de mogelijke verkeerskundige effecten van de Structuurvisie 2e fase Stationsgebied (gepland vóór 2014) kunnen van invloed zijn op de aanpassing van de weg zoals aangegeven in het voorlopig ontwerp.

Totdat de inhoudelijke voorstellen voor de autorijstroken in voldoende mate zijn uitgekristalliseerd zal slechts met het definitief ontwerp van de HOV-baan en de fietsroutes worden gestart en niet met de verdere uitwerking van de 2×2 autorijstroken op de Van Zijstweg en Dr. M.A. Tellegenlaan. Gezien de planning van de Structuurvisie 2e fase Stationsgebied en de start uitvoering van de HOV-baan kan het nodig zijn dat er een tijdelijke situatie wordt gecreëerd op de Dr. M.A. Tellegenlaan omdat de HOV-baan deels overlapt met een van de bestaande autostroken. Het tijdelijk en uiteindelijke ontwerp zal moeten passen binnen de ruimtelijke reservering die het bestemmingsplan vastlegt voor verkeersdoeleinden. Onafhankelijk van de uitkomsten van de Structuurvisie is het bestemmingsplan op korte termijn noodzakelijk. De noodzakelijkheid wordt ingegeven omdat het busstation-west in het Stationsgebied moet kunnen functioneren. De busbaan aan de Van Zijstweg is de aan- en afvoerroute van een grote hoeveelheid bussen. Daarnaast is in de subsidiebeschikking van de BRU vastgelegd dat het tracé 31 december 2015 gereed moet zijn. .
Het tweede deel van de HOV-baan vanaf de Overste den Oudenlaan tot aan de Churchilllaan (tracédeel Z80) vormt onderdeel van het bestemmingsplan HOV-baan Transwijk, Kanaleneiland dat in voorbereiding is. Dit betemmingsplan kan niet tegelijkertijd met dat van de Z90 in procedure worden gebracht omdat het ontwerp voor de onderdoorgang in het Anne Frankplein nog niet ver genoeg gevorderd is. Naar verwachting zal dit bestemmingsplan najaar 2012 in procedure worden gebracht.

Onderleggers van het bestemmingsplan zijn de raadsbesluiten Masterplan Stationsgebied (incl. aanvullend programma Bereikbaarheid Stationsgebied) van 11 december 2003 en het Actieplan Luchtkwaliteit 2009 van 3 december 2009. Hiernaast is het collegebesluit Bilaterale Ontwikkelovereenkomst met Jaarbeurs – 3 maart 2006, inclusief de bijlage ‘Aanvullend Investeringsprogramma Autobereikbaarheid Stationsgebied’ van 20 september 2005 onderlegger.

Geluidbeperkende maatregelen
Uit het onderzoek wegverkeerslawaai blijkt dat de geluidsbelasting op de bestaande woningen en woonboten toeneemt. De toename van het geluidsniveau wordt voornamelijk veroorzaakt door de geprognosticeerde toename van de verkeersintensiteit. Door gebruik te maken van stil asfalt als geluidbeperkende maatregel kan er in het kader van de ruimtelijke afweging gesproken worden van een aanvaardbare situatie die voor de formele geluidsgevoelige bestemmingen, te weten de woningen, past binnen het gestelde in de Wet geluidhinder voor woningen. Voor de woonboten (geen geluidsgevoelige bestemming in kader Wet geluidhinder) geldt in het kader van een goede ruimtelijke ordening eenzelfde conclusie.

Voor 124 woningen dient een hogere waarde besluit te worden genomen. Bij de overige woningen is geen sprake van een relevante toename in geluidsniveau. Voor de woningen waar tot een hogere waarde wordt besloten dient het binnenniveau te worden gegarandeerd. Ca. 90 woningen in Dichterswijk west (Parkhaven) zijn reeds afdoende geïsoleerd om het binnenmilieu te garanderen. Bij realisatie van deze woningen is, vanwege het gestelde in de bouwvergunning en het bouwbesluit, extra geluidsisolatie toegepast.

Onderzoek luchtkwalitieit
Op basis van de uitgevoerde berekeningen kan worden geconcludeerd dat voor alle jaren wordt voldaan aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer, zodat er vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit geen belemmeringen zijn.

Consultatienota HOV Zuidradiaal, traject Croeselaan – Prins Clausbrug
Tegelijkertijd met het besluit het bestemmingsplan vrij te geven voor zienswijzen, hebben wij het voorlopig ontwerp en de consultatienota voor de HOV Zuidradiaal, traject Croeselaan – Prins Clausbrug vastgesteld. Het voorlopig ontwerp voor het traject Croeselaan – Prins Clausbrug dient als basis voor de bestemmingsplannen HOV-baan tracédeel Z90 en de HOV-baan tracédeel Z80 .

Op 28 juni 2011 hebben wij ingestemd met het Voorlopig Ontwerp HOV Zuidradiaal en de voorkeursvariant onderdoorgang Anne Frankplein vrijgegeven voor consultatie. Het tracé betreft de route Churchilllaan – 5 Meiplein – Koningin Wilhelminalaan – Anne Frankplein – Overste den Oudenlaan – Dr. M.A. Tellegenlaan – Van Zijstweg tot bij de Croeselaan. De consultatie vond plaats van 15 augustus 2011 tot 12 september 2011. Op 1 september heeft een consultatie-/informatieavond plaatsgevonden.

In totaal hebben 40 consultanten 98 reacties ingediend. De reacties hadden met name betrekking op de gevolgen voor de luchtkwaliteit en de geluidsbelasting op de woningen langs de Van Zijstweg en de woonboten in de Veilinghaven en het Merwedekanaal.

Naar aanleiding van de informatieavond van 1 september 2011 heeft de gemeente op 12 oktober 2011 een tweede informatieavond gehouden voor de bewoners van Dichterswijk, met name de bewoners langs de Van Zijstweg en langs de Raadwijk, met als thema luchtkwaliteit en geluidbelasting. Deze onderwerpen zijn in algemene zin toegelicht en specifiek voor de projecten HOV Zuidradiaal en de busbaan langs de Kruisvaart.

Fietsonderdoorgang in top 5 fietsroutenetwerk
Naar aanleiding van de consultatie zal het kruispunt van de Dr. M.A. Tellegenlaan en Kanaalweg worden aangepast met een fietsonderdoorgang in één van de top 5 routes in het hoofdfietsroutenetwerk. In het voorlopig ontwerp wordt het kruispunt van de Dr. M.A. Tellegenlaan met de Kanaalweg met verkeerslichten geregeld om fietsers en voetgangers een veilige oversteek te garanderen. Dit sluit aan bij eerdere reacties tijdens de inspraakperiode in 2005. Naar aanleiding van de consultatieperiode hebben wij de eerder onderzochte alternatieven voor de realisatie van een fietsonderdoorgang in de Kanaalweg nader bekeken. Onderzocht is of er een financieel en technische optimalisatie mogelijk is om de kruising voor fietsers en voetgangers voor toch ongelijkvloers te maken. Hiertoe zijn mogelijkheden gevonden. De onderdoorgang zal verder worden uitgewerkt en planologisch mogelijk worden gemaakt. De dekking voor de fietsonderdoorgang wordt gevonden in het meerjaren perspectief bereikbaarheid, onderdeel ‘Top 5 fietsroutes’.

Verkeerstelling Van Zijstweg
Naar aanleiding van de consultatieperiode hebben zowel bewoners langs de Van Zijstweg als de raad verzocht verkeerstellingen op de Van Zijstweg te verrichten. In onze brief van 15 november 2011, hebben wij aangegeven verkeerstellingen te laten uitvoeren. In samenspraak met POS en de Jaarbeurs zijn representatieve locaties en een representatieve beursperiode gekozen. In de periode van begin tot medio maart 2012 zijn de tellingen verricht. Met de uitkomst  is een globaal beeld verkregen van de verkeersintensiteit binnen de huidige omstandigheden De tellingen wijken niet significant af van de cijfers in het model voor het jaar 2012. Er is daarom geen reden de prognoses vanuit het verkeersmodel voor het jaar 2020 ter discussie te stellen  De tellingen worden beïnvloed door de wegwerkzaamheden in de omgeving (o.a. 24 oktoberplein, Balijelaan, calamiteit Bleekstraat speelde in de telperiode.).

Alternatieve visie bewoners
Het comité Van Zijstweg, bestaande uit vertegenwoordigers van de woonboten in de Veilinghaven, aan de Fentener van Vlissingenkade en de appartementen aan de Van Zijstweg heeft een alternatieve visie voor de inrichting van het gebied rond de Van Zijstweg ontwikkeld. De leden van het comité hebben de visie op 16 november 2011 verstuurd en deze in persoonlijke gespreken met de wethouders Verkeer en Stationsgebied toegelicht.

Op 12 januari 2012 heeft het Comité van Zijstweg zich verenigd met Ontwikkelgroep Lombok en met bewoners die betrokken zijn bij de 2e Asselijnstraat en het Kruisvaartkwartier tot de Contactgroep Stationsgebied West.

Wij hebben de Contactgroep Stationsgebied West uitgenodigd om mee te denken over de planvorming voor de Structuurvisie 2e fase Stationsgebied waar de Van Zijstweg aan grenst. In de structuurvisie wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het gebied uitgewerkt. De structuurvisie wordt gemaakt in de periode 2012 – 2013 en omvat het gehele Jaarbeursgebied, Lombokplein en een deel van het Sijpesteijnkwartier.

Villa Jongerius
Met de Stichting Vrienden van het Jongeriuscomplex en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft naar aanleiding van de consultatie overleg plaatsgevonden over de Villa Jongerius. De villa met kantoor en de bijbehorende tuin zijn aangewezen als rijksmonument. Het ontwerp van de HOV-baan raakt het rijksmonument. Samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Stichting Vrienden van het Jongeriuscomplex wordt gewerkt aan een inpassing die de monumentale waarden van het complex respecteert en past binnen de bestemmingsplangrenzen.

Hovenierswoning
Er zijn ook reacties gegeven voor behoud van de Hovenierswoning aan de Van Zijstweg 51. Er is een alternatief plan (‘Het huis van Mien’) ingediend voor de inrichting van de Van Zijstweg en behoud van de woning. Ook de bewoners van het Comité van Zijstweg willen de woning behouden. Middels een brief d.d. 20 oktober 2011 heeft de Vereniging Oud-Utrecht eveneens gepleit voor behoud van de woning. De reacties en brief geven geen aanleiding om het eerder in juni 2011 door ons genomen besluit tot sloop te herzien.

Vanwege het tracé van de HOV-baan zien wij geen mogelijkheid de hovenierswoning te behouden. Dit is onafhankelijk van de uitvoering van de Van Zijstweg met 2×2 autorijstroken of 2×1 autorijstroken. Bij de 2×2 uitvoering ligt de woning in de HOV-aanrijroute naar de nieuwe brug. Bij de 2×1 uitvoering ligt de woning op de plek waar de HOV-baan afbuigt richting de bestaande brug.

Om de planning van de realisatie van de HOV-baan niet in gevaar te brengen zal met de voorbereiding van de sloop worden gestart. Om geen ‘onomkeerbare besluiten’ te nemen, zoals de Contactgroep Stationsgebied West graag wil, zal de daadwerkelijke start van de sloopwerkzaamheden worden uitgesteld tot onherroepelijk zijn van het bestemmingsplan. Dit is voorzien in het 4e kwartaal 2012, tenzij een procedure bij de Raad van State doorlopen moet worden.

HOV onderdoorgang onder het Anne Frankplein
De ontwerpwerkzaamheden voor het integraal programma van eisen en functioneel ontwerp van de HOV onderdoorgang onder het Anne Frankplein zijn inmiddels afgerond. We werken aan het voorlopig ontwerp van de HOV onderdoorgang, zodat dit kan worden samengevoegd met het voorlopig ontwerp voor de rest van het tracé.

Grondverwerving
De nieuwe afspraken met de Jaarbeurs zijn vastgelegd in de gezamenlijke verklaring van 13 mei 2011. Daarover informeerden wij u bij brief van  13 mei 2011. Daarin is vastgelegd dat beide partijen op korte termijn een aantal zaken willen afhandelen die van belang zijn voor de bereikbaarheid van de stad. De verklaring heeft erin geresulteerd dat gemeente en Jaarbeurs gezamenlijk werken aan de Structuurvisie 2e fase Stationsgebied. Tevens is in verklaring geregeld dat de Gemeente met prioriteit medewerking verleent aan realisatie van een nieuwe entreehal (Galaxy-room) en de Megabioscoop. In vermelde overeenkomst is eveneens afgesproken dat de Jaarbeurs medewerking verleent aan de benodigde grondoverdracht voor realisatie van de Van Zijstweg.

Hoewel het geenszins te verwachten is, moet niet worden uitgesloten dat gemeente en Jaarbeurs het onverhoopt niet eens worden over de minnelijke verwerving. In dat geval is onteigening noodzakelijk om de planning en de subsidiegelden veilig te stellen. Na vaststelling bestemmingsplan kan, indien gewenst en noodzakelijk, de onteigeningsprocedure worden gestart. Parallel hieraan worden de gesprekken over de minnelijke verwerving voortgezet. Het onteigeningstraject is ook van toepassing op de stroken grond die verworven moet worden van het Rijk (Defensie en Rijkswaterstaat). Echter ook voor deze partijen is het uitgangspunt dat de grondverwerving minnelijk zal plaatsvinden.

Voortgang
Indien geagendeerd kunnen in uw commissie van mei 2012 onze besluiten over het bestemmingsplan HOV-baan Van Zijstweg en consultatie HOV Zuidradiaal worden besproken in de Raadscommissie Stad en Ruimte. De zienswijze periode voor het bestemmingsplan start dan begin juni 2012, besluitvorming door uw raad is voorzien vierde kwartaal 2012.

Mede op basis van de planvorming voor de Structuurvisie 2e fase Stationsgebied wordt het aantal rijstroken op de Van Zijstweg en Dr. M.A. Tellegenlaan nader onderzocht. Het raadsbesluit over de definitieve keuze en kredietaanvraag autoinfrastructuur Van Zijstweg zal najaar 2013 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Naar verwachting is het project eind 2015 gereed.

Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Reacties

 1. Koen

  “Als ze tenminste dat volkomen idiote stratenplan van dat kantorenpark een keer herzien.”

  Dat het stratenplan idioot is, heb ik eens aangekaart bij de gemeente. Het onderstaande antwoord dat ik van hen kreeg, komt eigenlijk neer op. “Ja, natuurlijk is het idioot. Zo hebben we het ontworpen, burgertje.”

  De routes vanaf de snelweg of vanuit andere delen van de stad Utrecht (Prins Clausbrug) en Leidsche Rijn (Letschertweg) zijn in eerste instantie routes met een ontsluitende functie voor Papendorp. Autoverkeer met een bestemming in Papendorp kan van deze routes gebruik maken.

  De doorgaande route door Papendorp is echter van minder belang. Bij de ontwikkeling van Papendorp is voor een zodanige wegenstructuur gekozen dat deze minder interessant is voor het doorgaande autoverkeer dat vanuit, bijvoorbeeld, het centrum via Papendorp naar de snelwegen A2 en A12 wil rijden. Dit betekent concreet dat er door Papendorp geen rechtstreekse routes beschikbaar zijn. Uit de milieuberekeningen in het kader van bijvoorbeeld het bestemmingsplan is naar voren gekomen dat op Papendorp met deze verkeersstructuur aan de normen wordt voldaan.

  1. Auteur
   HB

   Fijn om eens de officiële uitleg over deze geografische aberratie te lezen. Fijn ook dat het qua milieu aan de normen voldoet ondanks al die tienduizenden zinloze extra kilometers op jaarbasis van het bestemmingsverkeer, om de verspilde reistijd niet eens mee te tellen.

   Waar is het toch misgegaan in de hoofden van de bedenkers en de instanties die hun zegeningen aan dit soort plannen gaven?

   Het verbaast totaal niet dat het grote P+R Papendorp zo’n treurige bezettingsgraad kent.

   Wanneer is de wijsheid dat de kortste afstand tussen twee punten een rechte lijn is tot staatsondermijnend gedachtegoed bestempeld? Of het rastervormige stratenplan een duivelse uitvinding?

   Nee, wij hebben ervoor geleerd en daarom maken wij dingen onbegrijpelijk complex en duur en daarmee legitimeren wij ons.

   Alle autorijdende werknemers van Papendorp, toon dat u deze verspillende betutteling niet langer pikt! U heeft ook recht op een eigen wil en recht op de kortste weg tussen A en B.

   DE BUS- EN TAXISLUIS IS OOK VOOR JULLIE!

   (Wij gebruiken hem al.)

 2. Marco Knol

  Van hetzelfde laken een pak is natuurlijk het idiote idee om hier en daar een “knip” te maken in de binnenring zodat als je van Kanaleneiland naar Zuilen wil je om moet rijden via de snelweg. Wat dat betreft is bezuinigingen bedenken in Utrecht niet zo moeilijk denk ik wel eens.

 3. Marco Knol

  Overigens, als je in De Meern c.q. Leidsche Rijn zuid moet zijn is de kortste route via de Graadt van Roggenweg. Met de fly-over wordt de doorstroming op die route al fors verbeterd (zegt men; ik moet het nog zien) dus dan vraag ik me af wat de route langs de van Zijstweg überhaupt voor zin heeft.
  Wat betreft die aftakking van de sneltram op het 5-mei plein; daar moeten vast nog ergens plannen van in een la liggen want ik weet zeker dat dit destijds (jaren 90) aan de orde is gekomen tijdens discussies over sneltram en Leidsche Rijn.

 4. Jan-Kees Verschuure

  Op zich is een busroute via de Van Zijstweg wel te billijken om verkeersbelasting te spreiden, hoewel ik het ook een goed argument vindt de huidige Vleutensebusbaan maximaal te gebruiken. Opmerkelijk is wel dat voor vertramming juist deze twee tracés in aanmerking komen, terwijl voor massavervoer het nabijliggende spoor prima voorzien is met 3 stations in Leidsche Rijn,

Reageer