Corio en het trappenraadsel, deel zoveel

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Hierna de antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de SP inzake de rol van Corio bij de besluitvorming over de Rabobrug. Ooit zal men met Corio tot een vergelijk moeten komen (want de ontwikkelovereenkomst uit 2007 voorziet in ongewijzigde loopstromen), maar men schuift die hete aardappel voorlopig even voor zich uit. Toezeggen dat men zich er hard voor zal maken doet men niet. Eerst maar eens die hoognodige oost-westverbinding zien te bouwen. In de contracten tussen Hoog Catharijne en gemeente wordt gesproken van een oostelijke ontsluiting van het OV-terminal die alleen via Stationsplein Oost mag lopen. Over een zuidelijke ontsluiting, wat de Rabobrug eigenlijk is, zegt het contract niets. Misschien een mooie opening voor een fijne onderhandeling. Tijd voor een petitie, SP?

[quote:]

Op 6 december verscheen op de website De Nieuwe Utrechter een artikel waarin naar voren kwam dat de raad niet volledig op de hoogte is gebracht over de rol die Corio speelt bij de besluitvorming omtrent de bouw van de Rabobrug. Corio, als eigenaar van winkelcentrum Hoog Catharijne, wil een Rabobrug zonder trappen, om te voorkomen dat perrons op een andere wijze toegankelijk worden dan via de winkelroutes door Hoog Catharijne. De Rabobank, die de bouw van de brug meefinanciert, wil wel trappen naar de perrons, zodat deze beter toegankelijk zijn voor het personeel. In de huidige situatie is de bouw van de trappen op de lange baan geschoven.

De SP heeft de volgende vragen:
1. Welke rol heeft Corio bij de besluitvorming omtrent de bouw van de Rabobrug?
Corio is partner van de Gemeente in de herontwikkeling van het stationsgebied. In de contracten die Corio en de Gemeente Utrecht hebben gesloten is afgesproken dat beide partijen elkaars plannen beoordelen. Het gaat hierbij vooral om de toets of de ontworpen niet strijdig zijn met de afgesloten overeenkomsten. Het Voorlopig Ontwerp van de Rabobrug is door Corio getoetst. Daarnaast is het bestuursvoorstel over vaststelling van het VO Rabobrug in het APS-overleg besproken waarvan Corio lid is.
2. Op welke wijze (mondeling of schriftelijk) en wanneer heeft Corio aan de gemeente kenbaar gemaakt tegen de bouw van trappen naar de perrons te zijn en welke bezwaren zijn daarbij geuit?
Corio heeft in juni 2010 schriftelijk aangegeven dat zij van mening is dat het ontwerp met trappen strijdig is met de Bilaterale Ontwikkelovereenkomst OVT/Radboud. In die overeenkomst hebben Corio en Gemeente Utrecht, met name in artikel 59.2.c, garanties vastgelegd met betrekking tot de loopstromen tussen HC en de nieuwe OVT, ter compensatie van de oude loopstromen tussen HC en het station, die Corio met het aangaan van dezelfde overeenkomst opgaf. Concreet betekent dit dat een RABO-brug met trappen mogelijk strijdig is met de gemaakte afspraken.
3. Waarom is de raad niet geinformeerd over de rol van Corio bij de besluitvorming over de trappen, toen dat aan de orde was einde 2010? (commissiebrief 10.070347 van 14 december 2010 en bespreking daarvan in de commissie Stad en Ruimte 8 februari 2011)
In het Programma van Eisen van de brug is niet opgenomen dat er trappen aan de brug moeten komen. Wel is aangegeven dat het ontwerp plaatsing van trappen niet onmogelijk moet maken. Pas tijdens het maken van het VO is door diverse partijen de wens geuit om trappen direct op te nemen in het ontwerp. Dit betekent dat er eerst een aantal technische en financiele knelpunten en onzekerheden onderzocht en opgelost moeten worden. Hierbij gaat het om het uitzoeken of er naast trappen ook liften aangebracht kunnen worden, hoe eventuele tolpoortjes opgenomen kunnen worden en de exacte ligging van de perrons. Omdat trappen pas op een nader te bepalen moment aangebracht kunnen worden is de discussie met Corio prematuur en daarom niet genoemd.
4. Heeft Corio consequenties verbonden aan het daadwerkelijk bouwen van trappen naar de perrons en zo ja, welke?
Door Corio zijn vooralsnog geen consequenties verbonden aan het daadwerklijk bouwen van trappen, behalve dan dat zij heeft aangegeven van mening te zijn dat het ontwerp met trappen strijdig is met de BOO OVT/Radboud.
5. Wat is de mening van het college over de handelwijze en de bezwaren van Corio?
De handelswijze van Corio vloeit logischerwijze voort uit de BOO OVT/Radboud, waarin gemeente en Corio afspraken hebben vastgelegd over de loopstromen tussen HC en het station.
6. Neemt het college afstand van het standpunt van Corio en garandeert het college dat zodra de definitieve locaties van de perrons bekend zijn, de trappen daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden?
Door B&W is besloten de brug conform het oorspronkelijke programma te realiseren en te zijner tijd te bezien wanneer alsnog trappen aangebracht kunnen worden. Hierover zullen wij mettertijd in overleg gaan met betrokken partijen. Gegeven de contractuele relatie die de gemeente met Corio heeft, zal Corio zeker in dat overleg betrokken worden. Het college heeft de aanleg van de brug niet willen laten wachten op de uitkomst van het DSSU. De Rabobrug brengt een nieuwe Oost-West verbinding voor fietsers en voetgangers tussen de Croeselaan en de Mariaplaats. Er gaan veel fietsers door het stationsgebied, met name de route over het Smakkelaarsveld – Vredenburg is erg druk met op dit moment 22.000 fietsers in beide richtingen per dag. De Vredenburgknoop is een hectisch knooppunt in deze route welke na openen van de Rabobrug zal worden ontlast. De route over de Rabobrug moet een veel gebruikte oost-west verbinding gaan worden waardoor de fiets- voetgangersontsluiting van de binnenstad zal verbeteren.

In het genoemde artikel 59.2.c uit de ontwikkelovereenkomst vinden we de volgende tekst (mogelijk wijkt deze af van de finale versie van de overeenkomst, we hebben slechts het ‘concept’):

De realisatie, oplevering en – voor de duur van de Erfpachtrechten Radboud c.a. en het Erfpachtrecht SOV Platform – instandhouding van een gelijkvloerse ontsluiting van de OV-T op het SO. Deze ontsluiting dient vanaf de datum van oplevering van het SOV Platform de enige van de OV-T aan de Oostzijde van de OV- T. Daarnaast zijn nog een tweetal aanvullende ontsluitingen aan de Oostzijde voorzien, te weten de ontsluitingen aan de Oostzijde van de OV-T voor de twee (2) fietsenstallingen.

SO = Stationsplein Oost, SOV = Stationsplein Oost Vastgoed

Het staat er klip en klaar: de gemeente heeft willens en wetens ingestemd met een enkelvoudige oostelijke ontsluiting van de OV-terminal ter plaatse van het Stationsplein Oost. Enige uitzondering daarop vormen de fietsenstallingen. Het contract zegt echter niets over een zuidelijke ontsluiting, wat de Rabobrug feitelijk is.

Reageer