Daalse Plein goede kant op

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Weer een bericht over een plein in het stationsgebied. Ditmaal het Daalse Plein. Voor de mensen die vanaf het station binnendoor steken naar Pijlsweerd welbekend. Het ligt ingeklemd tussen een aantal gebouwen waarin momenteel Movares kantoor houdt. De eigenaar wil de boel renoveren en heeft daarvoor op 11 en 25 oktober bij de Welstandscommissie een uiteenzetting gegeven.
Na de klik de bevindingen van de commissie. Helaas is er niet goed uit op te maken of dit lelijke spiegelpaleis nu een echte sprong de goede kant op maakt: geen plaatjes beschikbaar. Kijkend naar wat het nu is kan het haast niet anders. Uit de beschrijving maken we op dat het gebouw helder glas krijgt. Dat scheelt een slok op een borrel. Het plein zelf, met met het fietspad er dwars over, zal door de gemeente onder handen worden genomen. Hamvraag: wordt het ook duurzaam?

[Citaat uit de notulen van 11 oktober jl]

Daalse Plein – Schetsontwerp renovatie kantoorgebouw

Daalse Plein (O)
Schetsontwerp renovatie kantoorgebouw
Aanvraag: Deka Immobilien
Ontwerp: OPL Architecten
Status: collegiaal overleg
Architect Luger zet uiteen dat er specifieke randvoorwaarden zijn geformuleerd voor de renovatie. De opgave is het gebouw te verduurzamen en geschikt te maken voor meerdere gebruikers, de relatie van binnen- en buitenwereld te versterken en de gedateerde blauwe accenten weg te nemen. Het is een alzijdig gebouw, dat bestaat uit gemetselde volumes met glazen tussenleden. De structuur en ruimtelijke setting functioneren goed, maar verhoogde plinten aan het Daalse Plein en de Knipstraat, de entrees die verscholen liggen onder glazen elementen, de fietsverbinding onder het gebouw door en de spiegelende beglazing maken het gebouw afstandelijk. Door een schaalconflict tussen het gebouw en het voorplein functioneert het plein daarbij niet als aantrekkelijke verblijfsruimte. Voorgesteld wordt de relatie met de omgeving te versterken door de entrees te vergroten en duidelijker te markeren. De entreehal wordt verhoogd en de gevelpui biedt zicht op het interieur. De gemetselde penanten worden tot de grond doorgetrokken en bekleed met natuursteen. Glazen elementen worden voorzien van helder glas en krijgen een duidelijke dakbeeindiging door een overstekconstructie. Om kolommen te camoufleren wordt plaatselijk colorbel toegepast. De ambitie is voor het openbare plein met de fietsverbinding in overleg met de gemeente een herinrichtingsplan te maken.

Conclusie
De commissie deelt de wens het gebouw om te vormen van een introvert tot een communicatief object aan het plein. Hiervoor zijn zinvolle ingrepen voorgesteld, met name de wijziging van spiegelend in helder glas en de verduidelijking van entrees. Risico hierbij is de toepassing van colorbel: dit kan de gevel een doodse aanblik geven. Geadviseerd wordt een alternatieve materiaaltoepassing te bestuderen. In de zoektocht naar het creeren van een minder afstandelijk gebouw is naar de mening van de commissie de plastiek van de onderste bouwlagen verloren gegaan. De bestaande kolommen en het terugliggende onderste puideel geven de gevel plastiek en reliëf. Door de pui te verplaatsen neemt de plastiek af, waardoor het gebouw ongenaakbaarder wordt. Tevens doorbreekt deze wijziging de samenhang in onder- en bovenbouw en oogt een volledig glazen pui als een te lichte constructie voor de gemetselde massa. Handhaving van de positionering van de puien maakt het gebouw uitnodigend en houdt het in balans. De commissie steunt het initiatief om de inrichting van het plein in samenspraak met de eigenaar te verbeteren. De plandoorwerking wordt afgewacht.

[Uit de notulen van 25 oktober]

Er is een tussenvariant uitgewerkt, waarin de metselwerkpenanten zijn gehandhaafd en de blauwe tegels zijn vervangen door natuursteenvlakken in een gele tint. De bestaande blauwe plint is vervangen door gele natuursteen. In lijn met de verhoogde entree is de glaspui van de entreehal tussen de penanten tot vloerhoogte doorgetrokken. De voorkeur van de architect gaat uit naar een variant, waarin de metselwerkpenanten integraal door donkere natuursteen zijn vervangen.

Conclusie
De commissie spreekt haar voorkeur uit voor behoud van het metselwerk met gele natuurstenen elementen, om de samenhang tussen onder- en bovenbouw en de hechting van het gebouw aan het maaiveld te behouden. Er bestaat begrip voor het willen verhogen en visueel openen van de glazen onderbouw, met name bij de entreehal. Dit wordt voorgesteld in één glazen pui over twee verdiepingen, in het vlak van de gemetselde penanten. De plasticiteit van de huidige gevelsprong gaat hiermee verloren. In de uitwerking zal moeten worden aangetoond dat met deze keuzes toch voldoende kwaliteit ontstaat. Geadviseerd wordt de maatverdeling in de nieuwe puien op de horizontale gevelbelijning af te stemmen. De commissie wacht een totaalontwerp af, inclusief een voorstel voor de materialisatie van alle onderdelen dat moet leiden tot een verrijking van het gebouw.

Reageer