Stationsgebied in begroting 2012

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Na de klik de passages uit de programmabegroting 2012 over het stationsgebied die betrekking hebben op de plannen voor komend jaar. Onder ander de herontwikkeling van Lombokplein en omgeving gaat naar fase 2, samen met het Jaarbeurspleingebied.

Citaat:

Wat willen we bereiken?
Effectdoelstelling 7.1: Een economisch en optimaal benut en aantrekkelijk Stationsgebied.
Door de uitbreiding van vierkante meters winkels, voorzieningen en kantoren wordt werkgelegenheid toegevoegd. Daarnaast neemt door de uitbreiding van het vastgoed en de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte, de waarde van het vastgoed toe. De afzetmogelijkheden voor de marktpartijen zijn door de combinatie van bovenstaande factoren gunstig. Als gevolg hiervan nemen de jaarlijkse inkomsten voor de gemeente toe door een stijging van de ozb-opbrengsten.
In de eindsituatie is de aantrekkelijkheid sterk verbeterd door sociaal veilige routes voor langzaam en snelverkeer (stadscorridor, de interwijkverbinding, RABO brug en HOV banen), een kwalitatief hoogwaardig ingericht openbaar gebied met aantrekkelijke pleinen (Jaarbeursplein, Stationspleinen, Vredenburgplein en Smakkelaarsveld), gebouwde stallingsvoorzieningen voor 33.000 fietsen, vermindering van autoasfalt ten gunste van groen en water (herstel Catharijnesingel en Leidsche Rijn), nieuwe woningen in het gebied en dekkende afspraken over gezamenlijk beheer.

Wat gaan we daarvoor doen?
Prestatiedoelstelling 7.1: Uitvoeren masterplan (inclusief jaarlijkse raadsbesluiten).
De prestaties bestaan uit vastgoedprojecten van private partijen en gemeente en infraprojecten. De programmatabel is te zien als een prestatie-indicator voor het vastgoedvolume. In 2012 zijn veel van de voorgenomen projecten in uitvoering. Daarnaast worden voor het Jaarbeursterrein en Lombokplein visies uitgewerkt. De laatste twee leiden tot afzonderlijke beleidsvoorstellen.

In uitvoering in 2012
Infrastructurele werken:
• HOV Verlengde Graadt van Roggenweg/tijd. eindhalte tram
• HOV Verlengde van Zijstweg (inclusief deel Mineurslaan)
• 2e Asselijnstraat
• herinrichting Vredenburg Noord
• Vredenburgknoop
• Sloop Catharijnebak
• Sloop parkeergarage

Gebouwen:
• Muziekpaleis (Gemeente Utrecht)
• Overbouwing Stationsstraat (Corio)
• OV-terminal (ProRail)
• Stadskantoor (NS Poort)
• Stationsplein west inclusief fietsenstalling

Overige projecten:
• Tijdelijke tramhalte
• Tijdelijke parkeergarage
• Tijdelijke fietsenstalling
• Tijdelijke maatregelen Vredenburgknoop
• Toegankelijkheidsmaatregelen

Opleveringen 2012:
• Tijdelijke fietsenstalling Smakkelaarsveld
• Woonwinkel gebouw De Vredenburg

Prestatiedoelstelling 7.11: Uitvoeren Masterplan
De optimalisatietaakstelling grondexploitatie Stationgebied is afgenomen van 29,87 miljoen euro tot 6,27 miljoen euro (stand Bestuursrapportage 2011). Daarnaast moeten de benodigde plankosten van 2013 tot en met 2016 nog worden ingepast. Voor de invulling van beide taakstellingen verwijzen wij naar het hoofdstuk Actualisatie Financieel Beeld. Het uitgangspunt is dat over de gehele looptijd de grondexploitatie op nul moet sluiten.
De cijfers in de financiële tabel zijn gebaseerd op de grondexploitatie die onderdeel uitmaakt van de door u in juni vastgestelde voorjaarsnota, inclusief Bestuursrapportage Stationsgebied 2011. De inschattingen in de bestuursrapportage zijn gebaseerd op planningsinzichten van begin 2011. De ervaring leert dat er forse verschuivingen in zowel de baten als lasten kunnen optreden gedurende het jaar.

Het in totaal aan verwachte kosten van 50,484 miljoen euro in 2012 heeft voor een groot deel betrekking op de in uitvoering genomen infrastructurele projecten:
• kosten bouw- en woonrijpmaken (29,397 miljoen euro) voor de Vredenburgknoop,
• sloop Catharijnebak,
• sloop parkeergarage Jaarbeursplein,
• herinrichting Vredenburg Noord,
• aanleg 2e Asselijnstraat,
• realisatie RABObrug,
• aanleg HOV Verlengde Graadt van Roggenweg / tijdelijke eindhalte tram en
• aanleg HOV Verlengde van Zijstweg (inclusief deel Mineurslaan).
Hiermee samenhangende plan- en VAT-kosten (11,633 miljoen euro), rentekosten (1,6 miljoen euro), sloopkosten (1,674 miljoen euro) en overige kosten (4,873 miljoen euro).

De in 2012 totaal verwachte baten van 49,525 miljoen euro omvat de volgende bijdragen:
• Prorail, NS en Stedin (10,794 miljoen euro) voor de fietsenstallingen en stijgpunten onder het Stationsplein West.
• BRU en Rabobank (3,888 miljoen euro) voor de ontwikkeling van de fietsbrug.
• Rentebaten van 3,5 miljoen euro.
• Het restant van 31,343 miljoen euro betreft de saldomutatie onderhanden werk, dat wordt gebruikt voor het
activeren van het saldo van de jaarlijkse baten en lasten naar de balansrekening onderhanden werk. Doordat er meer uitgaven dan inkomsten zijn geraamd zal er een onttrekking plaatsvinden. Bij de afsluiting van de grondexploitatie in 2018 wordt het saldo als resultaat verantwoord.

Hier vindt men het volledige hoofdstuk met de financiële tabellen.

Reageer