Toegankelijkheid

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Na de klik de toezeggingen die wethouder stationsgebied Everhardt heeft gedaan om de toegankelijkheid van het stationsgebied tijdens de werkzaamheden te waarborgen.

Geachte commissieleden,
In de commissievergadering 17 mei 2011 heb ik – als wethouder Stationsgebied – drie toezeggingen aan u gedaan over de toegankelijkheid van het Stationsgebied. In deze brief ga ik op deze toezeggingen in.

1. Onderzoek naar verbetering van de toegankelijkheid

Parkeerplaatsen voor mensen met een beperking aan de oostkant Stationsgebied
Wij hebben op de kop van de Kiss & Ride aan het Stationsplein, dichtbij de oversteek naar de reizigerslift, ruimte vrij gemaakt voor twee parkeerplaatsen bestemd voor mensen met een beperking. Men kan daar maximaal één uur parkeren. Dit is gratis voor mensen met een Europese gehandicaptenparkeerkaart De parkeerplaatsen worden rond 1 juli 2011 gerealiseerd.

Werken met een algemeen telefoonnummer
Het telefoonnummer 030-286 9650 is het centrale meldpunt voor vragen, klachten en opmerkingen voor alle gebruikers in het Stationsgebied. Dit nummer is tijdens kantoortijden bereikbaar1. Wanneer er buiten werktijden gewerkt wordt, wordt de directe omgeving hierover geïnformeerd en wordt een nummer van de aannemer vermeld. In en bij de liften hangen storingsnummers die 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar zijn. Mensen met een functiebeperking die een reis met de trein maken, kunnen daarnaast nog dagelijks van 05.00 – 02.00 uur bellen met 030-2357823 voor vragen en hulp.
Daarnaast onderzoeken we, samen met de partners, naar de mogelijkheid voor één centraal nummer dat continue bereikbaar is. Daar kom ik in het najaar op terug.

Stewards
U heeft het idee geopperd om tot uitbreiding te komen van het werkveld van de stewards van de NS. Nu werken zij alleen op het station. Wij bespreken met NS de mogelijkheden om deze service voor gebruikers van een groter deel van het Stationsgebied te leveren, in het bijzonder voor mensen met een beperking. Ik kan hier in het najaar meer duidelijkheid over geven.
Nieuwe halteplaats voor regiotaxi op busstation zuid ProRail heeft inmiddels een nieuwe halteplaats voor de regiotaxi gerealiseerd. Deze bevindt zich op het busstation zuid nabij de bestaande reizigerslift. Het Bestuur Regio Utrecht is als concessieverlener voor regiotaxivervoer verantwoordelijk voor de ingebruikname van de halteplaats en verzorgt de communicatie met de taxivervoerders en de gebruikers. Het Bestuur Regio Utrecht heeft aangegeven de nieuwe halteplaats rond 1 juli in gebruik te zullen nemen.

2. Looproutes door Stationsgebied voor mensen met een beperking
In overleg met onder andere Solgu en Cliëntenbelang Utrecht is een aantal bestemmingen bepaald in het Stationsgebied. Op basis daarvan zijn looproutes opgesteld. Zie hiervoor bijgevoegde kaart. De looproutes hebben een oost-west oriëntatie en zijn geschikt voor het doorkruisen van en het bereiken van bestemmingen in het gebied (zoals bussen, taxi’s, fietsenstallingen, winkels, kantoren, woningen) en met aansluiting op looproutes in de oude stad. Ze zijn zo goed mogelijk toegankelijk en logisch, waarbij de richtlijnen uit “Voetpaden voor Iedereen” de leidraad zijn. Op 21 juni is er “proef gelopen” en de routes worden met grote regelmaat geschouwd en waar nodig verbeterd. Bij deze schouwen zal POS de kennis en kunde van Cliëntenbelang Utrecht aanwenden om scherp en kritisch het resultaat te bekijken.

Alle gebruikers en zeker mensen met een beperking hebben baat bij continue routes. Het is evenwel niet te vermijden dat routes in de komende jaren veranderen door bouwactiviteiten binnen het Stationsgebied. Zo zal de noordelijke verbinding via Smakkelaarsveld – Vredenburg-Noord verschillende malen verplaatst worden in verband met werkzaamheden aan de Vredenburgknoop en de herinrichting van Vredenburg-Noord. De zuidelijke route via Mariaplaats zal beïnvloed worden door de verlegging van kabels en leidingen ter hoogte van het Moreelsepark en de sloopwerkzaamheden aan de Mariaplaatsbak-noord. Wij zullen op onze website www.cu2030.nl de toegankelijke routes bekendmaken en ook wijzigingen daarop tijdig aangeven. Ook zullen wij wijzigingen tijdig doorgeven aan de belangenorganisaties in de stad zoals SOLGU en COSBO.

3. Aansluiting van de fietslijnen op de binnenstad en het Stationsgebied
De fietsverbindingen binnen het Stationsgebied dienen – net als de looproutes – goed toegankelijk te zijn en logisch. Ook hier geldt dat deze onderhevig zijn aan invloeden van bouwactiviteiten. Waar mogelijk worden knelpunten al vooruitlopend op de eindsituatie aangepakt en opgelost. Zo zal binnenkort als langgekoesterde wens van velen de fietsverbinding verbeterd worden tussen het Stationsplein en de Mariaplaats. De ontwerpen hiervoor zijn nagenoeg afgerond, de financiering is gevonden en de plannen worden binnenkort met onder andere de Wijkraad Binnenstad, de Klankbordgroep Mariaplaats en de Fietsersbond besproken.

Tenslotte
Tenslotte bericht ik u dat de Projectorganisatie Stationsgebied met ProRail en een aantal belangenorganisaties zoals COSBO, SOLGU en Fietsersbond 1 x per 2 maanden een overleg starten waarin alle tijdelijke (verkeers)maatregelen inclusief wijzigingen en planning worden besproken en afgestemd.

Reageer