Nachtelijk werk

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Hier volgt de tekst van de brief die door college aan de Raadscommissie S&R is gestuurd over nachtelijk werk aan OV-terminal en stadskantoor. Ook al loopt het verzoek tot 2014, de gemeente geeft vooralsnog vrijstelling tot 1 januari 2012. In oktober wordt de regeling met de aannemer geëvalueerd. Volledige tekst na de klik.

Op 17 mei jl. hebben wij besloten de door de Bouwcombinatie SKU gevraagde ontheffing op basis van artikel 4.10 van de Utrechtse Bouwverordening voor nachtelijke werkzaamheden aan het stadskantoor en OV-Terminal onder voorwaarden te verlenen tot 1 januari 2012. Eveneens hebben wij besloten op basis van artikel 4.1 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening ontheffing te verlenen voor het mogelijk veroorzaken van geluidshinder.

Gezien de recente bespreking van dit thema met u en het bijzondere karakter van de ontheffing informeren wij u bij deze over ons besluit.

Verzoek

Op 29 maart 2011 heeft Bouwcombinatie SKU een ontheffing gevraagd van de Utrechtse Bouwverordening voor het werken buiten normale werktijden voor de bouw van het Stadskantoor. Het verzoek betreft het werken:
a. week 22 in 2011 t/m week 32 in 2011: 06.00 t/m 22.00 uur op werkdagen (maandag t/m zaterdag)
b. week 33 in 2011 t/m week 34 in 2011: 00.00 t/m 23.00 uur op werkdagen
c. week 35 in 2011 t/m week 48 in 2011: 00.00 t/m 23.00 uur op alle dagen (incl. zondag)
d. week 49 in 2011 t/m week 09 in 2013: 00.00 t/m 23.00 uur op werkdagen
e. week 10 in 2013 t/m week 03 in 2014: 06.00 t/m 22.00 uur op werkdagen.

Regelgeving en beleid

In de Bouwverordening is bepaald dat wij het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder voor de omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken kunnen verbieden. Verder kunnen wij voorschrijven dat een krachtwerktuig gedurende bepaalde delen van een etmaal niet mag worden gebruikt. Deze bepaling is uitgewerkt in de Handhaafinstructie “Bouwhinder” waarin de grenswaarden worden weergegeven in welke omstandigheden sprake is van ernstige hinder.

De uitgangspunten van dit beleid zijn:

  • Dat bouwwerkzaamheden plaatsvinden tijdens de gebruikelijke daguren;
  • In de nachtelijke uren geen heiwerkzaamheden worden uitgevoerd;
  • De veroorzaker dient de hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken;
  • Afwijken van de uitgangspunten wordt alleen toegestaan op basis van een deugdelijke onderbouwing en als uniek voor die situatie en locatie aangewezen.

Het beleid is slechts gericht op het voorkomen van hinder voor de woonomgeving en niet voor andere gebruikssoorten (zoals scholen en ziekenhuizen).

In het beleid is een definitie opgenomen van dagperiode (07.00-19.00 uur) en avondperiode (19.00-23.00 uur) en nachtperiode (23.00-07.00 uur). Werken mag in principe alleen tijdens de dagperiode. Verder zijn er grenswaarden voor geluid opgenomen tijdens de dag-, avond- en nachtperiode.

Op basis van artikel 4.1. van de APV is het verboden om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidshinder wordt veroorzaakt. In lid 2 van dit artikel is het mogelijk hiervoor ontheffing te verlenen.

Besluit

Zoals gezegd hebben wij besloten de gevraagde ontheffingen te verlenen. De te verwachte hinder zal zeer beperkt zijn. Naar het oordeel van de aannemer zullen de geluidsnormen uit de handhaafinstructie Bouwhinder niet worden overschreden. Er kan dan niet gesproken worden over geluidshinder.

De aannemer is voornemens om de 3 kernen van het gebouw te realiseren door middel van glijbekisting. Deze manier van bouwen vereist technisch een doorlopend proces dat niet onderbroken kan en mag worden. Door de omvang van de kernen dient er ook ’s nachts doorgewerkt te worden aan dit proces. Het maken van de glijbekisting zelf zal gedurende de reguliere werktijden worden gerealiseerd. In de avond en nachtelijke uren zal het alleen gaan om de aanvoer van beton, circa 2 transporten per uur. Door dit geringe aantal zal de extra hinder marginaal zijn. Bovendien zal de verlichting zo worden afgesteld dat deze alleen op de werkvloer schijnt.

Het Utrechtse Stationsgebied is als project uniek te noemen. Het gaat hier om meest complexe en omvangrijkste binnenstedelijke herstructurering van Nederland. De werkzaamheden vinden plaats op het grootste openbaar vervoer knooppunt van Nederland (70 miljoen reizigers per jaar) en het drukste winkelcentrum van Nederland. Bovenop het nieuwe station bouwt NS Poort het nieuwe stadskantoor van de Gemeente Utrecht, met daarin ruimte voor alle publieksbalies en ruim 3.000 ambtenaren. Er zijn onvermijdbare planningsafhankelijkheden tussen de projecten. Spoor, tram, en bus moeten te allen tijden kunnen blijven functioneren, waarbij naast veiligheid ook tijdschema’s van groot belang zijn.

De stad kan zich niet permitteren dat de “winkel tijdens de verbouwing” sluit.

Op diverse plekken aan zowel de oost- als westkant wordt inmiddels hard gewerkt. Beide projecten OV-terminal en Stadskantoor hebben directe planningsafhankelijkheden, zijn aan elkaar verbonden en hebben te maken met een dagelijkse stroom van 200.000 reizigers, die veilig en adequaat moeten kunnen reizen. Overdag moet er immers voldoende ruimte voor de reizigers zijn en mag hun veiligheid nooit in het geding komen. Daarnaast kunnen er technische redenen zijn om continue te werken.

Om die reden zal er in beide projecten in principe ook ’s nachts gewerkt moeten worden.

Daarnaast spelen ook voortgang van het project en economische belangen van de gemeente bij tijdige oplevering een rol. Om het project tijdig te kunnen opleveren, hetgeen om verschillende redenen belangrijk is, dient het werk in het hoogste tempo te worden uitgevoerd.

Omdat het verzoek zich uitstrekt tot in 2014, hebben wij besloten dat de periode van na 1 januari 2012 beoordeeld zal worden naar aanleiding van de ervaringen die zijn opgedaan in de periode tot 1 januari 2012. In oktober 2011 wordt samen met de aannemer bezien hoe het proces verloopt en wat de verdere mogelijkheden zijn.

Ook kan dan nader bezien worden wanneer de werkzaamheden aan de OV-Terminal plaatsvinden. Deze werkzaamheden zullen voornamelijk in de nachtelijke uren plaatsvinden vanwege het vervoer over het spoor. De nachtelijke werkzaamheden van het stadskantoor kunnen gekoppeld worden aan deze werkzaamheden. Immers wanneer er al (over)last plaatsvindt van werkzaamheden aan de OV-Terminal is extra werkzaamheden aan het stadskantoor minder bezwaarlijk.

Tenslotte zullen bewoners en andere partijen in het gebied regelmatig worden geïnformeerd over de werkzaamheden van ProRail, de gemeente en de private partijen in het gebied. Hiervoor is een communicatieplan opgesteld.

Reageer