Tijdelijk busstation west

In Nieuws door HB5 Reacties

Vanavond is er in het infocentrum een avond over de inrichting en ontsluiting van een tijdelijk busstation aan de westzijde, achter het Beatrixgebouw. Daarvoor moet een weg versneld worden aangelegd tussen Croeselaan en Mineurslaan, de zogenaamde 2e Asselijnstraat. De reden daarvoor is dat de definitieve ontsluitingsweg, de Verlengde Van Zijstweg is vertraagd door een onwelwillige grondgebruiker. Het betreft een buitenlandse onroerendgoed-exploitant, die het van NS heeft gehuurd en niet reageert op oproepen van de gemeente. Een slepende onteigeningsprocedure lijkt onafwendbaar.
We geven na de klik de volledige tekst van de uitnodiging.
Als er BU-lezers zijn die er naar toe gaan en verslag willen uitbrengen, we horen het graag.

De bouw van de nieuwe OV-terminal is gestart. Over zo’n vijf jaar komen hier treinen, trams en bussen onder één dak. Voordat het zover is komt er in 2012 eerst een tijdelijk busstation, achter het Beatrixgebouw. Het plan is om het busverkeer dan te ontsluiten via de Mineurslaan en de nieuwe aan te leggen 2e Asselijnstraat, bij u in de buurt. Hierover neemt het college van b en w deze maand een besluit. In deze brief leest u meer over de aanleg van deze nieuwe weg en de informatieavond over dit onderwerp.

Tijdelijk busstation
Tijdens de bouw van de OV-terminal blijft het station voor alle reizigers en vervoersmiddelen functioneren. Tegelijkertijd wordt ruimte gemaakt voor de bouw. Hiervoor is het nodig dat de huidige plekken voor de stads- en streekbussen aan zowel de oost- als westkant van het station verplaatst worden naar een nieuw, tijdelijk busstation. Deze komt achter het Beatrixgebouw en de Knoopkazerne te liggen en is rond het einde van 2012 klaar. Bekijk het kaartje op de achterzijde van deze brief voor de precieze locatie (nummer 1).

2e Asselijnstraat en Mineurslaan
Het tijdelijke busstation dat eind 2012 klaar is, wordt straks ontsloten door twee busbanen: de 2e Asselijnstraat (2) en de Mineurslaan (3). De Mineurslaan wordt tijdelijk heringericht en de 2e Asselijnstraat wordt parallel aan de Asselijnstraat aangelegd. Naast bussen, maakt ook het bouwverkeer voor de OV-terminal tijdelijk gebruik van de 2e Asselijnstraat. In de definitieve situatie zal, in plaats van de 2e Asselijnstraat, de Verlengde Van Zijstweg (4) gebruikt worden als ontsluitingsweg van en naar het busstation. De Verlengde van Zijstweg is eind 2012 helaas nog niet in eigendom van de gemeente en kan daarom nog niet direct worden gebruikt.

Gevolgen voor u
De 2e Asselijnstraat wordt, als het college groen licht geeft, in 2012 aangelegd. De weg ligt parallel aan de Asselijnstraat, achter de bomenrij. Als gevolg van de aanleg van de 2e Asselijnstraat moet één woonboot, gelegen in de Kruisvaart ter hoogte van de Reviuskade 1, worden verplaatst.

Infoavond
Meer gedetailleerde informatie over de aanleg van de weg en de precieze gevolgen voor de omwonenden, staat vanaf het moment dat het college het plan heeft behandeld, op de website cu2030.nl. Om u een beter beeld te geven van de plannen en u gelegenheid te geven al uw vragen te stellen, nodigen we u daarnaast uit op een infoavond bij het Infocentrum Stationsgebied. U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur in ons Infocentrum op donderdag 31 maart. Het programma is als volgt: 19.00 uur: Inloop 19.30 uur: Presentatie plannen 20:00 uur: Vragen en opmerkingen.

Dit schreven we 21 februari over de onteigening:

Ook maakt de gemeente bekend een grondonteigening voor te bereiden. Voor zover we weten is dat de eerste keer dat tot dit wapen wordt gewend om stationsgebiedplannen voor elkaar te krijgen. Het gaat om een parkeerterrein vlakbij Mineurslaan 20 (TNT gebouw), bij elkaar 1200 m2. De Van Zijstweg wordt daar doorgetrokken in verband met aanleg van een HOV-baan. De bussen steken dan de Croeselaan over en gaan achter de Rabobank langs, naar de nieuwe busterminal-west in de OV-terminal. Maar om dat te kunnen moet er dus eerst dat lapje grond worden aangekocht.

Als we de notulen van de gemeenteraad van 20 januari jl goed begrijpen, is dat stuk grond door NS in erfpacht gegeven aan een buitenlandse onroerendgoed-exploitant die niet op signalen van de gemeente reageert. In de Raad is bij enkele partijen weerzin tegen de inzet van het zware middel van onteigening. Nu is dus besloten tot ‘tervisielegging van het onteigeningsvoornemen’ van de gemeente. De unterlagen liggen in de Neudeflat en bij Stadsontwikkeling aan de Ravellaan.

Reacties

 1. A. Hoekstra

  Je schrijft dat de 2e Asselijnstraat een tijdelijke weg is. Dit is volgens cu2030 niet het geval; hier is het volgende te lezen:

  “Het plan om deze weg aan te leggen is onderdeel van de ontsluiting van de te ontwikkelen woonwijk op het voormalige EKP-terrein en het kantoorgebouw, waarin momenteel TNT is gehuisvest. De 2e Asselijnstraat wordt nu versneld aangelegd, vanaf het voorjaar van 2012. De weg wordt in eerste instantie gebruikt voor de ontsluiting van TNT, het tijdelijke busstation en het bouwverkeer.”

 2. Moniek van der Sanden (Cu2030)

  Het klopt inderdaad dat de weg niet tijdelijk is. In eerste instantie wordt de weg voornamelijk gebruikt voor bus- en bouwverkeer. Zodra de Verlengde Van Zijstweg in eigendom van de gemeente is, verhuist het busverkeer naar deze weg en wordt de 2e Asselijnstraat voornamelijk voor bouwverkeer gebruikt. Nadat de werkzaamheden voor de OV-terminal zijn afgerond wordt de weg omgebouwd tot een ontsluitingsweg voor de toekomstige woonwijk (Kruisvaartkwartier) en voor TNT.

 3. Marco Knol

  Zit TNT daar dan nog? Vroeger hadden ze daar een expeditieknooppunt aan het spoor en sorteercentrum. Tegenwoordig gaat alles over de weg en zit het sorteercentrum in Nieuwegein. Veel kan er niet meer zitten zou ik denken.

  Ik ben trouwens wel benieuwd naar die erfpachtovereenkomst. Wanneer is ie uitgegeven en voor hoelang?

  Tot slot moet men in de politiek eens ophouden met die weerzin tegen onteigening. Zo nu en dan is dat gewoon nodig. Als er een snelweg aangelegd moet worden doen ze er ook nooit moeilijk over.

 4. Rob (Asselijnstraat)

  Als bewoner van de Asselijnstraat heb ik gisteren de informatiebijeenkomst bezocht. Dat tijdelijk busverkeer op de 2e Asselijnstraat gaat inhouden dat er 160 bussen per uur (in de spits) door/langs onze woonwijk gaan rijden. De wijk wordt daarmee dus onbereikbaar aangezien de Croeselaan nu al volledig vast staat in de spits.

Reageer