Begroting 2011

In Nieuws door HB2 Reacties

In de zojuist door het college gepresenteerde begroting voor 2011 staat een aparte paragraaf stationsgebied. We hebben hem er eventjes uitgelicht: Begroting Stationsgebied 2011. Je leest er ook over de voortgang van de projecten, in een aantal gevallen ook ‘herijking’ genoemd. Of het op de kop van de Jaarbeurs nog wat wordt, hangt af van het eventueel ‘hervatten van onderhandelingen’. Nog steeds onzeker dus. Over de plannen voor de Catharijneknoop (poortgebouw en overkluizing) konden we niets vinden, anders dan een uitgifteovereenkomst voor het poortgebouw.

Een paar quotes in verband met de projecten:

Planontwikkelingsfase (2011):
• Bibliotheek op het Smakkelaarsveld.
• Ontwikkelstrategie Sijpesteijnkwartier.
• Ondergrondse parkeergarage Jaarbeursplein.
• Herontwikkeling Leeuwensteijn kantoor (ING).
• Knooplocatie (Rijksgebouwendienst) in combinatie met Westflank-Zuid (kantoren: NS Poort).
• Westflank-Noord (woningen en kantoren; NS Poort).
• Stationsplein Oost en Nieuwe Stationsstraat in combinatie met vastgoedontwikkelingen Nieuwe Stationsstraat Noord en Zuidzijde.

Voorbereidingsfase (Planologische procedures op grond van de Wet ruimtelijke ordening):
• Megabioscoop, afhankelijk van de voortgang van deze projecten, mogelijkerwijze ook bestemmingsplanprocedures voor Kop Jaarbeurs projecten Holland Casino en Hotel annex woningen.
• Entreegebouw/parkeergarage.
• Stationsplein Oost (SPO) en vastgoedontwikkelingen SPO.
• Bibliotheek op het Smakkelaarsveld.

Overeenkomsten
In het Stationsgebied worden diversen gronden en panden verworven. Minnelijke verwerving is het uitgangspunt. Voor de vastgoedprojecten die private ontwikkelaars realiseren, worden intentie, ontwikkel- en projectovereenkomsten gesloten. Voor projecten op gemeentegrond, sluiten we uitgifteovereenkomsten. Of de hierna genoemde overeenkomsten worden aangegaan in 2011 is mede afhankelijk van de voortgang van de projecten en de met de desbetreffende marktpartijen te bereiken overeenstemming.
• Bilaterale intentieovereenkomst Jaarbeurspleingebouw (eindgebruiker/ontwikkelaar dient nog te worden geselecteerd).
• Bilaterale ontwikkelovereenkomst bebouwing (BOO) Nieuwe Stationsstraat Noordzijde (NS Poort).
• Tripartite ontwikkelovereenkomst Knoopkazerne (Rijksgebouwendienst) annex Westflank Zuid (NS Poort). Uitgangspunt voor deze planning is dat de intentieovereenkomst met genoemde partijen in het najaar van 2010 formeel kan worden bekrachtigd.
• Bilaterale ontwikkelovereenkomst (herontwikkeling) Leeuwensteijn (ING); ondertekening in 2011 – in combinatie met koopovereenkomst Cranenborch.
• Overeenkomst(en) bibliotheek inclusief woningen en parkeergarage (resultaat aanbestedingsprocedure).

De volgende herijkte projectovereenkomsten (inclusief erfpachtovereenkomsten), op basis van bijgestelde planinvullingen, zijn in 2009 ambtelijk afgerond, worden in 2010 herijkt en zullen in 2011 leiden tot bestuurlijke besluitvorming in combinatie met een Addendum BOO Jaarbeurs. Uitgangspunt is dat de afrondende onderhandelingen met Jaarbeurs en tenminste twee van de drie betreffende exploitanten kort na de zomervakantie 2010 kunnen worden hervat:
• Tripartite Projectovereenkomst (TPO) Megabioscoop.
• TPO Holland Casino (eventueel).
• TPO Hotel annex woningen.

Uitgifteovereenkomsten en notariële akten:
• Uitgifteovereenkomst Entreegebouw annex parkeergarage Catharijnesingel annex poortgebouw.
• Uitgifteovereenkomsten kop Jaarbeurs: megabioscoop, hotel annex woningen, eventueel Holland Casino (allen in combinatie met genoemde TPO’s).

In uitvoering
• Muziekpaleis (gemeente), inclusief expeditietunnel en Catharijnebak.
• Woonwinkelgebouw ‘De Vredenburg’.
• Stationsstraat (Corio): verbouwing van het Singelborchgebouw en overbouwing van de Stationsstraat plus realisatie van een meldkamer inclusief dienstencentrum en bijbehorende voorzieningen.
• OV-terminal (ProRail).
• Stadskantoor (NS Poort) (december 2010).
• Stationsplein west inclusief fietsenstalling, de uitbreiding van tijdelijke fietsenstallingen komt in 2011 tot uitvoering.

Reacties

 1. Jeroen

  In de gequote tekst noem je alleen de items van het hoofdstukje werkgelegenheid en economische potentie. In de hoofdstukken verderop staan andere interessante plannen voor de komende periode waaronder westpleintunnel, rabobrug, stadscorridor, smakkerlaarsveld en stationspleinen.

  Voor het eerst sinds jaren dat ik weer iets concreets over het casino en de bioscoop lees overigens.

  1. Auteur
   HB

   Dank voor je aanvulling, het is goed om te noemen. Het beste is om het document te openen en te bestuderen.

Reageer