Sloopvergunning Sijp onder loep

In door HB1 Reactie

Er is een kans dat de sloopvergunning Van Sijpesteijnkade niet aan de eisen voldoet en vernietigbaar is, omdat er een te lange periode zit tussen daadwerkelijke afgifte en moment van publicatie. Dit constateert bezwaarmaker Maarten Rigter in een artikel op de site Ontwikkelgroep Lombok Centraal. Maar welke juridische consequenties dat heeft, valt nu moeilijk te overzien.
De beweging tegen sloop van de Van Sijpesteijnkade begint procedureel op stoom te komen. Tot en met 30 april kan nog bezwaar worden ingediend. De dreiging van sloop is bepaald nog niet afgewend. Men is bereid een voorlopige voorziening te vragen als deze zomer sloop echt dreigt. Hierna citeren we uit het stuk van Rigter.

[begin quote Rigter:]De stand van zaken: Inmiddels blijkt er al een bezwaarschrift te zijn verstuurd door Guus Haest, namens de wijkleden van de Klankbordgroep Stationsgebied West. Bij deze zou ik Oud Utrecht en Heemschut, Cuyperstichting e.a. willen vragen ook een dergelijk bezwaarschrift te sturen. Het is onduidelijk of dit ontvankelijk is omdat het erop lijkt dat het per mail is verstuurd. Een bezwaarschrift moet per post worden bezorgd. De gemeente neemt bezwaarschriften per mail niet in behandeling. Inzage gehad in de sloopvergunning. Hierin was o.a. een zienswijze van Oud
Utrecht aanwezig van april 2009. Het gevaar van sloop is nog steeds reëel! In een brief van de gemeente d.d.27-10-2009 aangaande de motie Van Seijpestijnkade, is aangegeven dat de NS een stedenbouwkundige visie voor het gebied voor de zomer van 2010 aan het college zal
voorleggen. Met de NS is afgesproken dat zij – in afwachting van de stedenbouwkundige studies en voorkeursvariant, niet zullen slopen voor de zomer van 2010. Dit kan beteken dat er in de zomer van 2010 daadwerkelijk wordt gesloopt. Daarom is het indienen van bezwaarschriften van groot belang. In een telefonisch overleg dat ik gisteren had met Gerda Oskam, gaf zijn ook aan dat er op korte termijn bezwaarschriften moeten worden ingediend. Verder blijkt de gemeente een fout te hebben gemaakt aangaande de publicatie van de sloopvergunning. Deze is in ons Utrecht gepubliceerd d.d. 17 maart 2010, terwijl de sloopvergunning al dateert van 11
december 2009. Hierdoor is het niet mogelijk om binnen de wettelijke termijn van 6 weken, bezwaar te maken tegen deze vergunning. Dit houdt een juridische complicatie in. Het zou kunnen zijn dat de sloopvergunning vernietigbaar is. In ieder geval kunnen nu
bezwaarschriften worden ingediend t/m 30 april. Inmiddels heb ik een mij bekend advocaat geraadpleegd hierover, […], gespecialiseerd in bestuursrecht. We hebben o.a. gepraat over de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij een onmiddellijke sloopdreiging.
[einde quote]

Reacties

  1. Giordino

    Ik hoop dat er dan snel een aantal bezwaarschriften komen.
    Het lijkt er een beetje op dat de gemeente graag van her rijtje af wil zonder al te veel bemoeienis van de burger.
    Een andere reden zou ik niet zo snel kunnen bedenken dat ze zo lang gewacht hebben met het publiceren van de sloop vergunning.

Reageer