Woekeren met P's

In door HB1 Reactie

Eind maart heeft de Wijkraad Binnenstad het projectbureau POS geadviseerd over de tijdelijke inrichting van het Stationsplein met kiss&ride plekken en taxiplaatsen. Het gewoeker met de ruimte begint zich nu al op te breken, want de Wijkraad is nogal negatief over het totaal ontbreken van kortparkeerplekken, zowel in de tijdelijke als de definitieve situatie.

We quoten:
De Wijkraad Binnenstad is op 10 maart jl. door de POS geïnformeerd over de tijdelijke inrichting van de (nieuwe) Stationsstraat. Door de inzet van het taxiplatform naast het station als bouwterrein en sloop van een oprit is dit project actueel geworden. De Wijkraad is verbijsterd over het feit dat er geen kortparkeerplaatsen en slechts zes ‘kiss&ride’ plekken overblijven aan de oostkant van het station, op een nieuwe locatie ter hoogte van de voormalige tramhalte Moreelsepark. En onze verbijstering gold met name het feit dat dit niet alleen tijdens de bouwperiode het geval zal zijn, maar ook in de definitieve situatie! Ons inziens staat dit voornemen haaks op het -in het kader van het ALU nogmaals uitgesproken- streven van het gemeentebestuur om meer passagiers in het Openbaar Vervoer te krijgen.

Hoewel gezonde binnenstadsbewoners (en hun bezoekers) voldoende mogelijkheden hebben om het station te bereiken, is dit niet het geval voor ouderen en gehandicapten. En juist die ouderen zijn vaak op het OV aangewezen. Halen en brengen door familie of vrienden is dan vaak de enige mogelijkheid van voor- of natransport. Juist voor deze groep is dit essentieel om niet in een sociaal isolement terecht te komen. Voor een grote stad als Utrecht is ons inziens een aantal van zes plekken absoluut onvoldoende; zeker als rekening gehouden wordt met het feit dat het nodig kan zijn een oudere of gehandicapte door de toch al niet zo ‘mensvriendelijke’ omgeving van HC en station tot de trein te begeleiden. Dit kan al snel 10 à 15 minuten parkeertijd kosten, en dat maakt de aanwezigheid van kortparkeerplaatsen noodzakelijk. Wij vinden het verdwijnen van kiss&ride en kortparkeerplaatsen zeker in de definitieve situatie onacceptabel. Weliswaar komen er in de definitieve situatie aan de westzijde van het station meer mogelijkheden voor kiss&ride en kortparkeren, maar door de verkeersmaatregelen in het kader van het ALU zullen die vanaf de oostzijde van de stad alleen via grote omwegen bereikbaar zijn. Tijdens de bouw, wanneer het ruimtegebrek nu eenmaal groter is, zou men nog begrip kunnen hebben voor een beperking van het aantal plekken. Echter, ons ontgaat in dit geval de dwingende noodzaak. Het taxiplatform wordt ontruimd ten behoeve van bouwactiviteiten van Prorail (welke is ons niet duidelijk). Daarmee wordt in feite openbare ruimte opgeofferd aan activiteiten van een private partij. In dit geval brengt dat ernstige en langdurige hinder met zich mee voor de bewoners van de Binnenstad en waarschijnlijk ook de wijken ten Oosten daarvan. Ook dat vinden wij onacceptabel. Ook vrezen wij, door het gebrek aan ruimte (en dan met name voor de taxi’s) een toename van de overlast voor de bewoners van het Moreelsepark.

Gezien het bovenstaande adviseren wij u met klem (1) de inrichting van de nieuwe Stationsstraat opnieuw in het licht van bovenstaande argumenten te bezien, en (2) opnieuw met Prorail in onderhandeling te gaan om tot een beter oplossing te komen voor de tijdelijke situatie tijdens de bouw.

[einde quote]

Tja, het taxiplatform op gelijke hoogte met en vlak naast de stationshal, is relatief gezien een enorme luxe. Dat inleveren valt zwaar, zo blijkt.

Reacties

  1. 101390469911608267584

    Nou moe, mijn reacties via google-account verdijnen consequent. Zonde natuurlijk, van zo’n mooie mening.

    Maar wat betreft die 6 (!) parkeerplaatsen, begrijp ik echt niet hoe er zo zuinig gedaan moet worden voor mensen die gasten met koffers op het station willen uitzwaaien, terwijl er voor shoppers 50 meter verderop een mega-parkeergarage bijgebouwd gaat worden.
    Wat is het verschil?? die garage is particulier bezit, dus gelden er andere normen?

Reageer