Bouw kelder

In door HBReageer op dit artikel


Het verslag van de laatste infoavond staat inmiddels online. We hebben er een aardig stukje uitleg van aannemer Heijmans voor je uitgeknipt. Meer beelden van afgelopen vrijdag staan op Bouwput Beeld.

Uitleg van Frans Rombouts, projectdirecteur Muziekpaleis bij Heijmans Bouw:

Het Muziekpaleis bestaat vooral uit staal. De staalconstructie wordt bevestigd aan twee hoge betonnen torens – die de liftschachten bevatten. Sinds januari zijn grondwerkzaamheden uitgevoerd. Er is een damwand rond de bouwkuip aangebracht. Om geluids- en trillingshinder voor de omliggende bebouwing te voorkomen, is deze machinaal in de grond gedrukt. Trilling wordt dagelijks gemonitord met behulp van meetapparatuur die op verschillende locaties in de omgeving is opgesteld. Bij overschrijding van de toegestane waarden wordt het werk onmiddellijk stilgelegd. Tot nu toe is dat niet gebeurd. In het aanbrengen van de damwand is enige vertraging opgetreden, omdat er onvermoede materialen in de grond zijn aangetroffen. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit resten van het voormalige Jaarbeursgebouw zijn. Deze hebben geen archeologische waarde, zodat het werk betrekkelijk snel kon worden voortgezet.
Nadat de damwandplanken zijn aangebracht, wordt een hei-installatie geplaatst. Deze wordt op 17 maart a.s. aangevoerd. Met behulp van die installatie worden stalen kolommen in de grond geboord en gevuld met water en beton. Vervolgens wordt de kuip uitgegraven, zodat deze volloopt met water. Met behulp van de heistelling worden zogeheten “gewi”-ankers geplaatst ten behoeve van het storten van onderwaterbeton voor de expeditiekelder, 6 meter onder maaiveld. Als is vastgesteld dat de kuip waterdicht is, wordt deze leeggepompt en na uitharding van het onderwaterbeton wordt de keldervloer aangebracht, volgens planning in mei van dit jaar.
Voor de bouwvakvakantie wordt een start gemaakt met het realiseren van de twee betonnen kernen van het gebouw. In februari 2011 hebben deze de definitieve hoogte van 40 meter bereikt. In een volgende bijeenkomst kan worden ingegaan op details van het bouwproces.
Vragen uit het publiek:
– Zijn er maatregelen genomen om te voorkomen dat beweging in de damwand problemen in
de omgeving veroorzaakt?
De damwand valt samen met de buitengevels van het gebouw en heeft een functie in de bekisting van de fundering. De dikte van de damwand is zodanig, dat hierin geen beweging kan ontstaan.
– Blijft de damwand vrij van de contouren van het kasteel?
Ja. Overigens worden graaf- en grondwerkzaamheden en werkzaamheden als het aanbrengen van een damwand, intensief begeleid door de Archeologische Dienst, zodat er direct aanvullend onderzoek kan worden ingesteld als er nieuw materiaal opduikt. De werkwijze rond de resten van het oude Jaarbeursgebouw is daar een voorbeeld van.
– Wanneer wordt de tunnel naar de expeditiekelder aangelegd?
De betonnen bak in de Catharijnebaan is afgesloten en op 22 maart wordt gestart met het verwijderen van het asfalt. In de bak wordt een damwand geplaatst. Die werkzaamheden duren zeker tot de bouwvakvakantie. Vervolgens wordt de bak gevuld met zand. Er ontstaat één bouwterrein, waarvan zowel dat deel van de Catharijnesingel als het bouwterrein aan het Vredenburg deel uitmaakt. In 2011 wordt gestart met de aanleg van de expeditietunnel. De werkzaamheden vinden geheel binnen het afgesloten bouwterrein plaats, maar omwonenden kunnen wel hinder ondervinden van het transport van materiaal en materieel.
Ook de torenhijskranen worden binnen het bouwterrein opgesteld.
– Hoe verloopt de samenwerking met de aannemer van De Vredenburg, waarvan de bouw inmiddels ook is gestart?
Beide aannemers (Heijmans en BAM) werken op een gezamenlijk bouwterrein. De toegang tot het bouwterrein en de toegangscontrole zijn gemeenschappelijk, maar om elkaar niet te hinderen, zijn er gescheiden rijstroken voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel.
– Waar parkeren werknemers?
Afgezien van de overlast voor de omgeving, is parkeren in de directe omgeving een flinke kostenpost. Met onderaannemers is de afspraak gemaakt en vastgelegd te parkeren in de P+R voorziening en met de tram naar de bouwplaats te komen. Dit is ook het advies aan eigen werknemers en in het algemeen wordt dat advies opgevolgd.

[einde quote, bron: POS]

De bouw van de expeditiekelder kost ca. 3,5 miljoen euro. [bron: Heymans]

Reageer