Kop Lombok in Welstand 2

In door HBReageer op dit artikel

Op 17 november is er in de Welstandscommissie weer over het ontwerp van het woonwinkelcomplex op de Kop van Lombok gesproken. Wat daar wordt gerealiseerd vormt de opmaat voor de Westpleininrichting, in de verdere toekomst. Helaas geen begeleidende beelden. Dit hebben we voor je uit de notulen gelicht.

Komt-ie:

Voorlopig ontwerp nieuwbouw van twee blokken met commerciële ruimten, respectievelijk 84 en 35 woningen en voorzieningen.

Aanvraag: Bouwfonds MAB Ontwikkeling
Ontwerp: Architectenbureau Marlies Röhmer (Zie notulen 20/06 2006 en 25/08 2009)

Architect Röhmer vertelt dat naar aanleiding van de vorige commissiebehandeling met name de volume- en gevelopbouw is heroverwogen, wat heeft geresulteerd in het voorliggend ontwerp. De trapeziumstructuur van Lombok is gecontinueerd in de kopbebouwing. Het noordelijke blok 1, grenzend aan de moskee heeft aan die zijde een gevelknik en volgt overigens het stratenpatroon, blok 2 completeert het zuidelijke plandeel. De nieuwbouw rond Lombok af en vormt de opmaat voor de toekomstige ontwikkeling van bouwplannen rond het Westplein. In de massaopbouw van de blokken is aansluiting gezocht bij de schaal van de omgeving. In afwijking van het eerder gepresenteerde plan is nu gestreefd naar een hechte samenhang tussen bedrijfsplint en bovenbouw; in de gevelbehandeling is één thema gehanteerd, zowel in ritmiek als materialisatie en detaillering. De gevelplastiek laat zich lezen als een zaagvertanding, waarin gemetselde vlakken worden afgewisseld door verticaal gekoppelde met hout omkaderde aluminium glaspuien, die tot aan de dakrand reiken. Onderscheid tussen bedrijfsplint en bovenbouw is er in de maat van de gevelopeningen. In de onderpuien is ruimte gereserveerd voor naamgeving of reclame. Op de baksteenkeuze en ornamentering van het metselwerk wordt gestudeerd.
De architect bepleit het openbaar toegankelijk houden van het binnenterrein bij blok 2 ten behoeve van de daaraan te ontwikkelen atelierwoningen.

Conclusie
De commissie is verheugd over het voorliggend plan en concludeert dat de eerder geformuleerde zorgen hiermee zijn weggenomen. Met belangstelling wordt uitgezien naar de verdere uitwerking, materialisatie en detaillering, waarin bijvoorbeeld ook onderdelen als zonwering en reclame-uitingen aan de orde moeten komen.
Ten aanzien van het binnenterrein meent de commissie dat het jammer zou zijn als dat gedomineerd wordt door achterkanten; daarom ondersteunt de commissie de architect om daar een speciale woningtypologie te ontwikkelen. Met de afdeling Stedenbouw moet de maat bepaald worden; een maat die verblijf in het binnengebied rechtvaardigt.

Reageer