Welstand over Buenos Aires: onlomboks

In door HB5 Reacties

Afgelopen vrijdag vierde projectontwikkelaar Bouwfonds met een feest in Argentijnse sferen de aftrap van de ontwikkeling van een woon- en winkelcomplex op de Kop van Lombok dat de exotische naam Buenos Aires heeft gekregen. Het plan is tot stand gekomen na massale publieke afwijzing van een eerder plan uit 2006. Op de promotiewebsite van Bouwfonds www.beleefbuenosaires.nu krijgt het aspect van de alsnog geslaagde inbedding in Lombok en de bijbehorende cultuuraspecten dan ook volop aandacht. Men hoopt volgend jaar met de bouw te kunnen beginnen. Ook al is er draagvlak bij de bevolking, de Welstandscommissie ziet zwakke plekken in de architectuur en noemt het onlomboks.

De Welstandscommissie heeft op 25 augustus de plannen bekeken en aangehoord en dit zijn hun bevindingen. We citeren het integraal. (Met de supermarkt wordt overigens een grote vestiging van AH bedoeld; een keuze die zich, naar ons idee, slecht verdraagt met het karakter van de wijk.)

[begin citaat]

Voorlopig ontwerp nieuwbouw twee blokken met commerciële ruimten, 84 + 35 woningen en voorzieningen
Aanvraag: Bouwfonds MAB Ontwikkeling Ontwerp
Architectenbureau Marlies Rohmer (zie notulen 20/06 2006)
Stedenbouwkundige Smits licht toe dat door de toekomstige ondertunneling van het Westplein en de inmiddels groter geworden afstand tot de tunnelmond de geluidbelasting op het project aanzienlijk is gereduceerd, waardoor de mogelijkheden voor invulling van de gevels van de woningen zijn verruimd. Architect Hund vertelt dat het in 2006 ontwikkelde plan voor de Kop van Lombok door maatschappelijk verzet niet haalbaar bleek. Daarna zijn in overleg met de klankbordgroep, die na de ervaringen in 2006 is geformeerd, nieuwe uitgangspunten geformuleerd op basis waarvan het voorliggende ontwerp tot stand is gekomen, dat de instemming heeft van de klankbordgroep. Het ‘Lombokplein’ met de moskee (in aanbouw) richt zich op het Westplein. De nieuwe bebouwing omsluit plein en moskee zoveel mogelijk. Het nieuwbouwblok 1, begrensd door het Westplein, de Vleutenseweg, Damstraat en het Lombokplein, vormt de schakel tussen Lombok en de te verwachten bebouwing aan de overzijde van het Westplein. Blok 2 vult het gat aan het Westplein in de bestaande bebouwing, die verder begrensd wordt door de Leidsche Kade, Damstraat en Kanaalstraat. Beide blokken volgen de morfologische structuur van Lombok en vormen de opmaat naar de toekomstige Westpleinbebouwing aan de overzijde. Onder blok 1 ligt een openbare parkeergarage, ontsloten aan de Vleutenseweg. In beide blokken is de maaiveldlaag bestemd voor bedrijvigheid, aan het Lombokplein is in blok 1 een supermarkt voorzien, aan de Damstraat liggen kleinere eenheden. De woningen boven de plint liggen aan de Damstraatzijde aan een verdiepingsstraat, de overige woningen zijn ontsloten vanuit een binnenhof. De woningen in blok 2 hebben een galerijontsluiting met de centrale entree aan de Kanaalstraat. De gevels worden gekenmerkt door de doorlopende, autonoom vormgegeven plint en de daarboven zwevende woonlagen, met een afwisseling van verticale stroken siermetselwerk en gefragmenteerde erkers over de volle blokhoogte, die varieert, afhankelijk van de stedenbouwkundige locatie.
Discussie
– De maaiveldcontour van de blokken past in de structuur van Lombok en rondt deze af. De knik in de wand aan het Lombokplein is een geslaagde nuancering;
– De maquette oogt veelbelovend, maar bij de uitwerking in de tekeningen worden vraagtekens geplaatst;
– De hiërarchie in de volumeopbouw is onduidelijk; soms zijn er hoogteverschillen in een wand, soms niet, terwijl juist dan de schaal van de omgeving daar aanleiding toe lijkt te geven;
– Twijfels worden geuit of deze architectuurtaal geschikt is voor beide blokken;
– De verschijningsvorm van de blokken roept de vraag op of Lombok hierin herkenbaar is; vanouds is er een interactie in vormgeving tussen de winkel op de begane grond en de woning daarboven, ook als die functioneel geen relatie hebben. Het ontwerp toont een rigide en integraal toegepaste scheiding tussen de bedrijfsplint en de woningen daarboven. Hierdoor onttrekken de woningen zich aan het maaiveld en zelfs de gemeenschappelijke entrees onderscheiden zich vooralsnog niet. Het gevolg is, dat het blok niet landt in zijn omgeving. Ook het gekozen architectonische middel voor de scheiding onder – boven, in de vorm van een overstek, sluit niet aan bij het ‘Lombokse’. Daarnaast wordt gewezen op het zeer gesloten karakter van een dergelijke plint na sluitingstijd (het plan verwordt tot ‘winkelcentrum’);
– Een ander kenmerk van Lombok is de verbijzondering van de bebouwing op straathoeken; de architect meldt dat hierop nog wordt gestudeerd;
– Ook de toepassing van de architectonische middelen maakt een rigide indruk; de erkers hebben altijd de volle blokhoogte en dezelfde maatvoering, ongeacht de context. De veronderstelling dat hiermee rust ontstaat wordt betwijfeld. Meer raffinement en gelaagdheid in de architectuur is gewenst; de architectonische ‘gereedschapskist’ kent een rijkere inhoud dan het gereedschap waarvan nu gebruik is gemaakt. Van schaalverschillen is ook in de plint geen sprake; in de architectuur lijkt een tussenschaal te ontbreken.
Conclusie
De Commissie plaatst vraagtekens bij de architectonische maat,
de schaal van de blokken en de alzijdigheid ervan in relatie tot Lombok en vraagt zich af hoe die relatie moet worden gezien. Door de compositorische opdeling in plint en bovenbouw landt het gebouw niet, terwijl er zeker in de Damstraat behoefte is aan een kleinere schaal die het gebouw een relatie met het maaiveld en de omgeving kan geven. Ook de rigide, uniforme compositie van de bovenbouw maakt aansluiting op de omgeving moeizaam en zou gebaat zijn bij nuancering, aansluitend op de kwaliteiten en karakteristieken van de omringende bebouwing.
[einde citaat] [beeld: Bouwfonds MAB, DNU.nu]

Reacties

 1. Niek

  Het blijft wachten op duidelijkere tekeningen of renders, want op de tekeningen die nu beschikbaar zijn is niet veel te zien.

  Overigens snap ik niet waarom AH als supermarkt een probleem zou zijn. Er zit nu al een redelijk grote AH aan de Damstraat, deze zou slecht verhuizen naar de overkant van de weg.

 2. Herbert

  AH op de Damstraat is niet zo groot. Mijn bezwaar tegen AH is al zo oud als de wereld. Het bedrijf bepaalt wat wij kopen en lekker vinden. Ze zijn kampioen in voorverpakt, de Ikea van het gemaksvoedsel. Lombok kenmerkt zich door variatie en kleinschaligheid. Een AH als aanvulling prima, maar wel met respect voor de verhoudingen.

 3. Niek

  @Herbert:

  Makes sense… ik denk niet dat dit een AH XL gaat worden zoals in Overvecht, want dat zou inderdaad niet helemaal passen in de wijk.

 4. Thijs

  Ben het niet eens met Herbert dat de AH bepaalt wat wij kopen en lekker vinden. Ik neem aan dat ook Herbert nog steeds zelf bepaalt wat hij koopt?
  Sterker nog, ik denk dat een AH bijdraagt in de bedrijvigheid hetgeen ook de Turkse winkeltjes (bijvoorbeeld) ten goede komt. De aloude regel is dat gelijkaardige (concurrerende) winkels vaak bij elkaar gaan zitten omdat dit de bedrijvigheid stimuleert.

 5. Herbert

  Misschien is de stedeling beter in staat zijn eigen smaak te ontwikkelen, maar door de bank genomen is het supermarktaanbod in veel groeikernen en dorpen zo ongeveer synoniem met wat de mensen consumeren. AH is gewoon erg goed in marketing. Over een jaar of tien, twintig zullen sociologen vaststellen dat wat NL eet en lekker vindt is bepaald door een klein groepje machtige en alomtegenwoordige bedrijven. Ik ben ervan overtuigd dat AH er daar een van is. Denk maggiblokje, maar dan in het groot. Is het erg? Ach.

Reageer